Budowa II linii metra ? postępowanie dotyczące pozwolenia na użytkowanie

Już za chwilę nowe stacje metra M2 na Targówku – zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym

Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (MWINB) wpłynęły cztery wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stacji II linii metra na Bemowie. Dokumentacja dostarczona przez inwestora była niekompletna. MWINB traktuje sprawę priorytetowo, jednak bez kompletnej i prawidłowej dokumentacji nie może wydać decyzji, która musi uwzględniać bezpieczeństwo użytkowników metra. Kontrola na miejscu inwestycji jest możliwa dopiero po dostarczeniu niezbędnej i zgodnej z prawem dokumentacji.

W sprawie odbiorów stacji II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4, do  Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (MWINB) 12 maja br. wpłynęły dwa wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie w zakresie szlaku D06 oraz stacji C05 rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej – wynikającej z budowy.

Inwestor został wezwany do usunięcia braków formalnych wniosków o pozwolenie na użytkowanie.

Wymagane uzupełnienia dotyczyły m.in.: właściwych oświadczeń kierownika budowy, właściwych oświadczeń inwestora, właściwych egzemplarzy kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z  naniesionymi zmianami wobec zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonymi podczas realizacji inwestycji, właściwej dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, (o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu (lub odstępstwach od tego projektu) sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, właściwych protokołów badań i sprawdzeń.

Obecnie MWINB w sprawie udzielenia pnu szlaku D06 weryfikuje przedłożone do wniosku oraz uzupełnione 17 czerwca br. dokumenty, natomiast w przedmiocie udzielenia pnu stacji C05, oczekuje na uzupełnienie wniosku o pozwolenie na użytkowanie (pnu).

Ponadto 31 maja br. do MWINB wpłynęły kolejne 2 wnioski o udzielenie pnu w zakresie: szlaku D05 oraz stacji C04 z torami odstawczymi. 2 czerwca br. Inwestor został wezwany do usunięcia braków formalnych wniosku pnu, w terminie do 7 dni od daty doręczenia pisma (w trybie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Braki formalne dotyczyły m.in.: określenie właściwych działek, na których została zrealizowana ww. inwestycja.

10 czerwca br. do MWINB wpłynęły 2 odrębne pisma w sprawie zawieszenia prowadzonego postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie w zakresie szlaku D05 oraz stacji C04 objętych dwoma niezależnymi wnioskami. WINB 14 czerwca br. dwoma odrębnymi postanowieniami zawiesił na wniosek Inwestora postępowania w/w przedmiocie, które to następnie z wniosku inwestora z 17 czerwca br. postanowieniami z 20 czerwca br. odwiesił.

Na obecnym etapie WINB weryfikuje dokumenty przedłożone do wniosku w tym przedłożone przez Inwestora 21 czerwca br.

Zadaniem wojewódzkiego nadzoru budowlanego jest sprawdzenie, czy stacje są wybudowane zgodnie z przepisami i projektem. Procedura obejmuje analizę dokumentacji oraz przeprowadzenie kontroli w terenie. Dokumentacja odbiorowa każdego z wniosków to kilkanaście tomów projektów, map, zaświadczeń, oświadczeń, protokołów badań i sprawdzeń i wielu innych dokumentów. Dokumenty te powinny być przygotowane i podpisane przez uczestników procesu inwestycyjnego, tj. projektantów, kierowników robót, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy stwierdzają i potwierdzają wykonanie inwestycji zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia na budowę.

Inspektorzy nadzoru budowalnego natomiast całość dokumentacji sprawdzają pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa budowalnego, porównują zgodność inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z projektem, rysunkami zamiennymi, oświadczeniami i zaświadczeniami oraz protokołami badań i sprawdzeń a w razie potrzeby wzywają wykonawcę, projektantów, kierowników robót, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego do złożenia wyjaśnień. Następnie w trakcie obowiązkowej kontroli dokładnie kontrolują tunele, wejścia, windy, klatki schodowe i inne pomieszczenia, obiekty i urządzenia towarzyszące stacji metra aby sprawdzić i potwierdzić zgodność stanu faktycznego z dokumentacją przedstawioną przez inwestora oraz projektem zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Nagroda Marszałka dla wybitnych Mazowszan

Nagroda Marszałka dla wybitnych Mazowszan

Można już zgłaszać kandydatów do 24. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kapituła konkursowa wybierze zwycięzców, którzy swoją działalnością artystyczną, charytatywną czy społeczną promują [...]
0 komentarzy

Samorząd województwa inwestuje setki milionów złotych w równomierny rozwój Mazowsza!

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na [...]
0 komentarzy
ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych

ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych

O 450 mld zł zwiększył się stan kont i subkont ubezpieczonych w wyniku rocznej waloryzacji składek, która została przeprowadzona w czerwcu – poinformowała [...]
0 komentarzy
Mity o samochodach elektrycznych. Trzy rzeczy, które trzeba wiedzieć

Mity o samochodach elektrycznych. Trzy rzeczy, które trzeba wiedzieć

Zielone tablice rejestracyjne nadal budzą zainteresowanie na drogach. Z roku na rok elektrycznych aut przybywa, a docelowo zastąpią wszystkie auta spalinowe. Elektryki mają [...]
0 komentarzy
Prawie 5 mln zł na ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu

Prawie 5 mln zł na ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu

Młodzi mieszkańcy naszego województwa coraz częściej sygnalizują problemy ze swoją kondycją psychiczną. Potrzebują miejsc, w których dostaną wsparcie psychologiczne i będą miały możliwość zwiększenia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.