Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. Trasy S8

Obwieszczenie zawiadamiające o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku od rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce do węzła Kobyłka (z węzłem), tj. od km 0+521,66 do km 6+450,26.

Na podstawie art. 49 § 1, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, oraz art. 362 ust. 1 pkt 1, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), Marszałek Województwa Mazowieckiego, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu, zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku od rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce do węzła Kobyłka (z węzłem), tj. od km 0+521,66 do km 6+450,26, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112).

Zainteresowane strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, w pokoju nr 309, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Miasta Zielonka (ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka), Urząd Miasta Marki (al. marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki), Urząd Miasta Kobyłka (ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka), Urząd Miasta i Gminy Radzymin (pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin).

Pliki do pobrania:

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.