Co uchwalili radni w Tłuszczu

Dnia 5 listopada 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej.

Kluczowym elementem obrad Rady było podjęcie szeregu różnych uchwał niezbędnych dla rozwoju naszej gminy. Podjęto uchwały dotyczące m.in. Planów Odnowy Miejscowości : Kozły i Wólka Kozłowska; Miąse i Jadwinin oraz  Wagan, Waganka, Brzezinów Marianów w Gminie Tłuszcz na lata 2008-2016. Przewiduje się, że wśród wyżej wymienionych miejscowości zajdą duże zmiany. Do głównych celów wdrażania planów odnowy należą: ? możliwość korzystania z funduszy strukturalnych  i innych zewnętrznych źródeł finansowania działań rozwojowych? poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia mieszkańców ? przyspieszenie rozwoju gospodarczego oraz poprawienie estetyki miejscowości ? umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu wolnego.
Istotna jest także  uchwała dotycząca upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; w tym: załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej  oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Kolejnym ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tłuszcz. Głównym celem w/w Programu jest doprowadzenie do całkowitego usunięcia do roku 2032 azbestu poprzez stopniową  eliminację tych materiałów oraz ich bezpiecznego unieszkodliwiania.
Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Tłuszcz, ze szczególnym naciskiem na nieruchomości, które są pokryte wyrobami zawierającymi azbest t.j. popularnym eternitem.
System zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy prowadzony jest w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących w/w problematyki.
Na 30 dni przed rozpoczęciem prac należy zgłosić do Wydziału Budownictwa zamiar wymiany pokrycia dachowego (planowane roboty budowlane dotyczą usunięcia wyrobów zawierających azbest). Następnie właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości otrzymuje listę z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie firm uprawnionych do demontażu wyrobów zawierających azbest.
W tym celu od 1 grudnia 2008 roku będzie można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu wnioski na utylizację azbestu (wnioski do pobrania w pokoju nr 16).


Anna Zając