Marta Godlewska: Kwalifikacja istotnej bądź nieistonej zmiany w projekcie budowlanym

godlewska

Czy odstąpienie od projektu budowlanego jest zmianą istotną bądź nieistotną, dla inwestora może być nie lada zagadką. Jednak to obowiązkiem projektanta jest klasyfikacja zmiany i określenie konieczności zgłoszenia jest do odpowiedniego organu administracji publicznej.  W myśl art. 36a ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane,  istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
Same zaś istotne zmiany w projekcie budowlanym to zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane to zmiany dotyczące :
• sposobu zagospodarowania działki objętego projektem, na przykład inne niż w projekcie usytuowanie budynku względem granic działki i nieruchomości sąsiednich, najczęściej powierzchnia biologicznie czynna oraz odległości od granic;
• charakterystycznych parametrów domu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji.
warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (chodzi tu o obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia);
• sposobu użytkowania budynku lub jego części, na przykład wybudowanie budynku mieszkalnego a w jednym z pokoi mieszkalnym stworzenie gabinetu lekarskiego.
• ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wymagają uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.
Projektant ma obowiązek w trakcie procesu budowlanego sprawować nadzór autorski nad realizacją i przede wszystkim kwalifikować możliwości wprowadzania zmian, które wynikły już po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Dokonana przez projektantów kwalifikacja danego odstąpienia nie ma jednak charakteru wiążącego dla organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego. Ponieważ w przypadkach spornych to do tych organów należy ocena, czy dokonana przez projektanta kwalifikacja jest prawidłowa w świetle zgromadzonego materiału dowodowego sprawy, dlatego też. Za ewentualne szkody poniesione na skutek takiej nieprawidłowej kwalifikacji odstąpienia projektant ponosi odpowiedzialność wobec inwestora. Inwestor, który w trakcie realizacji inwestycji dokona istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, wbrew zasadom określonym wyżej, dopuszcza się  popełnienia samowoli budowlanej polegającej na istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. To zaś może rodzić poważne konsekwencje prawne dla uczestników procesu budowlanego przewidziane na płaszczyźnie prawa administracyjnego, karnego i cywilnego.  Dlatego bardzo ważne jest, aby ściśle kontrolować proces budowlany i konsultować się zarówno z kierownikiem budowy jak i projektantem, aby w przyszłości uniknąć konsekwencji.

Marta  Godlewska
marta.godlewskaa@gmail.com
tel. 519 490 429

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.