Budowa II linii metra – pozwolenie na budowę

Już za chwilę nowe stacje metra M2 na Targówku – zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym

12 lipca br. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę dotyczące II linii metra w Warszawie (III etap realizacji odcinka zachodniego) – stacji C02 (ul. Rayskiego/ ul. Szeligowska). Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

27 listopada 2020 r. inwestor złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę dla realizacji inwestycji pod nazwą „budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz ze STP „Mory” oraz budowę stacji C02 (ul. Rayskiego/ ul. Szeligowska) w zakresie budowy tuneli, budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowy wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.

Wojewoda Mazowiecki dokonał sprawdzenia kompletności wniosku pod względem formalno-prawnym i w tym zakresie stwierdził nieprawidłowości. 10 grudnia 2020 r. wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia wniosku. 7 stycznia 2021 r. wniosek został uzupełniony.

Następnie 12 stycznia 2021 r.[1] Wojewoda Mazowiecki przekazał raport o oddziaływaniu na środowisko Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w celu uzgodnienia warunków realizacji inwestycji[2].

25 kwietnia 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Mieszkańcy mogli składać wnioski między 11 maja br. a 10 czerwca br. (żadne wnioski nie wpłynęły).

Postanowieniem z 1 lipca 2022 r. RDOŚ uzgodnił realizację przedsięwzięcia w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wskazując określone warunki do spełnienia.

Następnie Wojewoda Mazowiecki dokonał sprawdzenia projektu budowlanego pod względem materialno-prawnym, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego tj.:

– zgodność projektu budowlanego z warunkami określonymi w decyzjach Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji;

– zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wymaganymi w zakresie ochrony środowiska;

– kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

– wykonanie, a w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, także sprawdzenie projektu  przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu odpowiednim zaświadczeniem.

Po analizie dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości i braków w załączonym projekcie budowlanym.

W dniu 24 czerwca 2022 r. Wojewoda wydał decyzję o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę po rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 11 grudnia 2020 r., uzupełnionego w dniu 15 stycznia 2021 r. na budowę stacji C01 (ul. Sochaczewska/ ul. Połczyńska) w zakresie budowy II linii metra w Warszawie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, Wojewoda przychylił się do wniosku inwestora, który argumentował ten wniosek tym, że „Przedmiotowa inwestycja, uważana za największą inwestycję samorządową w Polsce, jest zadaniem wpisanym w „Strategię Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku” stanowi jeden z głównych celów operacyjnych ww. strategii. Przedsięwzięcie jest niezbędne do poprawy jakości zintegrowanego systemu komunikacji publicznej m.st. Warszawy, które przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców Warszawy, zmniejszenia ruchu samochodowego i hałasu, co przyczyni się również do poprawy jakości środowiska.”

Do 24 czerwca 2022 r. trwał udział społeczeństwa w ramach przeprowadzonej ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo).

W dniu 5 lipca 2022 r. inwestor złożył wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie hektometrażu zamierzenia  budowlanego dotyczącego budowy  stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo). Wniosek niezwłocznie w dniu 7 lipca 2022 r. przekazano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

[1] na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2 Organ przeprowadzający postępowanie w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko (RDOŚ) z uwagi na braki oraz nieprawidłowości w przedłożonym raporcie wielokrotnie wzywał Inwestora do ich uzupełnienia. Po uzupełnieniu wszystkich braków wskazanych w wezwaniu RDOŚ, organ ten wystąpił do poszczególnych organów m.in.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego m.st. Warszawy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie o wydanie opinii dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Organy opiniujące wskazały szereg braków i tym samym wezwały do ich uzupełnienia. Po złożeniu uzupełnień przez inwestora zostało ono niezwłocznie przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Znamy już nominacje Norwidowskie 2024

Wybitny śpiewak operowy, słynący z charyzmatycznej osobowości scenicznej – Wiesław Ochman odbierze w tym roku Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida „Dzieło Życia”. Znamy [...]
0 komentarzy
Mazowsze liderem innowacji!

Mazowsze liderem innowacji!

Województwo mazowieckie liderem Barometru Innowacyjności! Mazowsze uzyskało bardzo wysoki poziom we wszystkich analizowanych kategoriach. Zasoby ludzkie, innowacyjność przedsiębiorstw, działalność badawczo-rozwojowa czy rozwój gospodarczy [...]
0 komentarzy
Rower rządzi!

Rower rządzi!

Spełnia zarówno funkcje robocze, jak i rekreacyjne – niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku użytkownika. Jeździmy jednośladem do szkoły, na uczelnię i do [...]
0 komentarzy
Zachorowałeś gdy twoja umowa o pracę wygasła? Dowiedz się co ci przysługuje.

Zachorowałeś gdy twoja umowa o pracę wygasła? Dowiedz się co ci przysługuje.

Rozchorowałeś się w momencie, gdy twoja umowa o pracę wygasła? Masz prawo do płatnego chorobowego, jeśli dostałeś eZLA wciągu 14 dni po ustaniu [...]
0 komentarzy
Ruszył nabór wniosków „Dobry Start”

Ruszył nabór wniosków „Dobry Start”

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”.  Program to inwestycja w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.