06. Nowy ślad drogi 634 w Wołominie

O planach powstania nowego śladu drogi 634 i wykupach gruntu rozmawiamy z Krzysztofem Antczakiem, wiceburmistrzem Wołomina

 W poprzednim numerze ŻPW rozmawialiśmy o możliwości wpływania mieszkańców na tworzenie kierunków rozwoju własnego miasta. Dziś chciałabym, aby opowiedział Pan
o terenie, na który Gmina opracowała już projekt Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego a konkretnie o nowym śladzie drogi 634. Co to takiego jest i gdzie on będzie przebiegał?
– Nowy ślad drogi 634 zacznie się przy skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą 1 Maja (1). W tym miejscu zaplanowano rondo. Ślad ten zakończy się wlotem na Szosę Jadowską na wysokości szkoły w Duczkach, gdzie z uwagi na układ komunikacyjny będą musiały być wykonane dwa ronda. Nowy ślad 634 będzie się kolejno krzyżował z ulicą Kwitnącą (2)
i planowaną ulicą Wschodnią (3) w dalszej części z ulicą Rolną (4). Na rzece Czarnej zostanie wykonany most, następnie droga skrzyżuje się z ulicą Majdańską (5). Kolejne dwa ronda – jedno powstanie w miejscu gdzie do nowego śladu 634 włączona zostanie Szosa Jadowska zaś drugie zostanie wykonane w celu włączenia ulicy Ręczajskiej w Grabiu Nowym (6).
– Z tego, co pamiętam to droga 634 jest droga wojewódzką…
– Owszem i odcinek drogi 634 od skrzyżowania z 1 Maja do świateł na Szosie Jadowskiej
w dalszym ciągu pozostanie drogą wojewódzką (będzie to początek drogi 635). Dalszy odcinek Szosy Jadowskiej zaczynając od tego skrzyżowania będzie drogą powiatową bądź gminną – to zależy od ustaleń pomiędzy samorządami, co na tę chwilę nie zostało jeszcze przesądzone.
– W rozmowie zamieszczonej w poprzednim numerze zachęcał Pan mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w procesie opracowywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Kilkanaście miesięcy temu odniosłam wrażenie, że właśnie przy okazji tworzenia planu miejscowego związanego z powstaniem nowego śladu drogi 634, mieszkańcy Duczek skorzystali z przysługującego im prawa do składania protestów…
– Wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującą procedurą. Został przygotowany projekt planu miejscowego na przebieg ulicy, po czym wyłożony do konsultacji z mieszkańcami. Pierwszy projekt został oprotestowany przez mieszkańców wsi Duczki z uwagi na zbyt duże zbliżenie do szkoły. W tej chwili odcinek Szosy Jadowskiej przy szkole w Duczkach będzie przeznaczony na parkingi. Plan na tej części drogi zakłada tylko ruch lokalny. Obecny projekt, po debacie publicznej na ten temat, uwzględnił uwagi mieszkańców i był po raz drugi wyłożony do wglądu. Został generalnie zaakceptowany. Zgłoszono tylko jedną uwagę dotyczącą odległości budynku jednorodzinnego od planowanej drogi. Plan ten będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, jako przyszły inwestor wystąpił do Gminy o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (rodzaj decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji publicznych – przyp.red.). W związku z tym postępowaniem lokalizacyjnym właściciele nieruchomości, przez które przebiegać będzie droga otrzymali zawiadomienia o wszczętym postępowaniu – łącznie dotyczy to właścicieli 136 posesji. Jednocześnie Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na podpisanie porozumienia z Marszałkiem Województwa na wspólną realizację inwestycji przez Gminę i Województwo.
– Na czym w takim razie będzie polegała ta współpraca?
– Po stronie Gminy będzie wykonanie dokumentacji technicznej oraz dokonanie podziałów geodezyjnych i wykup gruntów. Województwo zaś przeprowadzi przetarg na wykonanie robót drogowych i ze środków unijnych wykona drogę.
– Jak bardzo odległy jest czas realizacji tego przedsięwzięcia?
– W tym roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna i rozpoczną się wykupy gruntów. W przyszłym roku może nastąpić początek realizacji inwestycji.
– Na czym polega procedura wykupu działek?
– Trzeba zacząć od wydzielenia działek ewidencyjnych z większych nieruchomości.
Te wydzielone działki ewidencyjne oszacuje biegły rzeczoznawca do spraw wyceny nieruchomości. W taki sposób określoną cenę wolnorynkową, gmina będzie proponowała właścicielom działek. Mamy nadzieję, ze działki na budowę planowanej drogi zostaną w ten sposób pozyskane bezkonfliktowo.
– Co się stanie w przypadku odmowy sprzedaży?
– W takiej sytuacji gmina rozpocznie procedurę wywłaszczeniową (decyzję
o wywłaszczeniach wydaje starosta na podstawie realizacji celu publicznego), a właścicielowi zostanie zapłacona cena szacunkowa określona przez rzeczoznawcę. Zakładamy jednak, że nie będzie to konieczne.
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na wykup gruntów pod tę drogę zaplanowano ok. 2,5 miliona złotych.
– W takich sytuacjach zawsze można zadać pytanie, – dlaczego dopiero teraz Gmina przystępuje do realizacji tego zadania, wszak wiadomo, że poprowadzenie przebicia tej drogi stworzy możliwości inwestycyjne na terenach, przez które będzie ona przebiegała?
– Od kilkudziesięciu lat mieszkańcy mają świadomość, że w tym miejscu będzie przebiegała droga. Od początku tej kadencji trwają rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich na temat wspólnej realizacji tego zamierzenia. Koszt, jaki trzeba ponieść przy tej inwestycji byłby dla Gminy nie udźwignięcia. Dopiero pisemne zapewnienie Urzędu Marszałkowskiego, że Marszałek będzie inwestorem budowy drogi i przystąpi do realizacji tego zadania uzasadnia rozpoczęcie przez Gminę wydatkowania pieniędzy na przygotowanie realizacji budowy trzy kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej.
Dodam jeszcze, że wraz z budową drogi zostanie wykonana ścieżka pieszorowerowa oraz drogi serwisowe do obsługi mieszkańców. Część tych dróg jest planowana wraz z projektem drogi, część zostanie zaplanowana w ramach opracowywania planów miejscowych terenów przyległych do drogi. Nadmieniam, że Rada Miejska zatwierdziła już Plany Miejscowe dotyczące podstawowego układu komunikacyjnego tego terenu tj. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ulicy Wschodniej oraz przedłużenie ul. Kościelnej. Podjęta została również uchwała dotycząca przystąpienia do sporządzenia projektu planu miejscowego obszaru położonego na północ od planowanej drogi 634 do linii zabudowy wsi Lipiny Nowe(do ul. Rolnej). O założeniach projektu tego planu oraz zaplanowanym przebiegu ul. Wschodniej i ul. Kościelnej w następnym numerze.
Rozmawiała Teresa Urbanowska