Nowa preferencyjna stawka ryczałtu dla sprzedaży bezpośredniej produktów spożywczych z własnych surowców

Od stycznia  2016 nowa preferencyjna stawka ryczałtu 2% dla sprzedaży bezpośredniej produktów spożywczych z własnych  surowców

Znowelizowanie  przepisów  kilku  ustaw,  które  weszło  w życie 1  stycznia  bieżącego  roku pozwoliło wyjść naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim  rolników chcących dokonywać sprzedaży bezpośredniej  produktów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy czyli tradycyjny z surowców roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnej uprawy, hodowli czy  chowu, czyli generalnie chodzi o sprzedaż bezpośrednią do konsumentów żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie przez rolnika lub członków jego rodziny.
Natomiast zmiany te nie dotyczą produktów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej jak i wyrobów objętych podatkiem akcyzowym na mocy odrębnych przepisów.
I tak pokrótce korzyści jakie pojawiły się na skutek znowelizowania tych ustaw:
-ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zwolniła z obowiązku  rejestracji tego typu działalności w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,czyli  nie trzeba  rejestrować  firmy  w  CEIDG;
– ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerzyła o tę działalność katalog innych źródeł przychodów, co oznacza że uzyskany z tej działalności dochód opodatkowany jest  co do zasady wg skali tj. 18 lub 32 % w zależności od wysokości tego dochodu;
ale w kwestii opodatkowania umożliwiono nam  także wybór atrakcyjniejszej formy opodatkowania poprzez nowelizację ustawy o zryczałtowanym podatku wprowadzając naprawdę preferencyjną stawkę ryczałtu w wysokości 2 % przychodów;
– i zmiany w ordynacji podatkowej zwalniają podatników dokonujących tego typu aktywności z obowiązku dokumentowania sprzedaży przy pomocy faktur czy rachunków.
Jakie warunki należy spełnić aby z tych preferencji skorzystać:
1. Sprzedaż  nie  może być wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności , czyli nie na rzecz przedsiębiorców ale na rzecz konsumentów;
2. Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie może odbywać się  przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
3. Sprzedaż musi następować wyłącznie:
a. w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
b. lub w miejsca przeznaczonych do prowadzenia handlu, tzw. targowiskach z wyjątkiem  budynków lub w ich części;
4. Musi być prowadzona ewidencja sprzedaży. Jest to bardzo prosta ewidencja, ustawa  o pdof i podatku  zryczałtowanym  nie wskazuje formy w jakiej ma być prowadzona, więc może to być zwykły zeszyt, a wskazane w ustawie są jedynie elementy, które powinna zawierać a mianowicie :
-numer kolejnego wpisu,
-datę uzyskania przychodu,
-kwotę  dziennego przychodu zaewidencjonowaną na koniec każdego dnia,
– przychód narastająco od początku roku.
Ewidencja musi być prowadzona odrębnie dla każdego roku. Ewidencję tę, podatnicy będą musieli posiadać w miejscu dokonywania sprzedaży.
Aby móc rozliczać  podatek z tej działalności  w preferencyjnej formie ryczałtowej tj. wspomnianych 2% od uzyskanych przychodów, należy złożyć  pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu   na dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia danego roku. Jeżeli podatnik rozpocznie tę działalność w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie powinien złożyć nie później, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Opodatkowanie ryczałtem będzie możliwe, jeżeli przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 150 000 euro, czyli za rok 2015 jest to limit 636 000 zł.
Przekroczenie tego limitu w roku podatkowym oznacza, że w następnym roku podatnik nie będzie mógł opodatkowywać swoich przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
W trakcie roku należy pamiętać o odprowadzaniu zaliczek na podatek ryczałtowy w wysokości 2% uzyskanego w m-cu przychodu i wpłacie na konto US do 20 -ego następnego miesiąca.
Małżonkowie osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, będą mogli złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przez jednego z nich. W takim przypadku podatnikiem będzie jeden z małżonków i w stosunku do tego małżonka znajdzie zastosowanie limit przychodów w wysokości 150.000 euro. Tylko ten małżonek, który opodatkowuje całość przychodów, będzie obowiązany do złożenia zeznania  rocznego na deklaracji PIT-28 do końca stycznia następnego roku.
Wspomniana ustawa nie wprowadziła natomiast zmian w zakresie podatku od towarów i usług.
Ale też nie było szczególnej potrzeby  z racji tego ,że na mocy dotychczasowej ustawy produkty rolne   pochodzące z własnej działalności rolniczej korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rolników którzy zrezygnowali z systemu ryczałtowego w VAT.
Ponadto jeśli chodzi o kasy fiskalne to te same  dostawy produktów rolnych i usług rolniczych zwolnione z VAT na mocy art.43.1.3 korzystają ze zwolnienia również z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych.
Tak więc w tym zakresie nic się nie zmienia.
Warto jedynie zwrócić uwagę na niuans definicji produktów rolnych podlegających zwolnieniu otóż za produkty rolne i usługi rolnicze ustawa o VAT uznaje towary i usługi wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy oraz towary wytworzone  przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim (por. art. 2 pkt 20 i 21 ustawy o VAT). Więc wszelkie linie produkcyjne i technologie sugerujące produkcję na skalę masową pozbawiają możliwości skorzystania z tego zwolnienia w VAT, np. produkcja soków w kartonach.
Nie sposób nie wspomnieć o wymogach sanitarnych i weterynaryjnych.
Przepisy wykonawcze dotyczące sprzedaży ?niewielkich ilości produktów pochodzących z własnego gospodarstwa? określają różne ministerstwa, używając różnego nazewnictwa dla określenia tej formy sprzedaży określonej w ustawie podatkowej jako sprzedaż  bezpośrednia i tak:
1.    przepisy weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego ? określa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odrębnie dla:
sprzedaży bezpośredniej  (wg. nazewnictwa Min. Rolnictwa) dotyczącej tylko produktów nieprzetworzonych lub przetworzonych minimalnie ? tutaj wymagana rejestracja ( bez zatwierdzania zakładu) w PPIS (Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym)
oraz dla działalności marginalnej lokalnej ograniczonej (MOL) dotyczącej bardziej przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego, ta forma wymaga zarówno  rejestracji jak  i zatwierdzenia zakładu w PPIS .
2.    przepisy higieniczno-sanitarne dla produktów pochodzenia niezwierzęcego i mieszane ? określa Ministerstwo Zdrowia, nazywając tę formę sprzedaży jako bezpośrednie dostawy. Wymagana jest rejestracja w PPIS.
Zatem poszczególne rodzaje sprzedaży mają swoje wymogi, po szczegóły odsyłam do rozporządzenia Min. Rolnictwa, a ponieważ prace na nowym projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zostały wstrzymane, dlatego tymczasem Ministerstwo Zdrowia wydało jedynie Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw.

http://wiedzaifinanse.pl/baza-wiedzy/firma/inne/nowa-preferencyjna-stawka-ryczaltu-dla-sprzedazy-bezposredniej-produktow-spozywczych-z-wlasnych-surowcow

Agnieszka Majewska
Kancelaria
Podatkowa Skłodowscy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.