Dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz stosowanie średniej ceny ciepła z rekompensatą

Dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz stosowanie średniej ceny ciepła z rekompensatą

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (m.in. szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły):

1)    które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

2)    których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych ustala się zgodnie ze wzorem:

D = (Zk – Skp) x 0,4

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu.

Szczegółowe informacje o dodatku dla podmiotów wrażliwych znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

STOSOWANIE ŚREDNIEJ CENY CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTA ENERGETYCZNE

UWAGA: Odbiorcy ciepła, uprawnieni do stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powinni złożyć oświadczenie do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego w celu tzw. zamrożenia cen ciepła.

Podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 ww ustawy mogą złożyć oświadczenie do sprzedawcy ciepła (tj. przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się bezpośrednią sprzedażą wytworzonego ciepła lub przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem), aby zastosowano wobec nich średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Oświadczenia należy złożyć w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień (tj. od 20 września 2022 r.).

Złożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 (tzw. wrażliwego), oświadczenia po ww terminie zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie stosuje się do odbiorców w zakresie, w jakim korzystają ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie przepisów:

1)   ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu;

2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;

3) przepisów o dodatku dla gospodarstw oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych (art. 24 lub art. 26).

Szczegółowe informacje na temat mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Zaginiony Sebastian Gawryś

Zaginiony Sebastian Gawryś

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukuje 33-letniego Sebastiana Gawrysia, który w dniu 03.04.2024 r. wyszedł z domu i do chwili obecnej [...]
0 komentarzy
Radzymin - Decyzja SKO - sprawa do ponownego rozpatrzenia

Radzymin – Decyzja SKO – sprawa do ponownego rozpatrzenia

W związku z decyzją SKO w kompostowni, o wydaniu której poinformowano w biuletynie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 10 kwietnia, a o której [...]
0 komentarzy

Pożar lasu w Słupnie. Straż podejrzewa podpalenie.

Dwa pożary lasu wybuchły w Słupnie 9 i 10 kwietnia pomiędzy miejscowością a drogą nr 631. 9 kwietnia strażacy dostali informację o pożarze [...]
0 komentarzy

Kabaret Paranienormalni już niedługo zawita do Zielonki!

Już 26 kwietnia o godzinie 19:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce Kabaret Paranienormalni będzie bawił mieszkańców Zielonki i okolic prezentując swój [...]
0 komentarzy
Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Trwa głosowanie na najciekawsze budowy i modernizacje w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wśród nominowanych są dwie inwestycje zrealizowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – szkoła [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.