Obowiązek złożenia informacji o wyrobach azbestowych do UM Zielonka

Zielonka - bezpłatny odbiór wyrobów z azbestem

Urząd Miasta Zielonka informuje, że zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) osoby fizyczne zobowiązane są do składania Burmistrzowi Miasta corocznej  informacji o wyrobach zawierających azbest.

W ?Informacji o wyrobach zawierających azbest? określa się m.in. stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych obliczony według ?Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest? określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta, a osoby prawne Marszałkowi Województwa. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku sporządzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, którą właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości przechowują łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej.

UWAGA! Zgodnie z art. 346 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ? ?Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4 ww. ustawy, podlega karze grzywny?.

Źródło: UM Zielonka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.