TEFRA STAB ? bezpieczny i efektywny materiał drogowy

Grupa EKOTECH integruje spółki Ekotech Trade, Ekotech Inżynieria Popiołów i Ekotech  3R, których głównym obszarem działalności jest wytwarzanie materiałów dla drogownictwa  i budownictwa wykorzystujących produkty uboczne powstające w przemyśle, w tym żużle  i popioły ze spalania węgla. Jednym z takich materiałów przeznaczonych do remontów  i ulepszeń dróg gruntowych jest TEFRA STAB.

logo GRUPA

TEFRA STAB powstaje na bazie ubocznych produktów spalania węgla kamiennego  w wyniku oddzielenia ich części o ziarnistości powodującej dobre zagęszczanie materiału.

ZASTOSOWANIA MATERIAŁU TEFRA STAB Jednym z podstawowych zastosowań TEFRY STAB są budowy i remonty lokalnych dróg gruntowych polegające na ich pokryciu warstwą ok. 20 cm, wyrównaniu równiarką i ewentualnym dogęszczeniu walcem co powoduje ich utwardzenie i ulepszenie.

logo TEFRA

TEFRA STAB zawiera ziarna o różnych średnicach oraz pewną ilość wapna co powoduje, że dobrze się zagęszcza, a wapno spaja materiał w jednolitą warstwę. Materiał w długotrwałych okresach bez opadów deszczu ulega przesuszeniu w górnej warstwie co może skutkować pyleniem, przy ruchu pojazdów z nadmierną prędkością, ale nie jest ono większe niż dróg gruntowych wykonanych z pospółki piaskowo-żwirowej lub w technologii stabilizacji cementem. TEFRA STAB ze względu na wiązanie wody dobrze sprawdza się w terenach podmokłych, gliniastych i torfowych.

SKALA PRODUKCJI I ZASTOSOWAŃ

Materiały z rodziny TEFRA, liczącej kilkanaście rodzajów, wytwarzane są i dostarczane klientom w ilościach liczonych w dziesiątkach tysięcy ton. Dla materiału TEFRA STAB wielkość rocznych dostaw, do utwardzania i remontów lokalnych dróg, w ostatnich dwóch latach wynosiła od 15 do prawie 30 tys. ton. Materiał ten stosowany był w kilku gminach powiatów około warszawskich, dostarczany był również dużej grupie odbiorców indywidualnych.

ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Formalno-prawne i środowiskowe podstawy wytwarzania stosowania materiału TEFRA STAB są następujące:

1. TEFRA STAB wytwarzana jest zgodnie z systemem zapewnienia jakości nadzorowanym przez uprawnioną jednostkę certyfikacyjną – INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, który wydał Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 109/ZKP/12.

2. TEFRA STAB posiada Atest Higieniczny Nr HK/B/0844/01/2009 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ? Państwowy Zakład Higieny.

3. Rejestracja w REACH surowców służących do wytwarzania Materiały do wytwarzania

TEFRY STAB zostały zarejestrowane w REACH, co potwierdza bezpieczeństwo ich  stosowania oraz brak negatywnego wpływu na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko,  zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

4. Grupa EKOTECH uzyskała decyzję Marszałka Mazowsza Nr PŚ-IV.7244.33.2012.BS zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, w tym wytwarzania  materiału TEFRA STAB.

BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I ŚRODOWISKA

W ramach rejestracji REACH wykonanych zostało kilkadziesiąt różnych badań, których wyniki wykluczają szkodliwe oddziaływanie materiału TEFRA STAB na ludzi i środowisko naturalne. Przeprowadzono badania ekotoksykologiczne na różnego rodzaju organizmach,  w tym toksyczność ostrą po podaniu doustnym zwierzętom. Wykonano również badania  drażniące i uczuleniowe na oczy i skórę, mutagenność oraz wpływ na rozrodczość.

Wyniki tych badań potwierdzają w pełni bezpieczeństwo materiału TEFRA STAB.

TEFRA STAB jest materiałem całkowicie bezpiecznym również od strony ochrony radiologicznej. Promieniotwórczość naturalną posiadają wszystkie otaczające nas materiały naturalne i sztuczne. Dopuszczalne poziomy zapewniające całkowite bezpieczeństwo i pełną ochronę radiologiczną określa Rozporządzenie Rady Ministrów. Rozporządzenie to klasyfikuje możliwość zastosowania różnych surowców i materiałów w różnych typach budownictwa poprzez określenie dwóch parametrów ? tzw. wskaźników aktywności f1

W odniesieniu do surowców i materiałów budowlanych stosowanych w budynkach i f2. przeznaczonych na pobyt ludzi lub inwentarza żywego współczynniki te nie mogą przekraczać o więcej niż 20% wartości: f1=1 i f2=200 [Bq/kg].

Dla TEFRY STAB przykładowe wyniki to f1=0,87 i f2=84,89 [Bq/kg] gdy tymczasem dla gliny f1 dochodzi do 1,31 a f2 do 161, dla cementu f1 dochodzi do 1,06 a f2 do 128, dla ceramiki budowlanej f1 dochodzi do 1,63 a f2 do 176. Porównanie tych wartości potwierdza bardzo niską promieniotwórczość naturalną TEFRY STAB i bezpieczeństwo radiologiczne jej stosowania. Jak widać promieniotwórczość  naturalna TEFRY STAB jest niższa niż powszechnie stosowanych w budownictwie materiałów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Działalność spółek Grupy EKOTECH jest zauważania i doceniona przez administrację  rządową i organizacje branżowe. Wśród ważniejszych nagród, wyróżnień i certyfikatów należy wymienić:

1. Nagrodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa otrzymaną na targach POLEKO w 1998 roku za opracowanie i wdrożenie systemu gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania węgla w energetyce.

2. W ramach ogólnopolskiego konkursu ? Polska Nagroda Popiołowa FENIKS ? wyróżnienie w kategorii FIRMA, za najbardziej efektywne i twórcze wykorzystanie produktów energetycznego spalania węgla.

3. W 2011 roku tytuł JAKOŚĆ ROKU w kategorii EKOLOGIA za TEFRA 15 ? Spoiwo drogowe do osuszania i ulepszania gruntu.

4. W 2012 roku laureat konkursu GreenEvo ? Akcelerator Zielonych Technologii, organizowanego przez Ministerstwo Środowiska za opracowanie i wdrożenie materiałów z rodziny TEFRA.

KORZYŚCI FINANSOWE Ważną zaletą TEFRY STAB jest stosunkowo niska cena. Cena dostawy materiału TEFRA  STAB przy odległościach transportu do około 60 km jest w odniesieniu do 1 tony ponad  dwukrotnie niższa niż pospółki piaskowo-żwirowej. Dodatkowa przewaga tego materiału  to jego niski ciężar nasypowy, ponad dwukrotnie niższy niż pospółki piaskowo-żwirowej.

Sumarycznie oznacza to, że dysponując określonym budżetem, przy stosowaniu TEFRY STAB można wyremontować lub ulepszyć i utwardzić prawie pięciokrotnie więcej lokalnych dróg gruntowych niż przy użyciu pospółki piaskowo-żwirowej.

 

WNIOSKI

TEFRA STAB to całkowicie bezpieczny materiał do budowy i remontów lokalnych dróg gruntowych. TEFRA STAB nie oddziałuje negatywnie na ludzi i środowisko naturalne.

Stosowanie TEFRY STAB powoduje znaczące oszczędności finansowe co pozwala na zwiększenie zakresu remontów lokalnych dróg gruntowych lub realizację innych zadań.

Andrzej Kornacki ? biuro@ekotech3r.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.