Mariusz Astasiewicz: Roszczenia wobec mężczyzny niebędącego mężem matki.

astasiewicz

Coraz mniejsze wydaje się być zainteresowanie instytucją małżeństwa wśród młodych ludzi, a popularniejsze, stają się związki partnerskie. Jednakże ciągły brak uregulowania statusu takich związków, mimo pojawiających się projektów ustaw, które nie dochodzą do skutku, powoduje liczne, a bardzo życiowe problemy. Szczęśliwie kodeks rodzinny i opiekuńczy, którego celem jest ochrona rodziny nie tylko w znaczeniu instytucjonalnym, przewidział regulacje dotyczące roszczeń związanych z ciążą, czy potrzebami dziecka pochodzącego od ojca nie będącego mężem matki.
Otóż zgodnie z przepisami kodeksu ojciec, który nie jest mężem matki ma prawny obowiązek przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Co więcej, z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach także swojego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Natomiast, jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Interesujące i słuszne jest, iż te roszczenia przysługują matce także gdy dziecko urodziło się nieżywe. Przedłużenie obowiązku utrzymania matki stanowi dalszą ochronę praw dziecka. W istocie więc zabezpieczenie utrzymania matce ma na celu zapewnienie dziecku niezbędnej opieki
w sytuacji szczególnej, w której, w okolicznościach konkretnej sprawy, jest to możliwe tylko przez matkę, która w okresie zaprzestania w związku z tym pracy zarobkowej nie ma środków do zapewnienia sobie niezbędnego utrzymania. Widzimy jednak, że rozmiar świadczeń obowiązkowych dla ojca dziecka pozamałżeńskiego jest dużo skromniejszy od rozmiaru obowiązków męża względem żony. Omawiana regulacja dotyczy żądań wobec mężczyzny, którego ojcostwo zostało już stwierdzone w drodze uznania albo sądowego ustalenia.
Natomiast w sytuacji, gdy ojcostwo jest uwiarygodnione
w grę wchodzą inne przepisy, wedle których jeśli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, aby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd w orzeczeniu.
Jednakże, gdy ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki, nie zostało jeszcze ustalone, to dochodzić roszczeń alimentacyjnych można tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.

radca prawny
Mariusz Astasiewicz

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Powstańców 47 lok. 16,
05-091 Ząbki
tel. 694 315 734

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.