Konsultacje społeczne w Zielonce

Zgodnie z Zarządzeniem nr 38/19 Burmistrza  Miasta Zielonka z 11 marca 2019 r., odbędą się konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka.

Przedmiotem konsultacji będzie projekt uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka.

Celem konsultacji jest:

  • przekazanie szczegółowych informacji mieszkańcom Zielonki nt. przedmiotowego projektu uchwały określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w mieście Zielonka,
  • poznanie opinii mieszkańców na temat przedmiotowego projektu uchwały Rady Miasta Zielonka oraz zebranie uwag i wniosków mieszkańców w celu uzyskania jak najszerszej społecznej akceptacji dla ustaleń w zakresie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w mieście Zielonka.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 22 marca 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 5 kwietnia 2019 r.

Konsultacje społeczne obejmą wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Miasta Zielonka.

Przedmiotowy projekt uchwały Rady Miasta Zielonka zostanie udostępniony poprzez:

  • publikację na stronie internetowej Miasta Zielonka www.zielonka.pl, w zakładce pn.”Konsultacje społeczne”,
  • publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka bip.zielonka.pl w zakładce „Burmistrz Miasta – Zarządzenia Burmistrza”,
  • wyłożenie w wersji papierowej do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 (parter),
  • zamieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Forma prowadzenia konsultacji

Mieszkańcy Zielonki, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość w okresie trwania konsultacji wyrażenia opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie w następujący sposób:

  • w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i złożenia go w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka lub przesłania go na adres Urzędu Miasta Zielonka, tj. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka (liczy się data wpływu do Urzędu),
  • w formie elektronicznej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i przesłania go (podpisanego imieniem i nazwiskiem) za pomocą poczty elektronicznej na adres  um@zielonka.pl.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który będzie opublikowany na stronie internetowej www.zielonka.pl.

Źródło: UM Zielonka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.