1,1 mln zł z UE na gospodarkę odpadami w gminach Strachówka, Sadowne i Jadów

DSC_0074_ok

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstaną w gminach Sadowne oraz Jadów. Z kolei gmina Strachówka zmodernizuje istniejący już PSZOK. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 1,1 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Ponad 430 tys. zł środków unijnych trafi do gminy Sadowne na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W ramach projektu zakupione będą pojemniki i kontenery na odpady, a także powstanie wiata na kontenery otwarte. Poza tym teren wokół zostanie zagospodarowany i oświetlony. W PSZOK-u zbieranych będzie 14 rodzajów odpadów, w tym m.in. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony, popioły. Powstaną tu również punkty napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych wykorzystywanych do ponownego użycia. Dla mieszkańców zostanie przygotowana akcja edukacyjna dotycząca selektywnego zbierania odpadów. Utworzenie i prowadzenie PSZOK-u przyczyni się do zwiększenia odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 658 714,97 zł

Również gmina Jadów przeznaczy ponad 420 tys. zł unijnego wsparcia na budowę PSZOK-u. Teren przy obiekcie zostanie utwardzony i ogrodzony. Powstanie tu także murowany budynek gospodarczy, który będzie pełnił funkcję pomieszczenia pracowniczego. Na placu zamontowanych zostanie 6 lekkich, przenośnych wiat na kontenery i pojemniki na odpady. Poza tym zamontowane zostaną 2 kontenery typu biurowego i 3 kontenery typu magazynowego. Do oświetlenia terenu i obiektów zastosowane zostaną panele fotowoltaiczne. W ramach projektu powstanie też punkt napraw i odzysk rzeczy używanych niestanowiących odpadów. Warsztaty zostaną wyposażone w m.in.: piłę mechaniczną, wiertarkę, imadło ślusarskie, kosiarkę spalinową, pilarkę, wagę 200 kg, ręczny wózek magazynowy, ręczny podnośnik pneumatyczny, komplet narzędzi i kluczy. W PSZOK-u prowadzona będzie selekcja 17 rodzajów odpadów komunalnych. Pozwoli to zwiększyć ilość odzyskiwanych materiałów wtórnych. Wpłynie także na zmniejszenie ilości śmieci na tzw. dzikich wysypiskach, które pojawiają się na terenie gminy. Całkowita wartość projektu wynosi 628 099,31 zł

Dzięki blisko 280 tys. zł wsparcia unijnego zostanie wykonana kompleksowa modernizacja PSZOK-u w Strachówce. Zamontowane zostaną 4 lekkie wiaty typu magazynowego jako pomieszczenia na pojemniki. Wyremontowany zostanie też budynek starego garażu z przeznaczeniem na punkty napraw i odzysku rzeczy używanych niestanowiących odpadów. PSZOK prowadzić będzie selekcję 15 rodzajów odpadów komunalnych z obszaru gminy. Zakupione zostaną pojemniki różnych wielkości, m.in.: 1100L, 240L i pojemniki na odpady niebezpieczne 60-240L. Nowe wyposażenie techniczne umieszczone będzie w wyremontowanym pomieszczeniu starego garażu. Całkowita wartość projektu to 457 843,05 zł

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.