05. Zakup samochodu od osoby prywatnej

Wojciech Rozbicki

W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia Deklaracji w ustawowym terminie stosowane są sankcje karne-skarbowe. Warto więc wiedzieć jakie zmiany wprowadzone zostały w tej kwestii po 1 stycznia bieżącego roku.

Co należy zrobić

Do czynności cywilnoprawnych zawartych po 1 stycznia2007r. strona czynności cywilnoprawnej (nabywca) wypełnia deklarację PCC-3 (1) w  sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Nabywca powinien złożyć powyższą deklarację w ciągu 14 dni od daty sporządzenia umowy kupno-sprzedaży samochodu w Urzędzie Skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Obowiązujący formularz deklaracji PCC-3 (1) a w przypadku współwłasności nabycia rzeczy formularz załącznika PCC-3/A (1).

W przypadku umów zawartych przed 1stycznia 2007r. strony czynności cywilnoprawnych

(nabywca razem ze zbywcą) wypełniają deklarację PCC-1 w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych. Jedna ze stron powinna złożyć powyższą deklarację w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby nabywcy.

W Urzędzie Skarbowym w Wołominie deklaracje PCC-3 (1) składa się:

W pokoju 108 dla mieszkańców miast i gmin: Zielonka, Ząbki, Marki, Radzymin,

Poświętne, Tłuszcz, Strachówka, Klembów, Kobyłka

W pokoju 109: dla mieszkańców miast i gmin : Wołomin , Jadów

Opłaty

Stawka podatku od czynności cywilnoprawnej z tytułu umowy kupna-sprzedaży wynosi 2% od wartości rynkowej nabywanego samochodu. Podatek należy uiścić w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy na rachunek bankowy nr 401010101001 605 62227 000000

Sankcje

W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia Deklaracji w ustawowym terminie stosowane są sankcje karne-skarbowe.

Podstawa Prawa

– ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych jednolity tekst – Dz.U. z 2005r. nr 41,poz.399 ze zmianami – ostatnia zmiana z 2006r. Dz.U.Nr 222 poz 1629

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz.U.Nr 243, poz. 1764)

– ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karno Skarbowy

(Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.)