Budowa II linii metra – pozwolenia na budowę

Budowa II linii metra – wydano pozwolenia na użytkowanie wschodniego odcinka

Wojewoda Mazowiecki, 6 września br., zatwierdził projekty budowlane oraz wydał pozwolenia na budowę II linii metra w Warszawie (III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”. Pozwolenia dotyczą budowy Wentylatorni Szlakowej V03 (ul. Coopera), wraz z elementami nadziemnymi oraz budowy przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie Stacji Techniczno – Postojowej „Mory”. Obie decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Pozwolenie na budowę Wentylatorni Szlakowej 03 (ul. Coopera)

7 grudnia 2020 r. Miasto Stołeczne Warszawa złożyło do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (MUW) wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno Postojowej (STP) „Mory” wraz STP „Mory”. Zamierzenie budowlane nr 6, polegające na budowie Wentylatorni Szlakowej V03 (ul. Coopera), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio – wyrzutnią i klatką schodową oraz szybem ratowniczym, budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra”, na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Wojewoda Mazowiecki sprawdził kompletność wniosku pod względem formalnoprawnym i w tym zakresie stwierdził nieprawidłowości. W związku z powyższym 11 grudnia 2020 r. wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia wniosku. Wniosek został uzupełniony 30 grudnia 2020 r. tj. w wyznaczonym terminie.

Następnie Wojewoda Mazowiecki, po weryfikacji uzupełnionej dokumentacji, pismem z 13 stycznia 2021 r., na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przekazał raport o oddziaływaniu na środowisko oraz kopię wniosku o pozwolenie na budowę Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie w celu uzgodnienia warunków realizacji wyżej wymienionej inwestycji.

15 czerwca br. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i art. 38 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o czym MUW poinformował społeczeństwo. Wnioski można było składać w terminie 6 lipca – 5 sierpnia br., jednak nie wpłynęły żadne uwagi oraz wnioski stron w związku z zapewnionym udziałem społeczeństwa. Następnie postanowieniem z 23 sierpnia br. RDOŚ uzgodnił realizację przedsięwzięcia w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko wskazując określone warunki do spełnienia. Kolejno Wojewoda Mazowiecki sprawdził przedmiotowy wniosek pod względem materialno – prawnym, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, tj.:

  1. zgodność projektu budowlanego z warunkami określonymi w decyzji Wojewody Mazowieckiego z 24 czerwca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej dla obiektów metra, decyzji z 3 lutego 2020 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz postanowienia z 23 sierpnia 2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uzgadniającym realizację przedsięwzięcia w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
  2. zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami techniczno-budowlanymi;
  3. kompletność projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  4. wykonanie, a w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, także sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu zaświadczeniem.

Po analizie dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości i braków w załączonym projekcie budowlanym.

Pozwolenie na budowę przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie Stacji Techniczno – Postojowej „Mory”

15 grudnia 2020 r. Miasto Stołeczne Warszawa złożyło do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji inwestycji pn.: „budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji  odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz STP „Mory”. Zamierzenie budowlane nr 7a polegające na budowie przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory” (ul. Łęgi / ul. Mory oraz ul. Krańcowa, Mory – gm. Ożarów Mazowiecki) wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”, na terenie Dzielnicy Bemowo M.st. Warszawy oraz Mory w gminie Ożarów Mazowiecki.

Wojewoda Mazowiecki sprawdził kompletność wniosku pod względem formalno-prawnym i w tym zakresie stwierdził nieprawidłowości. W związku z powyższym 30 grudnia 2020 r. wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia wniosku. Wniosek został uzupełniony
2 lutego 2021 r. tj. w wyznaczonym terminie.

Następnie Wojewoda Mazowiecki po weryfikacji uzupełnionej dokumentacji, 5 lutego 2021 r. na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przekazał raport o oddziaływaniu na środowisko oraz kopię wniosku o pozwolenie na budowę Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w celu uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowej inwestycji.

12 maja  br. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo RDOŚ o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o czym MUW poinformował społeczeństwo. Wnioski można było składać w terminie 8 czerwca – 8 lipca br., jednak nie wpłynęły żadne uwagi oraz wnioski stron w związku z zapewnionym udziałem społeczeństwa.

Postanowieniem z 2 sierpnia br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, uzgodnił realizację przedsięwzięcia w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko wskazując określone warunki do spełnienia.

Następnie Wojewoda Mazowiecki sprawdził opisywany wniosek pod względem materialno – prawnym, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, tj.:

  1. zgodność projektu budowlanego z warunkami określonymi w decyzji Wojewody Mazowieckiego z 24 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej dla obiektów metra, decyzję Wojewody Mazowieckiego z 19 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej dla obiektów metra oraz postanowieniu Wojewody Mazowieckiego z 8 czerwca 2020 r. o sprostowaniu decyzji lokalizacyjnej, a także decyzji z 3 lutego 2020 r. Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji z 18 stycznia 2021 r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w postanowieniu z 2 sierpnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, uzgadniającym realizację przedsięwzięcia w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
  2. zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami techniczno-budowlanymi;
  3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  4. wykonanie, a w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, także sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu zaświadczeniem.

Po analizie dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości i braków w załączonym projekcie budowlanym.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

Więcej informacji z Mazowsza

ZUS przelał miliony złotych za 500+ na nowy okres świadczeniowy

ZUS przelał miliony złotych za 500+ na nowy okres świadczeniowy

Od 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia Rodzina 500+. „W czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwsze ponad 600 mln złotych. [...]
0 komentarzy
ZUS: więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

ZUS: więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Do 5 czerwca prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek w tej sprawie należy [...]
0 komentarzy
Kolejna nowość na Internetowym Koncie Pacjenta

Aktualizacja bezpieczeństwa i nowe funkcje w aplikacji mojeIKP

W App Store i Google Play jest już dostępna aktualizacja aplikacji mojeIKP. Chodzi o odnowienie ważnego certyfikatu bezpieczeństwa i wprowadzenie dodatkowych funkcji, takich [...]
0 komentarzy
UserKon: CeZ i KIDL rozmawiali o rozwoju systemów wykorzystywanych przez pracowników laboratoriów diagnostycznych

UserKon: CeZ i KIDL rozmawiali o rozwoju systemów wykorzystywanych przez pracowników laboratoriów diagnostycznych

Będą zmiany w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych (RDL), Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) oraz Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). CeZ dyskutował z [...]
0 komentarzy
W długi weekend podróżuj taniej z biletem wycieczkowym KM

W długi weekend podróżuj taniej z biletem wycieczkowym KM

Długi weekend czerwcowy to czas, gdy wiele osób decyduje się na podróże pociągami. Wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów, w tym roku oferta Kolei Mazowieckich, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.