ABC Leasingu

Leasing, według Kodeksu Cywilnego to forma kredytu rzeczowego, polegającą na okresowym korzystaniu z dobra lub prawa majątkowego za stosowną opłatą, bez konieczności zakupu.

Umowa leasingu charakteryzuje się następującymi cechami:
Została zawarta na czas oznaczony

 • Finansujący przekazuje Korzystającemu prawo do używania przedmiotu w zamian za wynagrodzenie określone w ratach pieniężnych
 • Suma rat leasingowych jest co najmniej równa wartości przedmiotu leasingu

Strony i przedmiot umowy leasingu

 • Finansujący (leasingodawca) – wyspecjalizowana firma świadcząca usługi finansowe lub podmiot powołany przez bank. Finansujący jest zawsze właścicielem prawnym leasingu.
 • Korzystający (leasingobiorca) – może nim być każdy podmiot gospodarczy. W praktyce jednak formy opodatkowania niektórych rodzajów działalności (ryczałt od przychodów ewidencyjnych, karta podatkowa) sprawiają, że umowy leasingu zawierane przez takie firmy są dla nich nieopłacalne; nie są więc one zainteresowane tą formą finansowania (także małe firmy nie będące płatnikiem podatku VAT).
 • Dostawca (dealer) – to firma handlowa, producent lub importer, od którego Finansujący nabywa przedmiot leasingu. Wyboru Dostawcy i przedmiotu leasingu dokonuje Korzystający, Korzystający również ponosi pełną odpowiedzialność za wybór Dostawcy i przedmiotu leasingu.

Przedmiot leasingu

 • Może to być rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym, w rachunkowości przedsiębiorstw zwane środkiem trwałym.

Dwie kategorie umów:

 • umowy, w których opłaty leasingu stanowią w całości przychody Finansującego i koszty uzyskania przychodów u Korzystającego
 • umowy, w których do przychodów Finansującego i kosztów uzyskania przychodów Korzystającego nie zalicza się opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu. Przychodem Finansującego i kosztem uzyskania przychodów u Korzystającego jest część odsetkowa opłty leasingowej. Kosztem korzystającego będzie amortyzacja przedmiotu leasingu

Po upływie podstawowego okresu umowy możliwe jest:

 • przeniesienie przez Finansującego własności przedmiotu umowy na Korzystającego za cenę nie niższą od hipotetycznej wartości netto
 • przeniesienie przez Finansującego własności przedmiotu umowy na osobę trzecią za cenę nie niższą od wartości rynkowej
 • oddanie Korzystającemu do dalszego użytkowania

Akty prawne regulujące leasing:

 • Kodeks Cywilny, Tytuł XVII Art. 7091 – 70918
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym
 • Ustawa o rachunkowości
 • Rozporządzenie MF z dnia 22.03.2002 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowymn

Krzysztof Marchlik

2 przemyślenia nt. „ABC Leasingu

 1. Autor tegoż artykułu jest według mojego skromnego zdania tak wielkim zerem, że aż szkoda na niego kurzu z klawiatury palcami ścierać.
  Dziękuję.

 2. Krzysztof Izydor Marchlik… psia jego mać.
  Z każdym nowym krawatem do ojca biega bo sam, ważny dyrektorek, wiązać sam nie umie…
  Poza tym nie mam osobiście szacunku do ludzi, którzy z usług dziwek korzystają…

Możliwość komentowania jest wyłączona.