Marki – konsultacje społeczne w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Marki - konsultacje społeczne w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z art. 30 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Miasta Marki podaje do publicznej wiadomości informację, iż przystąpiono do opracowywania projektu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2023-2032”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki www.marki.pl oraz www.bip.marki.pl, a także w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 9.00-15.00, środa w godz. 09:00-17.00, piątek w godz. 09:00-13:00.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 16.11.2023 r. do dnia 06.12.2023 r.:

  1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Marki w godzinach pracy Urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres srodowisko@marki.pl,

wykorzystując Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Programu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Marki.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.marki.pl.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

 

Więcej informacji z Marek

Marki - Liga Mistrzów pod dachem MCER

Marki – Liga Mistrzów pod dachem MCER

W tym tygodniu w hali MCER toczą się rozgrywki Ligi Mistrzów – w korfballu. Jedną z drużyn uczestniczących w zawodach jest MKS Marcovia [...]
0 komentarzy
Marki - ul. Ząbkowska zyska nowy wygląd i funkcjonalność

Marki – ul. Ząbkowska zyska nowy wygląd i funkcjonalność

Umowa na modernizację najważniejszej ulicy w południowo-wschodniej części Marek podpisana, – Wąski nierówny chodnik, połatana w wielu miejscach nawierzchnia jezdni – tak wygląda [...]
0 komentarzy

Marki – deratyzacja

Szczury pojawiają się wszędzie tam, gdzie mieszkają ludzie i powstają miejsca, które mogą być ich stołówką. Są to m.in. miejsca gromadzenia odpadów, lokale [...]
0 komentarzy
Marki - teatrzyki dla dzieci - Kulturka w Strudze

Teatrzyki dla dzieci – Kulturka w Strudze

W niedzielę 3 grudnia o godzinie 13:00 odbędzie się ostatnie przedstawienie dla dzieci od 3 roku życia pt.: „Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja”. [...]
0 komentarzy
Marki - VII Mikołajkowy Turniej Halowy

Marki – VII Mikołajkowy Turniej Halowy

Zwycięzcą VII Mikołajkowego Turnieju Halowego Ekodom CUP w Markach pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha został In Plus, który w wielkim [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.