Marki – świadczenie 40+ w pytaniach i odpowiedziach

Od 16 marca 2022 r. każda osoba zapewniająca zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może otrzymać świadczenie wysokości 40,00 zł za każdy dzień udzielonej pomocy.

Okres, za jaki można ubiegać się o przyznanie świadczenia, to 120 dni (licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Jeśli więc obywatel Ukrainy przybył do Polski 24 lutego 2022 r., to okres pobierania na niego świadczenia upływa 24 czerwca 2022r.

Świadczenia 40,00 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie uzyska osoba, która już otrzymała za tego obywatela osobne wynagrodzenie za ten sam okres.

NIEZBĘDNE FORMULARZE – TUTAJ

Jak wypełnić wniosek?

Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie (1 karta dla 1 osoby) oraz niezbędne pola oznaczone gwiazdką.

UWAGA! Na mocy nowelizacji ustawy o pomocy wnioski złożone po 30 kwietnia 2022 r. muszą zawierać PESEL. W przypadku kart nie zawierających PESEL świadczenie za te osoby nie zostanie wypłacone, a wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia, nawet jeśli zapewniano obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie przed 30 kwietnia 2022 r. np. już od 24 lutego 2022 r.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu. Należy zaznaczać na kartach zakwaterowania wyłącznie za minione dni.

Gdzie należy złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach w siedzibie głównej przy ul. Kościuszki 39a lub w Filii przy ul. Lisa Kuli 5a w Markach od pon. do pt. w godz. 8-16, w środy w godz. 8-18.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?

W terminie 30 dni od dnia jego złożenia w OPS Marki. Wypłata będzie realizowana na bieżąco, pod warunkiem otrzymania środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Wypłata będzie dokonana na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Czy gmina może przeprowadzić kontrolę osoby udzielającej zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom z Ukrainy?

Tak, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty. W świetle powyższego gmina może bazować przede wszystkim na oświadczeniu składanym przez osobę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Prawodawca nie reguluje kwestii sposobu dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, stąd też gminy mogą samodzielnie wypracować procedurę wpływających wniosków. Na mocy Zarządzenia Nr 1001.3.2022 Dyrektora OPS Marki z dnia 04.04.2022 w sprawie wprowadzenia sposobu weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, weryfikacja warunków zakwaterowania i wyżywienia odbywa się w oparciu o złożony formularz weryfikacyjny oraz oświadczenie wnioskodawcy, składane razem z wnioskiem. W sytuacji budzącej wątpliwości tj. w sytuacji dużej liczby obywateli Ukrainy przyjętych do zakwaterowania (powyżej 7), a także wskazania małej powierzchni użytkowej udostępnianej w lokalu, upoważnieni pracownicy OPS dokonują weryfikacji warunków osobiście w formie wizji lokalnej. Przyjęto, iż powierzchnia użytkowa mniejsza niż 4 m2 na 1 zakwaterowaną osobę, będzie uznana jako zakwaterowanie zagrażające życiu lub zdrowiu i będzie podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Czy dostanę świadczenie, jeśli zapewniłem wyłącznie zakwaterowanie?

Nie. Przyznanie świadczenia warunkowane jest spełnieniem łącznie dwóch przesłanek: zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli wnioskodawca wskaże, że zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, a podczas osobistej weryfikacji i oświadczeń osób zamieszkujących u wnioskodawcy zostanie ujawnione, że wnioskodawca nie zapewnia wyżywienia lub pobiera opłaty z tytułu zakwaterowania, będzie oznaczać to podanie nieprawdy.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę. 

Podanie nieprawdy we wniosku może skutkować złożeniem zawiadomienia o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa  z art. 286 § 1 kk.

Czy uchodźcy też muszą być obecni przy składaniu wniosku (jako potwierdzenie, że są)? Czy konieczne jest ich zameldowanie?

Obecność osób zakwaterowanych nie jest konieczna, jednak we wniosku należy wypełnić dane osoby przyjętej, w tym PESEL. Zameldowanie nie jest konieczne.

 

Więcej informacji z Marek

Marki - rów jak nowy

Marki – rów jak nowy

Zakończyły się prace przy modernizacji rowu wzdłuż ul. Wołodyjowskiego. Kiedyś odpowiadał za meliorację, dziś pełni funkcję melioracyjno-komunalną. Mowa o rowie położonym wzdłuż ulicy [...]
0 komentarzy
ROKIS Radzymin Marcovia Marki

Porażka nie pójdzie na marne!

Myśleliśmy że w poniedziałek wejdziemy w zupełnie innych nastrojach. We wczorajszym meczu o bezpośredni awans do Ligi Centralnej niestety musieliśmy uznać wyższość drużyny [...]
0 komentarzy
Nowy wóz dla OSP w Markach

Nowy wóz dla OSP w Markach

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Markach link do zbiórki Kochani! Na co dzień my pomagamy Wam, a teraz Wy pomóżcie nam [...]
0 komentarzy
Bezpieczne wakacje "Lato w Markach 2024"

Bezpieczne wakacje „Lato w Markach 2024”

Od 17 maja  ruszają zapisy na doroczny projekt „Lato w mieście”. W tym roku będzie on organizowany w trzech placówkach. Szkole Podstawowej nr [...]
0 komentarzy
Marki - modernizacja chodnika przy Wspólnej - II etap

Marki – modernizacja chodnika przy Wspólnej – II etap

W ubiegłym roku zmodernizowano  chodnik przy ul. Wspólnej – od ul. Srebrnej do ulicy Brzozowej (południowa strona). Wówczas złożono deklarację, że odcinek od [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.