Konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Stare Słupno

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Radzymin w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno oraz utworzenia Sołectwa Słupno 1, Słupno 2 i Słupno Górki zostały przeprowadzone na podstawie:

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),

– Statutu Gminy Radzymin (Uchwała Nr 8/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin; t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 647 z późn. zm.);

– Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 poz. 6405 z późn. zm.);

–  Zarządzenia Nr 0050.23.2020 Burmistrza Radzymina z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Radzymin projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa  Stare Słupno i utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 2 i Sołectwa Słupno Górki.

Przedmiotem konsultacji społecznych był:

1) projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno oraz utworzenia Sołectwa Słupno 1, Sołectwa Słupno 2 i Sołectwa Słupno Górki (w załączeniu);

2) projekty statutów Sołectw: Słupno 1, Słupno 2 i Słupno Górki, stanowiące załączniki do projektu uchwały.

Proponowane granice administracyjne nowych sołectw zostały określone w załącznikach do projektów statutów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy gminy Radzymin.

Konsultacje miały zasięg ogólnogminny. Referatem odpowiedzialnym za ich przeprowadzenie był referat Partycypacji i Polityki Społecznej.

Konsultacje miały charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są dla organów Gminy Radzymin wiążące.

Termin konsultacji.

Konsultacje rozpoczęto w dniu 24 lutego 2020 roku, a zakończono w dniu 9 marca 2020 roku.

Działania informacyjne.

Informacja o konsultacjach podlegała ogłoszeniu na platformie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.radzymin.pl, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie informacji Publicznej w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym www.bip.radzymin.pl, na tablicach ogłoszeń (w budynku A UMiG Radzymin oraz w sołectwie Stare Słupno), a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/GRadzymin.

Także dyrektorzy szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Starym Słupnie przeprowadzili akcję informacyjną ? np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń czy przesłanie informacji poprzez dziennik elektroniczny.

Odbiorcami szerokiej akcji informacyjnej byli także radni i sołtysi z gminy Radzymin.

Forma konsultacji.

 Konsultacje przeprowadzone zostały w formie:

1) ankiety elektronicznej z wykorzystaniem formularza dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl;

2)  ankiety pisemnej z wykorzystaniem formularza w postaci papierowej dostępnego
w referacie Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG Radzymin;

3) dwóch otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami;

4) pisemnego zbierania opinii, uwag i propozycji w referacie Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG Radzymin.

Sposób głosowania.

Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkaniec dysponował jednym głosem.


Spotkania konsultacyjne.

1) pierwsze spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie, przy

ul. Szkolnej 3 ? w dniu 27 lutego 2020 roku, o godz. 18:00;

2) drugie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupnie, przy Al. Jana Pawła II 14 ? w dniu 4 marca 2020 roku, o godz. 18:00.

Spotkania zorganizowane zostały w godzinach wieczornych ? z uwagi na chęć zgromadzenia jak największej liczby osób zainteresowanych przedmiotowym tematem. Wiadomym jest, że wcześniejsze godziny z reguły wypełnione są życiem zawodowym.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 18 osób, w drugim 19.

Pan Krzysztof Dobrzyniecki, Wiceburmistrz Radzymina, przedstawił szczegóły dotyczące całego przedsięwzięcia. Omówił istotę podziału, korzyści z niego wynikające,  dokumentację niezbędną do podziału sołectw, granice nowych sołectw.

Referat Partycypacji i Polityki Społecznej przygotował dla mieszkańców niezbędną dokumentację ? tj. kopie projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie, propozycje statutów, mapki z proponowanymi granicami nowych sołectw.

Rozmowa na obu spotkaniach była ożywiona i twórcza.

 

 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO


Na końcowy wynik głosowania składają się wyniki głosowania on-line oraz w postaci papierowej.

Głosowało 37 osób uprawnionych do głosowania, w tym:

–  6 osób głosowało z wykorzystaniem elektronicznego formularza konsultacyjnego on-line, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych www.konsultacje.radzymin.pl;

–  31 osób głosowało pisemnie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego
w postaci papierowej.

Łącznie ważnych głosów oddano ? 36,w tym:

–   6 osób głosowało z wykorzystaniem elektronicznego formularza konsultacyjnego on-line,

–  30 osób głosowało pisemnie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego
w postaci papierowej

Oddano 1 głos nieważny w formie papierowej – brak podpisu na ankiecie oraz 1 głos nieważny w głosowaniu elektronicznym ? brak głosującego w bazie mieszkańców.

 

Wyniki głosowania

 1.   Czy akceptuje Pani/Pan projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Stare Słupno oraz utworzenia Sołectw: Słupno 1, Słupno 2 i Słupno Górki?

Łącznie oddano ważnych głosów 36, w tym:

1)      jestem za – oddano łącznie 35 głosów (97,22%)

2)      jestem przeciw – oddano łącznie 1 głos (2,78%)

3)      wstrzymuję się – oddano łącznie 0 głosów (0,00%)

 

2. Czy akceptuje Pani/Pan postanowienia statutów nowo powstających sołectw, stanowiące załączniki do projektu Uchwały?

 Łącznie oddano ważnych głosów 36, w tym:

1)      jestem za – oddano łącznie 35 głosów (97,22%)

2)      jestem przeciw – oddano łącznie 1 głos (2,78%)

3)      wstrzymuję się – oddano łącznie 0 głosów (0,00%)

 

Uwagi zgłoszone w ankietach:

  • Słaby stan nawierzchni dróg, brak skrętu z Jana Pawła w Ceglaną jadąc
    z Warszawy.
  • Fatalny stan dróg gminnych. Nieoświetlona ul. Jana Pawła II w kierunku Warszawy. Brak przystanku przy ul. Górki w kier. Radzymin, MZK.
  • Słaby stan nawierzchni dróg, mała ilość lamp oświetlających ul. Jana Pawła II jadąc z Radzymina.
  • Brak skrętu z ul. Jana Pawła w ul. Ceglaną jadąc z W-wy, bardzo słaby stan nawierzchni dróg. Mała ilość lamp oświetlających ul. Jana Pawła II.
  • Fatalny stan dróg gminnych, brak oświetlenia, brak zjazdu z ul. Jana Pawła
    w ulicę Ceglaną.

Więcej informacji z Radzymina

Radzymin - Program Wzmacniania Rodziny - bezpłatne warsztaty dla rodziców

Radzymin – Program Wzmacniania Rodziny – bezpłatne warsztaty dla rodziców

Zachęcamy rodziców i opiekunów dziecka w wieku 10-14 lat na bezpłatne warsztaty prowadzone w ramach „Programu Wzmacniania Rodziny”. Spotkania rozpoczynają się 30 września [...]
0 komentarzy
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

Radzymin – pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Trwają prace nad przygotowaniem tzw. uchwały krajobrazowej, która wprowadzi na terenie całej gminy zasady i warunki sytuowania reklam (oraz częściowo ogrodzeń i mebli [...]
0 komentarzy
Marki - Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Marki – Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

21 września br. na Stadionie lekkoatletycznym odbyły się zawody rejonu Marki-Radzymin-Dąbrówka w indywidualnych biegach przełajowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach [...]
0 komentarzy
Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin

Obwieszczenie burmistrza Radzymina  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]
0 komentarzy
Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - Nadma

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości – Nadma

Burmistrz Radzymina ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie [...]
0 komentarzy
Zaczytany Radzymin Debiuty

Zaczytany Radzymin Debiuty

1 października o godz. 16.00 w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Zaczytany Radzymin Debiuty, którego gościem będzie [...]
0 komentarzy
70-lecie Szpitala w Radzyminie

70-lecie Szpitala w Radzyminie

Rok 2023 jest szczególny w historii Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. To czas w którym przypada jubileusz 70-lecia Szpitala. 5 [...]
0 komentarzy
Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Radzymin – unieważnienie przetargów – sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Radzymina zawiadamia o unieważnieniu drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin ogłoszonych na dzień 15 września 2023 [...]
0 komentarzy
LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

To była znów prawdziwa bitwa na rowerach górskich. Kolarski cykl LOTTO Poland Bike Marathon 2023 już dziesiąty raz w swojej historii zawitał do [...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków śmiertelnego wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło w Radzyminie, na terenie powiatu wołomińskiego. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn i [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.