Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Nadmy

Starostwo Powiatowe w Wołominie ogłosiło nowy termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0013 ? Nadma gmina Radzymin. W dniach 1-21 marca 2021 r. w powiatowym Wydziale Geodezji i Kartografii w Wołominie będzie można zapoznać się ze zmodernizowaną ewidencją i zgłosić do niej uwagi.

W informacji od Starosty Wołomińskiego czytamy, że ?(?) Projekt będzie udostępniony do wglądu w dniach od 1 marca do 21 marca 2021 roku w filii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10, wejście B na korytarzu I piętro przy pok. nr 16 i 17 w poniedziałek w godz. od 10:30 do 17:00, od wtorku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:30, w piątek od 8:30 do 15:00. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo ? kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. (?)”

Starostwo Powiatowe w Wołominie sukcesywnie przeprowadza modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów wiejskich gminy Radzymin, co może powodować zmiany wpisów w ewidencji. Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców Nadmy do zapoznania się z projektem operatu i do zgłaszania uwag do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Podstawą prac modernizacyjnych, prowadzonych przez Starostwo, jest ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Celem modernizacji jest dokładniejszy pomiar powierzchni nieruchomości ? z dokładnością do 1 m2, a nie do 1 ara (100 m2), jak było wcześniej.

Informacje o zakresie prac nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Zawarte w niej dane stanowią podstawę m.in. oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, czy wymiaru podatku. Żeby dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków były przydatne, muszą być one wiarygodne, stąd też przystąpienie przez Starostwo Powiatowe w Wołominie do modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wykonawcami tych prac są wyłonione w przetargu firmy geodezyjne.

Zakres przeprowadzanych prac modernizacyjnych obejmuje prace terenowe, które mają na celu aktualizację informacji o gruntach i budynkach. W tym celu granice działek zostaną pomierzone lub ustalone na podstawie szczegółowych dokumentów, a ich powierzchnie zostaną określone z dokładnością do 1 m2. Poprzednio, zgodnie z wcześniejszymi aktami prawnymi jeszcze z 1969 r., powierzchnię działek na terenach gromad (wsi) szacowano metodą przybliżoną z dokładnością do 1 ara, czyli 100 m2. Obecnie prowadzone, precyzyjne pomiary uwzględniają stan faktyczny na gruncie.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków może skutkować zmianą powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem lub wykreśleniem budynków, a także zmianą ich danych technicznych. Czynności związane z modernizacja ewidencji gruntów i budynków mogą się wiązać z koniecznością wejścia wykonawców prac geodezyjnych na teren nieruchomości, jak również mogą oni prosić właścicieli nieruchomości o udzielenie dodatkowych informacji.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Po zakończeniu prac w terenie wykłada się do publicznego wglądu projekt operatu opisowo ? kartograficznego oraz rozpatrzenie zgłoszonych do niego uwag. Wyłożenie projektu operatu ma na celu weryfikację zawartych w nim danych ewidencyjnych, umożliwiając zgłoszenie przez właścicieli ewentualnych niezgodności ustaleń poczynionych przez wykonawców prac geodezyjnych ze stanem faktycznym. W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione.

Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji gruntów i budynków zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołominie. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w operacie opisowo ? kartograficznym, będzie mógł zgłosić do nich zarzuty, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia dokumentu w dzienniku urzędowym.

Po upływie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo ? kartograficznego, zawarte w nim dane stają się danymi ewidencji gruntów i budynków, a wszelkie uwagi złożone po tym terminie będą traktowane jako indywidualne wnioski o zmianę danych objętych ewidencja gruntów i budynków.

Wobec powyższego warto skorzystać z możliwości zapoznania się z wyłożonym do wglądu projektem operatem, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli nieruchomości o wyłożeniu operatu, a następnie o ujawnieniu danych w ewidencji gruntów i budynków.

Dotychczasowe prace Starostwa nad aktualizacją ewidencji dla gminy Radzymin

W ubiegłym roku Starostwo Powiatowe w Wołominie ujawniło w ewidencji i budynków dla gminy Radzymin dane w miejscowościach Borki i Ruda. Do tej pory zaktualizowano ewidencję gruntów i budynków dla dziewięciu spośród 23 obrębów w gminie Radzymin. Obecnie w trakcie wyłożenia jest ewidencja gruntów i budynków dla miejscowości Nadma.

Starosta Wołomiński planuje sukcesywnie modernizować ewidencję gruntów i budynków dla kolejnych obrębów naszej gminy. Informacje na ten temat będą publikowane w serwisach BIP powiatu i gminy, a także na gminnej stronie www.

Naliczanie podatku od nieruchomości a ewidencja

Podatki od nieruchomości są naliczane przez Gminę Radzymin w oparciu o pozyskiwane od Starosty Wołomińskiego dane z ewidencji gruntów i budynków. Wykazaną w ewidencji powierzchnię nieruchomości mnoży się przez obowiązujące w danym roku stawki podatku od nieruchomości. Jeśli w wyniku modernizacji zostaną w ewidencji zaktualizowane zapisy nt. powierzchni czy klasyfikacji, to automatycznie zmienia się kalkulacja podatku od nieruchomości.

Gmina Radzymin nie ma wpływu na zapisy w ewidencji gruntów i budynków i nie może ich w żaden sposób modyfikować. Wpływ na te zapisy mogą mieć jedynie właściciele nieruchomości ? w momencie wyłożenia projektu operatu, tak jak to ma miejsce w dn. 1-21.02.2021 dla Nadmy, albo na drodze administracyjnej lub sądowej.

Aktualne stawki podatku od nieruchomości w Gminie Radzymin w roku 2021 określa Uchwała nr 392/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14.12.2020.

Kontakt

Pytania dotyczące zapisów w ewidencji gruntów i budynków, czy to nt. powierzchni, klasyfikacji użytków gruntowych, czy też modernizacji pomiarów, należy kierować do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wołominie: Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Geodezji i Kartografii, Wołomin, ul. Powstańców 8/10, tel. 22 346 12 09.

Jeśli pytania będą dotyczyć wysokości stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego naliczania, to należy je kierować do Gminy Radzymin: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, tel. 22 667-68-12/14/15/16. Referat Podatków i Opłat Lokalnych nie udziela informacji nt. ewidencji gruntów i budynków, która jest prowadzona przez Starostę Wołomińskiego.

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego – linki

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0013 ? Nadma gmina Radzymin w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołomińskiego

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0013 ? Nadma gmina Radzymin w Biuletynie Inforamcji Publicznej Gminy Radzymin

Źródło: UMiG Radzymin

 

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>
 

Więcej informacji z Radzymina

Szkolenie otwarte dla firm nt. windykacji 24.06.2024 - zaprasza Radzymiński Klub Biznesu

Szkolenie otwarte dla firm na temat windykacji – zaprasza Radzymiński Klub Biznesu

Stowarzyszenie Radzymiński Klub Biznesu zaprasza wszystkie firmy z terenu Gminy Radzymin na bezpłatne szkolenie otwarte pt. „Windykacja – efektywne i oparte na relacji [...]
0 komentarzy
Obchody 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Radzyminie

Obchody 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Radzyminie

13 czerwca 1999 roku na Cmentarzu Żołnierzy Poległych z 1920 roku w Radzyminie papież Jan Paweł II modlił się nad grobami Bohaterów. Jego [...]
0 komentarzy
Radzymin - Provitus, Creative Fun Factory, Kinesis i Cukiernia Małgosia zdobyły statuetki Victorii Biznesu 2024

Radzymin – Provitus, Creative Fun Factory, Kinesis i Cukiernia Małgosia zdobyły statuetki Victorii Biznesu 2024

13 czerwca 2024 w Scenie Cegielnia odbyła się Gala Konkursu Victoria Biznesu 2024, podczas której ogłoszono wyniki 2. edycji konkursu dla najlepszych firm, [...]
0 komentarzy

McDonald’s w Radzyminie

W piątek, tj. 14 czerwca o godzinie 11:00, franczyzobiorca McDonald’s, Kristóf Hankó otworzył restaurację w Radzyminie. Nowy lokal znajduje się przy ul. Wołomińskiej [...]
0 komentarzy
LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

To była znów prawdziwa bitwa na rowerach górskich w Mieście „Cudu nad Wisłą”. Kolarski cykl LOTTO Poland Bike Marathon 2024 ponownie ze świetną [...]
0 komentarzy
Obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Radzyminie

Obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Radzyminie

13 czerwca 1999 roku podczas swojej VII Pielgrzymki do Polski odwiedził Radzymin papież Jan Paweł II. Przemawiając do młodych pielgrzymów z Polski w uroczystość [...]
0 komentarzy
Płacił zbliżeniowo skradzioną kartą

Płacił zbliżeniowo skradzioną kartą

Radzymińscy kryminalni zatrzymali 25- latka podejrzanego o kradzież saszetki, w której znajdowały się pieniądze, dokumenty oraz karty płatnicze. Ponadto mężczyzna przy użyciu jednej [...]
0 komentarzy
Kruszarnia i segregacja śmieci w Emilianowie

Kruszarnia i segregacja śmieci w Emilianowie

Na terenie Gminy Radzymin, w Emilianowie, powstaje kruszarnia i hala segregacji śmieci firmy Buli. Decyzja środowiskowa była wydana w ubiegłym roku. Opublikowano ją [...]
0 komentarzy
Utrudnienia na ulicach gminy Radzymin

Utrudnienia na ulicach gminy Radzymin

W najbliższą niedzielę na terenie gminy Radzymin odbędą się dwa wydarzenia sportowe. W związku z ich organizacją, spodziewane są utrudnienia w ruchu. Międzynarodowa [...]
0 komentarzy
Krzysztof Chaciński wygrywa II turę w Radzyminie

Radzymin – spotkanie ONLINE z Burmistrzem Krzysztofem Chacińskim

UMiG Radzymin zaprasza  na spotkanie ONLINE z Burmistrzem Krzysztofem Chacińskim. Spotkanie odbędzie się na platformie Ms Teams. 10.06.2024 r. (poniedziałek) godz. 18.00-19:30 Spotkanie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.