Nabór na stanowisko Inspektora lub Głównego Specjalisty ds. kontroli w Urzędzie Miasta Ząbki

Nabór na stanowisko Inspektora lub Głównego Specjalisty ds. kontroli w Urzędzie Miasta Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko Inspektora lub Głównego Specjalisty ds. kontroli w Urzędzie Miasta Ząbki. Na dokumenty ratusz czeka do 25 lipca 2024 r.

I. Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 oraz z 2024 r. poz. 721).

2. Wykształcenie wyższe preferowane: administracja, prawo, ekonomiczne, finanse lub zarządzanie,

3. Umiejętność obsługi komputera, obsługa urządzeń biurowych,

4. Dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansowaniu zadań oświatowych, o finansach publicznych,

5. Min. 5 lat stażu pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

II. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy na stanowisku zajmującym się kontrolą, nadzorem, sprawami finansowymi; umiejętność tworzenia dokumentów: protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne; doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1. Opracowywanie zbiorczego, rocznego planu kontroli;

2. Przeprowadzanie na wniosek Burmistrza kontroli doraźnych;

3. Prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych kontroli, w tym:

– sporządzanie protokołów kontroli

– sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych

– sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych;

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji przez placówki oświatowe otrzymujące z budżetu miasta dotację na bieżące funkcjonowanie, dla których organem prowadzącym nie jest gmina;

5. Opracowywanie projektów zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

6. Opracowywanie projektów zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw o ujawnieniu w toku kontroli okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

2. Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze budynek bez windy dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. Informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.) zawarte w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie ( załącznik nr 1),

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

3. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………..

Podpis kandydata do pracy

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VI. Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora lub głównego specjalisty ds. kontroli w Urzędzie Miasta Ząbki.lub przesłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) w terminie do dnia 25 lipca 2024 r.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – „oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.Źródło: https://bip.zabki.pl/burmistrz-miasta-zabki-oglasz…

Więcej informacji z Ząbek

Obchody 80. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego w Ząbkach

Obchody 80. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego w Ząbkach

W Ząbkach odbędą się uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie zaplanowano na 1 sierpnia 2024 roku (czwartek) o godzinie 16:50 w [...]
0 komentarzy
Najbliższy kurs Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Ząbek już jutro w Parku Szuberta

Najbliższy kurs Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Ząbek już jutro w Parku Szuberta

IV warsztaty z Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Ząbek odbędą się już w środę, 24.07.2024 w Parku Szuberta, vis a vis stacji PKP w Ząbkach. Uczestnicy [...]
0 komentarzy
UKS Ząbkovia zaprasza dziewczęta z rocznika 2009 i młodsze na treningi

UKS Ząbkovia zaprasza dziewczęta z rocznika 2009 i młodsze na treningi

Kobiecy klub piłkarski UKS Ząbkovia Ząbki zaprasza na  treningi 23.07 (wtorek) i 25.07.2024 (czwartek). o godz. 19.00, na stadionie DOZBUD Arena w Ząbkach, [...]
0 komentarzy
Ząbki - ogłoszenie konkursu na udzielenie dotacji dla klubów sportowych

Ząbki – ogłoszenie konkursu na udzielenie dotacji dla klubów sportowych

Burmistrz Miasta Ząbki, działając na podstawie § 10 uchwały Nr XXXIX/365/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia [...]
0 komentarzy
Ząbki - ruszyła przebudowa ulic Parkowej i Wesołej

Ząbki – ruszyła przebudowa ulic Parkowej i Wesołej

Firma AGBUD GROUP poinformowała, że od poniedziałku 22 lipca rozpoczęła prace związane z przebudową ulic Parkowej i Wesołej. Te działania są częścią projektu [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.