Czas na lepsze drogi w Gminie Dąbrówka

SONY DSC

W dniach 2 i 3 listopada 2016 r. Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski podpisał umowy dotyczące Przebudowy drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków. Umowy zawarto z firmami; TOMBRUK Sp. z o.o. która realizuje  etap I inwestycji oraz AGBUD  Maria Skłodowska, Piotr Skłodowski s.c. która realizuje etap II. Całkowita wartość realizacji zadania to 1 868 208,74 złotych brutto.

Droga Dąbrwka-Lasków to jedna z trzech dużych inwestycji drogowych w Gminie Dąbrówka. Inwestycje o analogicznym charakterze zostaną przeprowadzone w miejscowościach Trojany i Wszebory (droga gminna nr 430101 W) oraz Kołaków (droga gminna 430105 W).
Inwestycja zostanie wykonana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  W przeciwieństwie do realizacji inwestycji w systemie „tradycyjnym” gdzie wykonawca zamówienia realizuje roboty według dostarczonego przez zamawiającego projektu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na zlecenie zamawiającego opracowany jest wstępny projekt inwestycji tj. Program Funkcjonalno Użytkowy służący do opracowywania dokumentacji postępowania przetargowego, w wyniku którego wyłaniany jest generalny wykonawca zamówienia. On sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę i realizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu.
Zamówienie w części projektowej obejmuje między innymi: opracowanie map do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji zieleni, sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwoleń wodno prawnych, wykonanie projektu podziału nieruchomości, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
Zamówienie w części wykonania robót budowlanych obejmuje między innymi: wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej istniejącej jezdni asfaltowej z betonu asfaltowego + włączenia na skrzyżowaniach, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie parkingów, wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej wraz z wykonaniem stosownego oznakowania, wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie elementów odwodnienia jezdni i chodnika, humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych.
W momencie pisania tego artykułu ( tj. drugi tydzień sierpnia) zaawansowanie prac przedstawia się następująco: • etap I :  trwają roboty budowlane  • etap II  : trwają prace projektowe. Przewidywany termin zakończenia całej inwestycji w miejscowościach Dąbrówka i Lasków to 30 czerwca 2018 roku. Inwestycje drogowe w takim zakresie nie byłyby możliwe do zrealizowania bez wsparcia finansowego.
Inwestycja pn.  Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków jest realizowana dzięki przyznaniu środków finansowych na podstawie złożonego wniosku na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Wysokość przyznanych środków finansowych to  1 261 628 złotych, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
W wyniku realizacji powyższej operacji osiągnięty zostanie następujący cel tj. Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie istniejącej jezdni oraz oddzielenie ruchu pieszego od ruchu pojazdów poprzez wybudowie chodnika.
Wybierając lokalizację dróg gminnych na przebudowę których składano wniosek o dofinansowanie kierowano się realnymi szansami na uzyskanie odpowiedniej liczby punktów a w efekcie na możliwość uzyskania pomocy finansowej. Poza punktami przyznawanymi za właściwości Beneficjenta tj. Gminy Dąbrówka w postaci  gęstości zaludnienia, długości dróg gminnych, podstawowego dochodu podatkowego Gminy, bezrobocia w powiecie na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji itp., punkty przyznawano również za samą lokalizację dróg uwzględniając np. fakt czy droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej lub łączy się z drogą o wyższej kategorii. Po wnikliwej analizie dróg gminnych  we wnioskach o pomoc finansową wskazano trzy odcinki dróg gminnych: • droga gminna nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków • droga gminna nr 430101W w miejscowościach Trojany i Wszebory • droga gminna nr 430105W w miejscowościach Kołaków. Pragniemy z góry przeprosić za utrudnienia związane z realizowanymi robotami budowlanymi na drogach gminnych, jest to jednak cena jaką płacimy za dynamiczny rozwój naszej Gminy.

UG Dąbrówka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.