Konkurs dla dzieci

Tematem konkursu jest Święto 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku oczami dziecka
– Jak Ty widzisz obchody Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w swojej okolicy?

Pierwsze 15 dzieci, które 15 sierpnia podczas pikniku wojskowego zgłoszą się z gotową pracą plastyczną do namiotu Starostwa Powiatowego w Wołominie otrzymają specjalne nagrody przygotowane z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Szczegóły w Regulaminie:
Regulamin konkursu
? Święto 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku oczami dziecka?
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu ? Święto 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku oczami dziecka? zwanego dalej ?Konkursem?, jest Starostwo Powiatowe w Wołominie, zwane dalej ?Organizatorem?.
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. w momencie opublikowania postu konkursowego na profilu Powiat Wołomiński – Ziemia Norwida i „Cudu nad Wisłą”: https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/ rozpoczynającego Konkurs i trwać będzie do 15 sierpnia 2020 r. do godz. 18.00.
3. Celem Konkursu jest promocja 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku na terenie Powiatu Wołomińskiego.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
§ 2. Przebieg Konkursu
1. Konkurs odbędzie się na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie: https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/
2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci od 5 do 10 roku życia.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w dniu 15 sierpnia 2020 r., podczas pikniku wojskowego, do namiotu Starostwa Powiatowego w Wołominie, który będzie znajdował się w pobliżu sceny, samodzielnie wykonanej przez dziecko pracy plastycznej.
4. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu przez Uczestnika pracy plastycznej na papierze (minimalny format A4, maksymalny format A3), techniką dowolną przestawiającej obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku widziane oczami dziecka, w okolicy, w której mieszka.
5. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez Organizatora, zostaną usunięte przez moderatorów.
6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednorazowo.
7. Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie pracy plastycznej do promocji Starostwa Powiatowego w Wołominie.
8. Informacja o wynikach konkursu oraz zdjęcia prac plastycznych Uczestników zostaną zamieszczone na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie: https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/ .
§ 3. Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw gadżetów promocyjnych wydanych z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
2. Nagrodę otrzyma czternaście pierwszych osób, które zgłoszą się w dniu 15 sierpnia 2020 r., z gotową pracą plastyczną do namiotu Starostwa Powiatowego w Wołominie, który będzie znajdował się na terenie pikniku wojskowego w pobliżu sceny.
3. W ramach Konkursu nagrodę może zdobyć czternaście pierwszych osób.
4. Komisję Konkursową powołuje Organizator.
§ 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę Wołomińskiego, w celu realizacji Konkursu w zakresie np: imię, nazwisko.
§ 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Starosta Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
2. Opiekunowie małoletnich Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród.
3. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje osobiście pełnoletni Uczestnik, rodzic lub prawny opiekun Uczestnika małoletniego.
4. Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.
5. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Wołominie, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie za pomocą adresu iod@powiat-wolominski.pl.
6. Administrator danych osobowych ? Starosta Wołomiński ? przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w § 4.
7. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej §4.
8. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w § 4. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych ? w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ? w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych ? w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Wołominie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci pracowników Organizatora
2. Przekazanie pracy plastycznej stanowi poświadczenie, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w Wydziale Obsługi Zarządu w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin oraz na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie, na którym niniejszy Regulamin jest umieszczony.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Bieda zaczyna się tam, gdzie… –  Szlachetna Paczka publikuje Raport o Biedzie 2022

Bieda zaczyna się tam, gdzie… –  Szlachetna Paczka publikuje Raport o Biedzie 2022

Gdzie zaczyna się bieda? Na to pytanie odpowiadają autorzy najnowszego Raportu o Biedzie, corocznej publikacji przygotowywanej przez Szlachetną Paczkę. Raport zbiera najważniejsze dane [...]
0 komentarzy
Życie na sygnale – kronika zdarzeń, wypadków i pożarów

Życie na sygnale – kronika zdarzeń, wypadków i pożarów: 15 – 19 listopada

Za nami kolejny niespokojny tydzień na drogach powiatu. W Tłuszczu, podczas policyjnego pościgu kierujący Toyotą RAV4 stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w [...]
0 komentarzy

420 inwestycji ze wsparciem sejmiku. I to tylko w tym roku!

Sejmik Mazowsza stawia na lokalne inwestycje. Tylko w tym roku w ramach m.in. 14 autorskich programów wsparcia władze województwa pomogły zrealizować aż 420 [...]
3 komentarze

5 bezpłatnych powiatowych linii autobusowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Powiatu Wołomińskiego, wyraziła zgodę i zatwierdziła propozycję Zarządu Powiatu dotyczącą utworzenia z początkiem stycznia 2023 roku  5 bezpłatnych powiatowych [...]
0 komentarzy

Pożar na terenie szpitala w Wołominie

Dziś rano doszło do pożaru w piwnicy Szpitala Powiatowego w Wołominie. Poszkodowana została jedna osoba. Konieczne było tymczasowe przeniesienie pacjentów jednego z oddziałów. [...]
0 komentarzy

984 inwestycje w Warszawie i okolicznych powiatach ze wsparciem samorządu Mazowsza!

Aż 984 różne inwestycje udało się w tym roku zrealizować na terenie Warszawy i 9 powiatów okołowarszawskich dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego. [...]
0 komentarzy
Nowy radzymiński budżet na trudne czasy

Nowy radzymiński budżet na trudne czasy

Przygotowanie projektów budżetów miast i gmin na rok 2023 było w ostatnich miesiącach bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich samorządów w Polsce.  Od 2019 [...]
0 komentarzy

4 lata pracy Starosty Wołomińskiego

Ponad 300 mln zł pozyskał Powiat Wołomiński ze środków rządowych m.in. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poinformował na spotkaniu z mediami lokalnymi Starosta [...]
0 komentarzy
Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Starosta Wołomiński Adam Lubiak spotkał się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie [...]
0 komentarzy
Policjanci poszukują świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło 4 listopada 2022 roku o godz. 06:45 na terenie gminy Radzymin w Starym Jankowie. Wszystkie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.