Liczę się z odmiennym zdaniem Wojewody

O sytuacji związanej z kontrolą prowadzoną przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącą ważności mandatu radnego z Mariuszem Dembiński, radnym powiatowym z Tłuszcza rozmawia Teresa Urbanowska? Jest Przez radnym powiatowym drugą kadencję. Na początek przepraszam za pomyłkę z ubiegłotygodniowego wydania, gdzie ?przypisałam? Panu kandydowanie w roku 2014 do powiatu z list PiS, co nie jest zgodne z prawdą. W ramach małego zadośćuczynienia proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom kim i skąd Pan jest, oraz z którym klubem radnych Pan jest związany obecnie?
– Radnym powiatowym jestem już drugą kadencję i reprezentuję mieszkańców trzech gmin: Tłuszcza, Jadowa i Strachówki. W wyborach w 2010 roku startowałem z listy SKW, a w Radzie Powiatu pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na początku kadencji przystąpiłem do klubu radnych Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, która wspólnie z radnymi Prawa i Sprawiedliwości tworzyła koalicję i tym być może się pani zasugerowała. W kolejnych wyborach startowałem z listy Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i pełnię obecnie funkcję członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
Jeszcze w 2007 roku podpisałem z Burmistrzem Tłuszcza umowę o pracę i objąłem funkcję dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu. To moja praca, którą wykonuję do chwili obecnej. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu – to zakład budżetowy, który nie ma osobowości prawnej i działa w imieniu Gminy Tłuszcz, jako jej wyodrębniona jednostka organizacyjna, która realizuje zadania własne. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu w świetle obowiązujących przepisów nie prowadzi działalności gospodarczej. Potwierdzają to również wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Udział Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu w postępowaniach przetargowych i zapytaniach ofertowych jest zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 2 pkt 11 wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
? Przez kilka ostatnich tygodni Pana osoba została poddana sprawdzeniu przez kolegów radnych z Komisji Rewizyjnej. Co spowodowało zainteresowanie Pańską osobą?
? W dniu 14 kwietnia 2016 r. wpłynęło do Rady Powiatu Wołomińskiego pismo Wojewody Mazowieckiego z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu rzekomego naruszenia przeze mnie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Kodeks wyborczy. Stoję na stanowisku, że zarzut naruszenia art. 25 b ustawy o samorządzie powiatowym nie dotyczy mojej osoby. Wygaśnięcie mojego mandatu radnego Powiatu Wołomińskiego nie ma podstaw prawnych.
? Jak wyglądało prowadzone wobec Pana postępowanie wyjaśniające?
? Rada Powiatu Wołomińskiego upoważniła Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja w trakcie prac zapoznała się ze złożonymi przeze mnie wyjaśnieniami i opinią prawną przygotowaną przez biuro prawne Starostwa oraz poleciła zlecenie dodatkowej ekspertyzy prawnej. Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów Komisja Rewizyjna (przy jednym głosie wstrzymującym) przyjęła stanowisko, iż brak jest podstaw prawnych do wygaszenia mojego mandatu. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej na ostatniej Sesji Rady Powiatu większością głosów zostało przyjęte i przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu.
? Złożył Pan stosowne oświadczenie w tej sprawie poparte opinią prawną. Czy kończy to sprawę ważności Pańskiego mandatu radnego?
? Pomimo, iż przedstawione opinie prawne są dla mnie korzystne, to liczę się z możliwością odmiennej interpretacji prawa przez Wojewodę i przysłanie wniosku o wygaszenie mojego mandatu. Zapewniam, że skorzystam z możliwości odwołania najpierw do Wojewódzkiego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.