Co może biznes wspólnie z samorządem?

Wołomiński Klub Biznesu wypracowuje stanowisko w sprawie współpracy z władzami samorządowymi Powiatu Wołomińskiego w zakresie eliminacji barier blokujących rozwój przedsiębiorczości w regionie.Przedsiębiorców niepokoją wskaźniki dotyczące aktywności gospodarczej naszego regionu. Według zgromadzonych danych są one znacząco niższe od średnich województwa mazowieckiego.
Zdecydowanie niższe jest tu tempo przyrostu podmiotów gospodarczych które na terenie powiatu wołomińskiego za lata 2010 ? 2014 wynosi 7% kiedy dla całego województwa mazowieckiego jest to 10%.
W powiecie wołomińskim wzrasta natomiast liczna likwidowanych firm wyrejestrowanych z REGON (w 2010 roku było to 5,5% zaś w 2014 7,1%). Mamy znacznie mniejsze tempo przyrostu nowych firm.
Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1000 mieszkańców dla powiatu wołomińskiego wynosi 122 (rok 2014) zaś średnia dla województwa mazowieckiego 139. Odsetek zlikwidowanych firm w 2013 wynosił 7,1% a dla województwa ? 5,6%.
Zdaniem przedsiębiorców dysproporcje pomiędzy powiatem wołomińskim a przeciętnymi danymi dla województwa mazowieckiego dowodzą że na terenie powiatu istnieją czynniki blokujące inwestycje gospodarcze i bez ich likwidacji rozwój regionu nie będzie możliwy.
O tych i innych problemach mówiono podczas spotkania Wołomińskiego Klubu Biznesu w którym uczestniczyli również: Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński; Elżbieta Radwan, wołomińska burmistrz; Edyta Zbieć, zastępca burmistrz Wołomina. Paweł Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza, Jerzy Mikulski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, Adam Bereda, radny Rady Miejskiej w Wołominie oraz Marek Kuch w imieniu burmistrza Miasta Kobyłka.
Na wstępie Tadeusz Redyk, podkreślił rolę przedsiębiorczości w kreowaniu jakości życia mieszkańców regionu, którzy są jednym z ważniejszych elementów wzrostu dochodów budżetowych gmin. Tworząc miejsca pracy wypracowują zyski, budują infrastrukturę przemysłową przez co mają bezpośredni wpływ na wielkość strumienia pieniędzy trafiającego do budżetu gminy (podatki CIT i PIT). Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że gminy wspierające rozwój gospodarczy mogą cieszyć się z lepszego poziomu dobrobytu mieszkańców. – Powiat wołomiński choć jest jednym z największych powiatów ziemskich niestety nie jest liderem rozwoju gospodarczego tej części kraju. Kończąc zadał pytanie ? Co zrobić, aby ten stan rzeczy zmienić?
Częściowo na to pytanie próbował odpowiedzieć Mieczysław Maciążek. Z jego wypowiedzi wynika, że procesy inwestycyjne hamują: poziom podatków lokalnych, dostępność infrastruktury komunikacyjnej (drogowej i kolejowej), dostępność mediów (energia elektryczna, gaz, kanalizacja, internet etc.), uciążliwość procedur uzyskiwania pozwoleń środowiskowych w tym brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sprawność administracji oraz ryzyka biznesowe związane z rynkiem, zaopatrzeniem czy konkurencją. Spośród sześciu wskazanych barier aż pięć jest bezpośrednio lub pośrednio związana z kompetencją samorządu lokalnego. To pokazuje jak rozwój gospodarczy uzależniony jest od nastawienia i aktywności samorządu w obszarze likwidacji tych barier. Wymieniono pięć firm które w ostatnim czasie przeniosły swoją działalność w inne regiony kraju dawały one zatrudnienie ok. 3 300 osób. – Te miejsca pracy na rynku lokalnym zostały utracone a co za tym idzie zmniejszyły się o kilka milionów rocznie dochody budżetu z tytułu podatku PIT i CIT, a to tylko fragmentaryczny przykład ponoszonych przez nas strat ? podkreślał Maciążek.
Starosta Kazimierz Rakowski wskazał iż kluczowe znaczenie dla tworzenia klimatu rozwoju gospodarczego ma jakość prawa na poziomie całego kraju. Prawo to niestety zbyt często się zmienia i jest bardzo niespójne co nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie samorządów ? przekonywał. Zdaniem starosty ważnym obszarem do współpracy pomiędzy samorządem powiatu a przedsiębiorcami jest szkolnictwo zawodowe. Starosta zapewnił, że widzi jak ważną rolę przedsiębiorcy odgrywają w rozwoju lokalnym i zadeklarował utworzenie Powiatowej rady Przedsiębiorczości, która powinna wypracować korzystne dla powiatu rozwiązania.
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina podkreśliła znaczenie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju z których jej zdaniem gmina Wołomin korzystała do tej pory w zbyt małym stopniu. – Są to przede wszystkim fundusze unijne, które dla wielu gmin stanowią istotne narzędzie w realizacji wielu projektów, także tych skierowanych na pobudzenie przedsiębiorczości. Wołomińska burmistrz zwróciła uwagę na znaczenie jakie w rozwoju lokalnym może mieć partnerstwo publiczno-prywatne zadeklarowała również większą aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych na rozwój co powinno przełożyć się na nowe inicjatywy pobudzające przedsiębiorczość lokalną.
Zdaniem Jerzego Mikulskiego kreatorem rozwoju są gminy a nie powiat. – Kompetencje powiatu są wąskie i ograniczone do kilku obszarów funkcjonowania regionu a realne narzędzia pobudzające rozwój gospodarczy są skupione wokół samorządów gminnych, które mogą również tworzyć podmioty gospodarcze działające na rzecz przedsiębiorców lub współpracujące z nimi. To na poziomie gmin w pierwszym rzędzie powinny być budowane platformy współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a przedsiębiorcami natomiast powiat nie tylko może ale i powinien być animatorem takiej współpracy.
W spotkaniu uczestniczył również wołomiński radny Adam Bereda co dowodzi, że zainteresowanie tematyką gospodarczą nie jest mu obce. Można więc żywić nadzieję, że w radzie znajdą się kolejni zwolennicy współpracy wołomińskiego samorządu z przedsiębiorcami.
Dyskusja udowodniła, że w zasadzie wszystkie strony mają zbieżne poglądy w kwestii poruszanej tematyki. Wołomiński Klub Biznesu deklaruje wolę współpracy i proponuje: powołanie Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego (FGPW) z udziałem lokalnych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i przedstawicieli władz powiatowych i gminnych; konsolidację na poziomie Powiatu różnych inicjatyw i działań dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej w regionie w tym budowa powiatowej internetowej platformy wymiany informacji gospodarczej w tym kontaktów, aktualności publicznych i gospodarczych, doświadczeń, dobrych praktyk; zainicjowanie i przeprowadzenie przez FGPW projektu w zakresie identyfikacji kluczowych barier rozwoju przedsiębiorczości na terenie Powiatu Wołomińskiego wraz z propozycją narzędzi naprawczych; zbudowanie na poziomie FGPW wsparcia eksperckiego i doradczego dla władz poszczególnych gmin w zakresie: inicjowania i tworzenia lokalnych programów pobudzania przedsiębiorczości; pomocy w przygotowaniu projektów ubiegających się o dofinansowanie UE; organizacji sesji informacyjnych dla radnych z obszaru znaczenia działalności gospodarczej w kontekście polityki rozwoju gminy; organizacji szkoleń dla pracowników administracji samorządowej wzmacniających kompetencje w obszarze spraw administracyjnych bezpośrednio dotyczących działalności gospodarczej i procesów inwestycyjnych; uruchomienia w gminach nieposiadających miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prac nad tymi dokumentami wraz z monitorowaniem przez FGPW prac w tym zakresie; Opracowanie na poziomie FGPW oferty inwestycyjnej Powiatu Wołomińskiego i wspólna promocja gospodarcza tego regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.