Bankowy Arbitraż Konsumencki

Co to jest? I czemu ma służyć? Bankowy Arbitraż Konsumencki jest to instytucja powołana aby pomóc Klientom Banków, którzy czują się pokrzywdzeni przez Bank i którzy nie wiedzą co zrobić aby dochodzić swoich roszczeń.

Klient banku, który w wyniku nienależytego wykonania przez bank umowy poniósł szkodę, może żądać rozpoznania sporu przez Arbitra Bankowego, ale jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:
1)spór powstał między konsumentem czyli osobą fizyczną, która zawarła umowę z bankiem w celu nie związanym z działalnością gospodarczą a bankiem ale tylko tym, który poddał się orzecznictwu Arbitra.
2)Spór dotyczy roszczenia pieniężnego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta,
3)Wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000 pln przy czym do tej wartości nie wlicza się odsetek i kosztów żądanych obok roszczenia głównego,
4)Spór powstał po dniu 01.07.2001 r. co oznacza, że po tej dacie została złożona w sprawie pierwsza reklamacja,
5)Spór nie był wcześniej przedmiotem postępowania przed sądem powszechnym lub polubownym,
6)Strony nie podały w umowie rozstrzygnięcia ewentualnych sporów orzecznictwa sądu polubownego.
Najważniejszą sprawą, o której należy wspomnieć w tym miejscu to fakt, że orzeczenie Arbitra Bankowego jest dla banku ostateczne. Bank ma 14 dni od dnia otrzymania wypisu na wykonanie orzeczenia.
Bankowy Arbiter Konsumencki ma siedzibę w Warszawie ul.Smolna 10A.
Drugą sprawą, którą chciałbym Państwu przybliżyć to oszczędzanie z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych.
Kilka procent to tyle ile można dziś otrzymać za trzymanie swoich pieniędzy w bankach w formie typowych depozytów bankowych. Klika procent, które trzeba pomniejszyć o tzw. „podatek Belki” w wysokości 20 % naliczonych odsetek.
BPH S.A. posiada w swojej ofercie produkt o nazwie Lokata – Plany Lokacyjne. Ideą tego produktu jest danie możliwości zarobienie Klientowi więcej niż te kilka procent. Dopasowujemy do potrzeb i preferencji Klienta wariant oszczędzania biorąc pod uwagę m.in.: 
– Oczekiwany zysk i skłonność do poniesienia ryzyka, 
– Okres oszczędzania, 
– Osobowość Klienta, 
– Etap w życiu Klienta (np. początek kariery zawodowej), 
– Doświadczenie w oszczędzaniu.
Lokata „Plan lokacyjny” to produkt, którego część środków jest bezpiecznie ulokowana na wysoko oprocentowanej lokacie, a pozostała część ma szansę przynieść dużo większy zysk w funduszu. Dlatego nasi Klienci mogą zarobić nawet 16,14 %. (stopa zwrotu w skali roku w Planie Dynamicznym w okresie od 14.07. do 14.10.2004 ).
Dzięki udziałowi lokaty skutecznie ograniczona zostanie możliwość strat, które mogą wystąpić w krótkich okresach przy oszczędzaniu w całości w funduszach.
Wyróżniamy trzy rodzaje planów z udziałem następujących funduszy:
BPH FIO AKCJI – w dłuższym horyzoncie fundusz akcji przynosi znacznie większe zyski i odrabia gorsze notowania, które mogą powstać w krótkich okresach. Dzięki udziałowi lokaty możliwość straty jest skutecznie ograniczona. Fundusz akcji inwestuje dużą część w akcje najlepszych polskich przedsiębiorstw, zachowując dużą część środków na bezpiecznych papierach wartościowych tj. Obligacjach skarbowych.
BPH FIO AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA – zyski są trochę niższe niż w funduszu akcji, aczkolwiek, spadki notowań są mniej odczuwalne. Również w tym funduszu lokata skutecznie ogranicza możliwość straty. Dzięki systematycznemu oszczędzaniu minimalizujesz ryzyko natrafienia na wysoką cenę jednostki przy ich zakupie, a tym samym masz większą pewność osiągnięcia wysokich zysków.
BPH FIO STABILNEGO WZROSTU – jest najmniej ryzykownym funduszem. Spadki notowań są najmniej odczuwalne. Udział lokaty prawie całkowicie ogranicza możliwość straty. Fundusz inwestuje głównie w obligacje Skarbu Państwa.
Dziękuję wszystkim Państwu za kontakt telefoniczny i mailowy, wszystkie uwagi i sugestie będę wykorzystywał w następnych numerach „Życia Powiatu”

Krzysztof Marchlik:
Dyrektor ds. Sprzedaży Bank BPH SA Oddział w Wołominie
krzysztof.marchlik@bph.pl,