MPA dla Miasta Ząbki

16 listopada 2022 roku Rada Miasta w Ząbkach przyjęła Uchwałę w sprawie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki. Przyjęcie Uchwały poprzedził kilkunastomiesięczny proces opracowania dokumentu i jego konsultacji. Dokument zawierający pakiet szesnastu działań będzie podstawą realizacji zadań w obszarze zieleni, zasobów wodnych, planowania przestrzennego oraz funkcjonowania służb w aspekcie negatywnych skutków zmian klimatu.

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki dotyczy obszarów w zakresie, których odpowiednie zaadoptowanie do zmian klimatu warunkuje rozwój gospodarczy i społeczny Miasta oraz buduje przestrzeń przyjazną do życia i pracy mieszkańców. Dodatkowo daje możliwość otrzymania wsparcia ze środków zewnętrznych, które w wielu przypadkach uzależnione jest od posiadania przyjętego planu adaptacji do zmian klimatu.

Realizacja celów i priorytetów zawartych w Miejskim Planie Adaptacji dla Miasta Ząbki powinna na tyle ograniczyć negatywne skutki zmian, aby możliwym było osiągniecie głównego celu Strategii Rozwoju Miasta zdefiniowanego jako: „Kontynuacja przekształcania Miasta Ząbki w ośrodek konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki lokalnej, zdrowych warunków zamieszkania, efektywnego inwestowania, pracy i wypoczynku”.

Diagnoza najważniejszych zagrożeń oraz ocena ekspozycji miasta Ząbki na zmiany klimatu wykazała że najważniejsze zmiany nastąpią w zakresie: wzrostu temperatury i ilości dniu upalnych, rzadszych ale bardziej intensywnych opadów, łagodniejszych zim.

Do podjęcia skutecznych działań wymagane będzie zaangażowanie osób i instytucji z Urzędu Miasta w Ząbkach oraz spoza jego struktury np. służby mundurowe czy przedstawicieli Lasów Państwowych. Niebagatelną rolę we wdrażaniu miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu powinni mieć mieszkańcy Miasta Ząbki indywidualnie oraz w formie stowarzyszeń i grup. Podsumowaniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki jest lista 16 kierunków działań w ramach, których realizowane będą w przyszłości konkretne projekty.

Dokument powstał w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0013/17-00 z dnia 04.08.2017 r. współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich).

podsumowanie.docx

Uchwała Nr LXVIII/624/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki”

Załącznik do uchwały nr LXVIII/624/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 listopada 2022r. – Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki

 

Więcej informacji z Ząbek

Pożar przy ulicy Chełmżyńskiej, przy granicy z Ząbek

Dziś o godzinie 10:23 strażacy z OSP Ząbki  zostali skierowani do pożaru na terenie zakładu segregacji odpadów znajdującego się przy ulicy Chełmżyńskiej w [...]
0 komentarzy
Ząbki - Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta

Ząbki – Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta

Weekendowy Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta już w najbliższy weekend w godz. 12:00-17:00. Wstęp z Jestem z Ząbek – Karta Mieszkańca bezpłatny! Bez [...]
0 komentarzy
Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

W programie „GOŚĆ ŻYCIA – Teresa Urbanowska zaprasza” rozmawialiśmy z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki. O zasadach działania bonu żłobkowego, ząbkowskim budżecie obywatelskim, [...]
0 komentarzy
Ząbki - Kolejne nasadzenia zieleni

Ząbki – Kolejne nasadzenia zieleni

Na miejskich skwerach dzieje się! Uzupełniamy nasadzenia i naprawiamy rabaty, które się nie przyjęły lub zostały zniszczone w poprzednich latach. Zaczęliśmy od tawuł [...]
0 komentarzy
Zielonka - II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Ząbki – Wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Miasta Ząbki przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r.  Opłatę należy uiścić [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.