Mija termin płatności za koncesję na sprzedaż alkoholu | Gmina Klembów

Zielonka - oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu

Urząd Gminy Klembów przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych, że 31 maja 2019 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Klembów lub na rachunek:

Bank PEKAO S.A.
69 1240 6074 1111 0000 4997 0007

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu po 31 maja 2019 r. przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

WAŻNE!!!

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356) zezwolenie wygasa w przypadku niedokonania opłaty w wysokości określonej w art.111 ust. 2 i 5 cytowanej ustawy w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania we właściwym czasie opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od daty wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Źródło: UG Klembów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.