Bezpieczne wakacje 2023 – posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Bezpieczne wakacje 2023 – posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Jak co roku Służby Wojewody Mazowieckiego będą dbały o bezpieczeństwo dzieci podczas tegorocznych wakacji. Policja, straż pożarna, kuratorium oświaty, sanepid, inspekcja transportu drogowego, inspekcja weterynaryjna będą m.in. sprawdzać stan autokarów wiozących dzieci i młodzież na letni wypoczynek, sprawdzać miejsca zorganizowanego wypoczynku, czy patrolować zbiorniki wodne. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji było tematem posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział wziął Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński. Posiedzenie MWZZK odbyło się 4 lipca br. w Legionowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Zegrzu Południowym.

Podczas posiedzenia przedstawiciele służb zespolonych Wojewody Mazowieckiego przedstawili działania, jakie będą podejmowali w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży.

– Jesteśmy po posiedzeniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, które miało na celu sprawdzenie gotowości wszystkich służb i inspekcji do sezonu letniego.  Na dzisiejszej odprawie służby: Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty zgłosiły gotowość.  Mamy gotowość zarówno Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu, Inspekcji Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty, wszelkich służb ratowniczych do sezonu lato 2023. Wakacje to jest czas, w którym bierzemy urlopy, odpoczywamy, dystansujemy się od monotonii codziennego życia, ale nie może być to czas urlopu od zdrowego rozsądku. Często, w szczególności młodzież, jest skłonna w tym okresie podejmować zachowania czy działania, które są obarczone dużym ryzykiem i w normalnym czasie by ich nie podejmowała. Stąd też nasze szeroko zakrojone różnego rodzaju działania zarówno profilaktyczne, dydaktyczne, jak i bieżące w terenie, żeby zapewnić wszystkim bezpieczny wypoczynek – powiedział Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński podczas briefingi po posiedzeniu MWZZK.

– Mamy ogromną liczbę zorganizowanych miejsc wypoczynku na terenie województwa. Ona cały czas się zwiększa, ale możemy założyć, że będzie to około 4 tys. miejsc zorganizowanego wypoczynku. W związku z tym podjęliśmy decyzję o licznych kontrolach zarówno Kuratorium Oświaty, Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu, jak i innych służb w celu sprawdzenia czy dzieci i młodzież będą wypoczywały w sposób bezpieczny – dodał Wojewoda.

– Służby Sanitarne w sposób ścisły kontrolują sytuacje związane z dopalaczami. Wiemy i słyszymy z oddziałów toksykologicznych, na terenie całego kraju, iż coraz częściej młodzież sięga po różnego rodzaju używki, które powodują zarówno spustoszenia w ich zdrowiu, jak i uzależnienia. W związku z tym Powiatowa, jak i Wojewódzka Stacja Sanitarna są zobligowane do ścisłego monitorowania wszystkich punktów i informacji na temat dopalaczy na terenie województwa po to, aby to zagrożenie eliminować – podkreślił Wojewoda.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Każdy rodzic może sprawdzić, czy wyjazd na który udaje się jego dziecko, został zarejestrowany w Kuratorium Oświaty. Na specjalnie dedykowanej stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry, spełniania przez obiekt warunków przeciwpożarowych oraz program pracy z dziećmi. Organizator musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Przed zatwierdzeniem wypoczynku. pracownicy Kuratorium weryfikują przekazane informacje i dokumenty.

Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie zaplanowało 160 kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku.

W tym roku w ramach konkursu ofert na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego dofinansowanie z dotacji Wojewody Mazowieckiego
otrzymały 42 organizacje pozarządowe, na kwotę ponad 2,2 mln zł.

Komenda Wojewódzka Policji

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu podejmują wiele działań na rzecz szeroko rozumianego zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno osobom korzystającym z wypoczynku i przemieszczającym się w tym celu po Polsce, jak również tym wszystkim, którzy w tym czasie zdecydują się na pozostanie w miejscu swojego zamieszkania. Kluczowym elementem prowadzonym do zaniechania ryzykownych i niezgodnych z prawem zachowań jest profilaktyka.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu będą prowadzić szereg wzmożonych działań prewencyjno – kontrolnych, które będą miały na celu m.in.:

–       zapewnienie bezpieczeństwa m.in. w obrębie ogólnodostępnych miejsc (np. deptaki, parki miejskie, bulwary), w rejonach obiektów oraz miejsc organizowania różnego rodzaju imprez z udziałem większej liczby osób, w miejscach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym obozów i biwaków harcerskich usytuowanych pod namiotami, w środkach publicznej komunikacji zbiorowej oraz na dworcach kolejowych, autobusowych i w miejscowościach zwiększonego ruchu turystycznego;

–       zminimalizowanie zagrożeń w ruchu drogowym m.in. poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami respektowania przepisów, głównie dotyczących ograniczeń prędkości, reakcję na nieprawidłowe zachowania wobec niechronionych uczestników ruchu, eliminację kierujących pojazdami pod wpływem środków niedozwolonych oraz pojazdów niesprawnych technicznie, czy też organizację punktów kontroli autokarów;

–       zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Zadania te realizować będą policjanci posiadający specjalistyczne kwalifikacje i przeszkolenie. Priorytetem jest zmniejszenie liczby utonięć osób, zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne. W swych działaniach wspierać będziemy także inne podmioty, w tym: właściwe gminy oraz WOPR.

Ponadto Policjanci będą prowadzić zintensyfikowane działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. za pośrednictwem oficerów prasowych, serwisów internetowych czy lokalnych mediów, wskazując tematy związane z bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu w trakcie sezonu letniego.

Komenda Stołeczna Policji

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji również planują szereg działań mających zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny w miejscach wypoczynku.

Podobnie jak w ubiegłym roku Komenda Stołeczna Policji w okresie od 24 czerwca do 3 września 2023 roku swoje działania oprze na kilku filarach związanych z bezpieczeństwem. Będą to:

  • bezpieczeństwo na drogach (do i z miejsca wypoczynku),
  • bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku,
  • bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zwrócą szczególną uwagę na kierowców wykonujących przewozy wakacyjne. Sprawdzać będą stan techniczny autokarów i pojazdów przewożących dzieci i młodzież, kwalifikacje zawodowe kierowców, jak również stan trzeźwości. Wykaz punktów na terenie Komend Powiatowych Policji będzie publikowany każdorazowo na stronach internetowych tych jednostek.

Nadzorem objęte zostaną miejsca organizacji wszelkich form letniego wypoczynku z naciskiem na obozy i biwaki nie tylko harcerskie. Tu kontrole prowadzone będą wspólnie z przedstawicielami np. Sanepidu, straży pożarnej lub straży gminnych. Szczególnym nadzorem objęte zostaną miejsca masowej rozrywki.

Harmonogram kontroli autokarów dostępny jest pod linkiem: https://ksp.policja.gov.pl/wrd/aktualnosci/121055,KONTROLE-AUTOKAROW-W-OKRESIE-WAKACYJNYM.html oraz https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/232600,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-wakacje-2023.html

W miejscu zamieszkania o bezpieczeństwo dbać będą także dzielnicowi. Do ich zadań należeć będzie także zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przy pracach polowych w tym interwencje w przypadku angażowania małoletnich do obsługi maszyn rolniczych.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim, Państwowa Straż Pożarna z Mazowsza podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej na wniosek przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach zgłoszonych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizatorzy wypoczynku podczas kontroli są informowani o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów, o obowiązku wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, oznakowaniu znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi, stanie dróg ewakuacyjnych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

Szczególnym nadzorem strażacy otaczają formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi, tj. obozy harcerskie. W trakcie inspekcji miejsc,
w których są organizowane obozy, sprawdzane są w szczególności: drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsca bezpieczne, w tym plany ewakuacji i znajomość zasad ewakuacji przez osoby do tego wyznaczone, jak również sposób zapewnienia środków łączności.

Okres wakacyjny to także czas, w którym znacznie częściej wpływają do PSP zgłoszenia dotyczące tonących osób, przewróconych żaglówek itp. Dlatego też w pełnej gotowości do prowadzenia działań są również strażacy z grup wodno-nurkowych, których na Mazowszu jest 5 oraz jedna grupa sonarowa.

Strażacy prowadzą także działania edukacyjno-informacyjne dotyczące zasad bezpiecznego zachowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń za pośrednictwem mediów (radio, prasa, telewizja, media społecznościowe, strony internetowe).

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Inspektorzy Transportu Drogowego zadbają o bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży podczas wycieczek. Harmonogram kontroli autokarów jest dostępny na stronie mazowsze.witd.gov.pl. Stały punkt kontrolny znajduje się w Warszawie przy Torwarze.

Zgłoszenia autokarów przyjmowane są w oddziale Warszawa – Wesoła ul. Żółkiewskiego 17 nr tel. 22 831-60-82 w godzinach 07:00 – 15:00 lub w siedzibie WITD w Radomiu ul. Limanowskiego 29a nr tel. 48 363-51- 87 w godzinach 07:00 – 15:00.

Aby wyjazdy i powroty były bezpieczne Inspektorzy WITD w Radomiu będą prowadzić kontrole autokarów również na głównych szlakach komunikacyjnych.

Podczas kontroli inspektorzy sprawdzają stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowcy, uprawnienia firmy przewozowej, uprawnienia i badania kierowcy oraz czas pracy kierowcy.  Istotnym elementem działań Inspekcji Transportu Drogowego jest również sprawdzanie wagi pojazdów. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również przyczynia się do nadmiernej degradacji nawierzchni jezdni.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przypomina, że bliskie spotkania z mieszkańcami lasu należą do rzadkości. Dzikie zwierzęta takie jak dziki, lisy, sarny, wilki i niedźwiedzie są płochliwe, ostrożne i unikają kontaktu z ludźmi. W przypadku spotkania zwierzęcia dzikiego nie należy się do niego zbliżać i trzeba natychmiast oddalić się w bezpieczne miejsce. Należy unikać kontaktu wzrokowego oraz gwałtownych ruchów. Sezon letni jest bogaty w wylęgi młodych ptaków oraz pojawienie się młodych ssaków, które czasem matki pozostawiają bez opieki na czas poszukiwania pokarmu. Nie należy takich zwierząt dotykać ani dokarmiać! Pozostawienie swojego zapachu na młodym może spowodować, że matka je odrzuci i pozostaną bez opieki.

W przypadku zachowania bezpiecznej odległości od zwierzęcia dzikiego nie narażamy siebie na choroby zakaźne, pasożytnicze czy grzybiczne przenoszone przez zwierzęta. Pod żadnym pozorem nie należy dotykać dzikich zwierząt! Trzeba wezwać pomoc oraz skontaktować się z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Policją, Służbą Leśną lub Urzędem Gminy.

Na ASF (Afrykański Pomór Świń), oprócz trzody chlewnej, mogą zachorować dziki, stąd też możliwość natknięcie się w lesie na chorego lub martwego osobnika. Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii znajdują się szczegółowe informacje, jak należy zachować się w przypadku znalezienia padłego dzika.

Nie wolno pod żadnym pozorem dotykać napotkanych w parku, lesie czy na łące martwych zwierząt. Mogą być zarażone wścieklizną, a wirus może nadal znajdować się w ich ciele. W przypadku pogryzienia przez dzikie zwierzę najważniejsze jest dokładne oczyszczenie miejsca zranionego – bez względu na to, czy na ciele poszkodowanego powstała widoczna rana, czy doszło jedynie do otarcia naskórka. Jeśli mamy taką możliwość, przemyjmy ranę ciepłą wodą z mydłem przez minimum 5 min, a następnie dokładnie ją odkaźmy i załóżmy jałowy opatrunek. Niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Każde ugryzienie człowieka przez dzikie zwierzę lub zwierzę domowe wymaga dokładnego sprawdzenia. Dlatego też zdarzenie powinno zostać zgłoszone powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Pracownicy Sanepidu jak co roku będą przeprowadzać planowe kontrole, sanitarno-higieniczne, miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, tj. kolonii, obozów i półkolonii.

Inspektorzy Sanepidu, będą zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim, prowadząc kontrole w zakresie: zakwaterowania, a w szczególności, zgodnie z rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego, na obozach pod namiotami, utrzymania higieny osobistej uczestników, prowadzenia żywienia, prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizacji opieki medycznej. Inspektorzy Sanepidu będą przeprowadzać planowe kontrole zgłoszonych do Kuratora Oświaty, oceniające stan sanitarno-porządkowy kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz miejsc letniego wypoczynku mający charakter obozów zorganizowanych pod namiotami (sprawdzenie, czy miejsce zostało zabezpieczone przed nawałnicami i burzami). Kontrole będą ukierunkowane na sprawdzanie przestrzegania wytycznych/zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Lista dopuszczonych kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa mazowieckiego wraz z aktualną informacją o jakości wody publikowane będą w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Pracownicy pionu higieny pracy będą podejmować wzmożone działania prewencyjne i eliminujące nielegalne wytwarzanie i sprzedaż środków zastępczych  na terenie województwa mazowieckiego, poprzez dokonywanie działań rozpoznawczych, sprawdzenia miejsc wskazanych przez inne służby, w których może dochodzić do wprowadzania do obrotu środków zastępczych (np. punktów z automatami do gier, e-papierosami, odżywkami fitness czy produktami konopnymi).

Jednocześnie pracownicy z pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia rozpoczną działania dotyczące profilaktyki używania środków psychoaktywnych, przede wszystkim tzw. nowych narkotyków, alkoholu i tytoniu, profilaktyki zakażeń HIV, profilaktyki zatruć pokarmowych, zapobiegania chorobom odkleszczowym oraz zapobieganie nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuje pracę służb zespolonych oraz niezespolonych Wojewody Mazowieckiego, a także gromadzi i przetwarza informacje wpływające do WCZK od ww. służb, powiatowych i miejskich Centrów Zarządzania Kryzysowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców województwa.

W posiedzeniu MWZZK wzięli udział także: Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Inspektor Tomasz Znajdek, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu Inspektor Jakub Gorczyński, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Starszy Brygadier Artur Gonera, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Krzysztof Chojnacki, Zastępca Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Anna Ambroziak, Pełniąca Obowiązki II Zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Środowiska Agnieszka Gwizdała, Pełniąca Obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Elżbieta Stocka, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Legionowskiego Janusz Głogowski, Przedstawiciel 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej Kapitan Wiesław Strzelec, Prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Jaworski, Wiceprezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Rodziewicz, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Tomasz Wujek, Kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Andrzej Sadowski, Zastępca Dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, Rzecznik Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Paulina Abramczyk.

Źródło: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego
 

Więcej informacji z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o programie edukacyjnym „Bezpiecznie nad wodą”, pilotażowym programie badania lokalnych [...]
0 komentarzy

Wzrosła opłacalność pomp ciepła, ogrzewanie gazem droższe – PAS podaje aktualne koszty ogrzewania domu

Nowe ceny prądu i gazu oznaczają zmianę kosztów ogrzewania domów. Polski Alarm Smogowy sprawdził, ile zapłacimy za ciepło uwzględniając najnowsze ceny nośników energii. [...]
0 komentarzy

Powstanie nowa siedziba Archiwum Województwa Mazowieckiego

Nowe archiwum będzie zlokalizowane przy ul. Elektronicznej w Piasecznie. Będzie się tu też mieścić Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego razem z Archiwum Województwa Mazowieckiego. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 19 do 26 lipca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Mazowsze idealne na wakacje

Mazowsze idealne na wakacje

Na Mazowszu jest wiele atrakcji, z których można skorzystać w lecie. Rowerzystów, pieszych, miłośników wędrówek i amatorów aktywnego wypoczynku zachwycą urokliwe mazowieckie szlaki [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.