Klimat w Mieście Maraki

30 listopada Rada Miasta Marki przyjęła dokument, który został sporządzony wg wytycznych do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, opracowanych przez Ministerstwo Środowiska i przedstawionych w publikacji „Podręcznik adaptacji dla miast”. Celem realizacji dokumentu Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Marki (dalej MPA) jest opracowanie działań adaptacyjnych, które mają przyczynić się do lepszego przygotowania miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Natomiast horyzont programowy planu sięga roku 2030.

Klimat miast w tym naszego miasta Marki kształtowany jest przez czynniki pochodzenia naturalnego jak i antropogenicznego. Postęp urbanizacji zmienia istniejące czynniki, a także generuje nowe, które modyfikują klimat w mieście.

Tereny miejskie cechuje przede wszystkim duża koncentracja zabudowy, ludności oraz sieci drogowej. Integralną częścią struktury miejskiej są powierzchnie biologicznie czynne tj. tereny zieleni miejskiej, które odgrywają znaczącą rolę w adaptacji do zmian klimatu. Na pozostałą tkankę miejską składają się elementy zabudowy z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną, która przyczynia się do sprawnego funkcjonowania miasta (system transportowy, sieć wodno-kanalizacyjna, cieplna, elektryczna) oraz ludzie, którzy żyją i pracują w mieście. Duży wpływ na klimat ma prowadzona gospodarka, zarówno na terenie miasta, jak i w jego bliskim sąsiedztwie. W MPA zaplanowano trzy typy działań techniczne (inwestycyjne), edukacyjne i organizacyjne. Przyjęcie MPA otwiera naszemu miastu drogę do aplikowania o środki  z nowej perspektywy na działania związane z ochroną klimatu, – o czym informuje Małgorzata Czerwińska Naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

 

Więcej informacji z Marek

Marki: Aktualizacja harmonogramu dostaw węgla

Marki: Aktualizacja harmonogramu dostaw węgla

Zaktualizowany harmonogram planowanych dostaw węgla z Polskiej Grupy Górniczej S.A. – stan na 27 stycznia 2023 roku (w nawiasie wskazano kopalnię, z której [...]
0 komentarzy
Marecki Budżet Obywatelski 2022

Marki: Połowa składu Zespołu ds. MBO na 2023 wyłoniona

Na styczniowej sesji Rada Miasta Marki wybrała dwóch radnych, przedstawicieli do prac w Zespole ds. MBO. W wyniku głosowania zdecydowano, że będą to [...]
0 komentarzy
Marki: Ferie ze sztuką w MOK

Marki: Ferie ze sztuką w MOK

W pierwszym tygodniu ferii MOK zaprasza na zimową przygodę ze sztuką w Mareckim Ośrodku Kultury. Przygotowujemy ciekawy i artystyczny program dla dzieci z [...]
0 komentarzy

Historia mareckiej Karczmy

Prelekcję poprowadzi Zbigniew Paciorek – prezes Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga w dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w Centrum Aktywności Fabryczna 3 (CAF3) [...]
0 komentarzy

Marki – modernizacja północnego odcinka Alei Piłsudskiego

Na odcinku od ul. Legionowej do granicy miasta wprowadzono tymczasową organizację ruchu. To znak, że rozpoczyna się przebudowa północnego odcinka Alei Piłsudskiego. – [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.