Mariusz Astasiewicz radca prawny: Jak zabezpieczyć swoje należności w firmie?

Prowadząc firmę, jesteśmy nieustannie narażeni na nieterminowe płatności od naszych kontrahentów. Może to zaburzać i często zaburza nasze funkcjonowanie i naszą pozycje na rynku. Dlatego też niezmiernie ważne jest zabezpieczanie swoich należności. Istnieje kilka sposobów, które w prosty i szybki sposób mogą doprowadzić do zaspokojenia wierzytelności.

Warto więc, aby naszym umowom z kontrahentami towarzyszyły zarówno ich postanowienia, jak też środki okołoumowne środki zabezpieczeń. Poniżej przedstawię charakterystykę podstawowych sposobów zabezpieczania swoich wierzytelności, należą do nich m.in.:
Weksel własny in blanco – wystawca weksla wręcza go wierzycielowi, zapewniając, że ten może go uzupełnić o kwotę, na którą wystawca jest dłużny i nie zapłaci. Wierzyciel zabezpiecza w ten sposób swoje należności, gdy dłużnik nie zapłaci, wierzyciel uzupełnia weksel o kwotę zadłużenia. Wpierw trzeba wezwać dłużnika do wykupu weksla, po upływie terminu wypełnia się weksel i można wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym ? jest to dużo szybsze postępowanie, niż zwykła sprawa.
Poręczenie wekslowe ? do zobowiązania wekslowego mogą przystąpić kolejne osoby, które staną się dłużnikami wespół z wystawcą weksla. Poręczyciele wekslowym składają swoje podpisy na przedłużku weksla, na odwrocie, wystarczy, że wpiszą ?poręczam? oraz imię i nazwisko. Gdy dłużnik nie zapłaci, także przeciwko tym poręczycielom można wystąpić do sądu.
Przewłaszczenie na zabezpieczenie ? gdy dłużnik czasowo przenosi na wierzyciela własność rzeczy (lub prawa), własność ta wraca do dłużnika, gdy ten spłaci swoje zobowiązanie. Ta forma najczęściej stosowana jest przy pożyczkach. Przykładowo, gdy kupujemy maszynę za środki z pożyczki, maszynę tę przenosimy we własność pożyczkodawcy, choć dalej ją użytkujemy. Gdy pożyczkę spłacimy, jej własność do nas wraca.
Hipoteka ? jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności, jaką ustanawiamy na nieruchomości, przy czym? nie musi to być nasza nieruchomość. Z oczywistych względów najczęściej zabezpieczenie to towarzyszy kredytom. Wierzyciel, nawet mimo zmiany właściciela, może zaspokoić swe należności z obciążonej nieruchomości. Mając prawomocne orzeczenie z klauzulą wykonalności ? na tej podstawie możemy na nieruchomości dłużnika wpisać tzw. hipotekę przymusową.
Kaucja ? polega na przeniesieniu własności pieniędzy na poczet spłaty zadłużenia. Często wykorzystywana dla zabezpieczenia umów najmu, lecz także umów o roboty budowlane. Wówczas z każdej faktury częściowej inwestor, czy generalny wykonawca potrąca  i zatrzymuje sobie część kwot z danej faktury na poczet przyszłych ewentualnych należności związanych z usuwaniem wad budynku. Ten sposób zabezpieczenia towarzyszy też umowom pożyczek.
Zastaw ? to ograniczone prawo rzeczowe, obciążające ruchomości (rzeczy), najczęściej stosowany jest zastaw rejestrowy, gdzie rzecz wpisywana jest do tzw. rejestru zastawów. Gdy dłużnik nie zapłaci, wówczas wierzyciel zaspokaja się z przedmiotu obciążonego zastawem.
Warto więc zabezpieczać swoje należności, co daje nie tylko możliwość szybkiego zaspokojenia w przypadku niewypłacalności dłużnika, co też pewien instrument motywacyjny dla dłużnika. Pamiętajmy też, że wierzycielowi, będącemu przedsiębiorcą, od swojego kontrahenta ? przedsiębiorcy, przysługują za czas opóźnienia w płatności odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, w wysokości wyższej, niż tzw. odsetki tradycyjne, w wysokości obecnie 9,5 % w skali roku. Dodatkowo należy pamiętać, że kara umowna może być wprowadzana tylko od świadczenia niepieniężnego, np. nieterminowego montażu instalacji fotowoltaicznej, czy położenia elewacji. Jak widać temat jest rozległy, wymienione sposoby zabezpieczeń wierzytelności mają wyłącznie charakter wyliczenia przykładowego.
Dlatego też zapraszam Państwa ? przedsiębiorców powiatu wołomińskiego ? na jesienne szkolenie z zakresu sposobów zabezpieczania swoich należności i ich dochodzenia oraz sporządzania umów gospodarczych pod tym kątem.

radca prawny
Mariusz Astasiewicz
?Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wojska Polskiego 1 lok. 1.05
05-091 Ząbki
tel. 694 315 734

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.