Nabór uzupełniający kandydatów na ławników

Trwa nabór uzupełniający kandydatów na ławników w sądach w Wołominie i Warszawie w kadencji 2024-2027. Termin zgłoszeń mija 30 czerwca br.

Nabór na ławników prowadzony jest do placówek:

 • Sąd Rejonowy w Wołominie – w liczbie 2 ławników,
 • Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – w liczbie 1 ławnika,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie – w liczbie 2 ławników – do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ławnikiem może zostać wybrana osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończyła 30 lat
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania (w Zielonce), co najmniej od roku
 • nie przekroczyła 70 lat
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • w przypadku orzekania w sprawach zakresu prawa pracy, wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy
 • duchowni
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 • funkcjonariusze Służby Więziennej
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem nie można być jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta Zielonka.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. poz. 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 • 2 zdjęcia (podpisane) zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego uzyskać można:

 • w Urzędzie Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 – Wydział Organizacyjny – Biuro Rady Miasta – pok. 4 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek godz. 8:00 – 17:00, wtorek – czwartek godz. 8:00 – 16:00, piątek godz. 8:00 – 15:00,
 • do pobrania w załączeniu do niniejszego artykułu,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.zielonka.pl.

Kartę zgłoszenia wraz niezbędnymi dokumentami należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta Zielonka po upływie terminu, a także zgłoszenia które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.

Szczegółowe informacje związane z naborem uzupełniającym kandydatów na ławników udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielonka pod numerem tel. 22 761 39 05.

Dokumenty do pobrania:

 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 • lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • RODO – Klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Kiedy w Wołominie przestanie śmierdzieć?

Kiedy w Wołominie przestanie śmierdzieć?

Odory ze składowiska odpadów biodegradowalnych odstraszały od zamieszkania w Wołominie i uprzykrzały życie mieszkańcom. Pojawił się zatem pomysł przebudowy i uszczelnienia owej kompostowni. [...]
0 komentarzy

Motocyklista uderzył Hondą w ścianę garażu

Kolejne w ostatnich dniach zdarzenie z udziałem motocykla na terenie gminy Dąbrówka, na szczęście mniej tragiczne w skutkach. 15 czerwca w miejscowości Karpin  [...]
0 komentarzy

Superbohaterki z Mazowsza!

Historia Mazowsza to także historia kobiet, które tu mieszkały, tworzyły i działały. Niestety, nie wszystkim z nich poświęcono dostatecznie dużo uwagi. Dlatego samorząd [...]
0 komentarzy
Wołomin - pomóżmy Piotrowi wrócić do zdrowia!

Wołomin – pomóżmy Piotrowi wrócić do zdrowia!

UM Wołomin zachęca do wsparcia Piotra Dylewskiego, pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, który 14 kwietnia 2024 roku uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu. Lekarze [...]
0 komentarzy
1 lipca 2024 r. w Warszawie zacznie działać Strefa Czystego Transportu

1 lipca 2024 r. w Warszawie zacznie działać Strefa Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic. Na tym obszarze ograniczony zostanie wjazd pojazdów emitujących najwięcej trujących spalin. Dzięki [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.