Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium i projektu mpzp rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec

Trasa Mostu Północnego w Markach

Burmistrz Wołomina ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin (m. in. rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec).

Ww. projekty dostępne będą do wglądu w dniach od 01 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w godzinach pracy Wydziału Urbanistyki, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin oraz na stronie internetowej wolomin.org

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach odbędzie się w dniu 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, sala 106, I piętro.

Zgodnie z art. 18, art. 8c i 8d oraz art. 11 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu zmiany studium/ planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium/planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do ww. projektów należy składać do Burmistrza Wołomina w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
• 08 marca 2024 r (włącznie) do projektu planu miejscowego;
• 15 marca 2024 r. (włącznie) do projektu zmiany studium.

Uwagi mogą być wnoszone:
• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05‑200 Wołomin;
• elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl lub poprzez platformę ePUAP;
• podczas dyskusji publicznej.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że ww. projekty zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektów do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
• 08 marca 2024 r (włącznie) do projektu planu miejscowego;
• 15 marca 2024 r. (włącznie) do projektu zmiany studium.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie: (1) pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Pliki do pobrania (kliknij w link aby pobrać plik pdf):

 

Więcej informacji z Wołomina

Obydwaj noc spędzili w policyjnych celach

Prowadziła auto z dzieckiem i blisko trzema promilami

3 czerwca do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie, że na DK 2 jedzie wężykiem volkswagen. Do działań natychmiast zostali skierowani [...]
0 komentarzy
Wołomin - nabór na wolne stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

Wołomin – nabór na wolne stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie serdecznie zaprasza do aplikowania na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego. Dołącz do zespołu i [...]
0 komentarzy
Wykaz lokali mieszkalnych gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Wykaz lokali mieszkalnych gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych Gminy Wołomin przeznaczonych [...]
0 komentarzy
Wołomin - Rozpoczął się remont ulicy Kościuszki

Wołomin – rozpoczął się remont ulicy Kościuszki

6 czerwca wprowadzono wykonawcę prac remontowych na ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania [...]
0 komentarzy
Wołomin - bezpłatne przejazdy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wołomin – bezpłatne przejazdy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego

W niedzielę 9.06.2024 r. korzystanie ze wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej (w tym lokalnych linii L) realizujących przewozy na zlecenie ZTM pod marką Warszawskiego [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.