Od 1 lipca rusza Strefa Czystego Transportu w Warszawie – co to oznacza dla mieszkańca Ząbek ?

Od 1 lipca rusza Strefa Czystego Transportu w Warszawie – co to oznacza dla mieszkańca Ząbek ?

Już 1 lipca w centrum Warszawy zacznie obowiązywać pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu (SCT). Celem wprowadzenia SCT jest poprawa jakość powietrza poprzez eliminację najstarszych pojazdów spalinowych nie spełniających norm ekologicznych i emitujących duże ilości tlenków azotu oraz pyłów. SCT obejmie centralną część miasta – 7 % powierzchni Warszawy.

Od lipca br. do strefy nie będą mogły wjechać pojazdy z silnikiem diesla starszych niż 18 lat i pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat. Szacuje się, że to może dotyczyć 3% aut zarejestrowanych w Warszawie. W kolejnych latach (co dwa lata) maksymalny wiek samochodów, które mogą wjechać do centrum Warszawy będzie się obniżał i w 2032 roku osiągnie 18 lat dla pojazdu z silnikiem benzynowym (rok produkcji 2014) i 12 lat z silnikiem diesla (rok produkcji 2020).

Na wjazdach do strefy pojawi się oznakowanie – znak D-54 w postaci symbolu zielonego auta na białym tle. Dla kierowców jadący z Ząbek granica strefy pokrywa się z nasypami kolejowymi w rejonie ul. Naczelnikowskiej, Zabranieckiej. Link do interaktywnej mapy z zaznaczonymi granicami SCT znajduje się na stronie.

Jakie samochody nie będą mogły wjechać do SCT od 1 lipca 2024 r.:

  • pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 2 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 1997 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat);
  • pojazd z silnikiem Diesla (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 4 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 19 lat).

Samochody z możliwością zmiany rodzaju zasilania z instalacją LPG, hybrydowe są traktowane jak zasilane paliwem (benzyną lub ON).

Wyłączenia

Do strefy będą mogły wjechać następujące pojazdy:

  • zabytkowe i historyczne –spełniające definicję stosowaną przez ubezpieczycieli
  • specjalne (np. pomoc drogowa, karawan pogrzebowy)

W przypadku większości kierowców Nalepki do strefy czystego transportu są niepotrzebne.

Jeśli nasz samochód spełnia warunki wjazdu do strefy, to nie musimy nic zrobić. Jeździmy tak jak dotychczas. Nie potrzebujemy żadnych nalepek !

To czy pojazd spełnia wymogi będzie weryfikowane podczas kontroli na podstawie danych homologacyjnych zapisanych w bazie CEPIK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców).

To czy nasze auto spełnia warunki możemy sprawdzić na uruchomionej przez ZDM Warszawa stronie https://sprawdzsct.zdm.waw.pl/

Kto jednak będzie potrzebował nalepki na samochód ?

Dla osób posiadających takie stare samochody, niespełniające norm Euro 2 (benzyna) lub Euro 4 (ON) przewidziano dodatkowe zwolnienia

Seniorzy (ukończone 70 lat) i osoby z niepełnosprawnością (posiadacze europejskiej karty parkingowej) będą zwolnieni bezterminowo, co potwierdzi specjalna nalepka.

Osoby zwolnione z wymogów SCT w Warszawie mogą od początku czerwca złożyć wniosek o uprawnienia i nalepkę  stacjonarnie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz przez internet. Został uruchomiony specjalny punkt stacjonarny znajdujący się przy ul. Chmielnej 124 (wejście od strony ul. Żelaznej. Wniosek można też wygodnie złożyć online na s tronie https://sprawdzsct.zdm.waw.pl/. Nalepka jest płatna koszt 5 zł.  Karta usługi

Nalepki nie są uniwersalne, każde miasto wprowadzające SCT ustala własne zasady i wyjątki. Zielona nalepka wydana przez Warszawę nie będzie upoważniała do wjazdu do SCT w Krakowie, gdy taka powstanie.

W warszawskiej uchwale wprowadzającej SCT zostały zapisane również wyłączenia gminne okazjonalne, na tzw. przypadki losowe, np. dojazd do szpitala, lekarza, miejsca zdawania matury. Okazjonalnie pojazdy niespełniające odpowiednich norm mogą wjechać do SCT cztery razy w roku. Nie ma konieczności zgłaszania zamiaru okazjonalnego wjazdu do strefy. Na chwilę obecną nie przewiduje się również wydawania specjalnych przepustek. Wjazd okazjonalny może zostać odnotowany podczas kontroli lub też odnotowany automatycznie przez system kamer (na razie jest jedna taka kamera mobilna w fazie testów).

Sankcje

Za wjechanie do SCT pojazdem niespełniającym norm (powyżej 4 razy w roku) jest wykroczeniem zagrożonym mandatem 500 zł. Kontrola będzie realizowana przez Straż Miejską w Warszawie oraz przez Policję na podstawie numeru rejestracyjnego zostanie zweryfikowane w Centralnej Ewidencji Pojazdów czy samochód spełnia normy ekologiczne uprawniające do wjazdu do SCT czy nie.

Więcej informacji o warszawskiej Strefie Czystego Transportu można znaleźć na stronach:

https://zdm.waw.pl/sprawy/strefa-czystego-transportu/

um.warszawa.pl/sct

https://transport.um.warszawa.pl/sct

https://transport.um.warszawa.pl/pytania-i-odpowie…
Informacje na temat SCT drogą telefoniczną można uzyskać pod numerem 19 115 obsługiwanym przez Miejskie Centrum Kontaktu w Warszawie.

Zwolnienia ustawowe 

Ustawowo do wjazdu do SCT są dopuszczone pojazdy:

1) elektryczne;

2) napędzane wodorem;
3) napędzane gazem ziemnym;

a także

1) pojazdy:
a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych,
b) używane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
c)  zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg,
d)  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
e)  urzędów morskich realizujących zadania w pasie technicznym i ochronnym wybrzeża oraz w portach i przystaniach morskich,
f) posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne,
g) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, inne niż wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób;
2)  specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego;
3)  autobusy zeroemisyjne;
4) autobusy szkolne.

Komentarz UM Ząbki

Strefa Czystego Transportu wprowadzana przez m.st. Warszawę jest pierwszą, która zostanie uruchomiona w Polsce. Doświadczeniom stolicy będzie przyglądało się  Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz inne duże polskie miasta, które również planują wprowadzanie strefy.  To że resort klimatu wsłuchuje się w głosy samorządów już widać, pojawił się projekt rozporządzenia w którym jest prostszy wzór nalepki.  Samorządy skarżyły się, że obecny wymaga kosztownych specjalistycznych maszyn poligraficznych i nie są w stanie nalepek drukować na miejscu. Chociaż zmiana wzoru nalepki w przeddzień uruchomienia strefy zwiększy chaos logistyczny. Nowa nalepka zgodnie z projektem rozporządzenia poddanym konsultacjom ma wyglądać tak.

Pomimo, że w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, na podstawie której jest wdrażana Strefa Czystego Transportu jest zapis, że wszystkie pojazdy uprawnione do wjazdu do strefy powinny być oznaczone nalepką, Warszawa zrezygnowała z wydawania nalepek na każdy pojazd uprawniony i ograniczyła się do oznakowywania pojazdów nie spełniających odpowiednich norm, a korzystających z dopuszczeń i wyjątków zapisanych w uchwale Rady Warszawy ustalającej SCT. Władze Warszawy argumentują tą decyzję faktem, że wykroczeniem jest wjazd do strefy pojazdem niespełniającym norm i warunków ustalonych w uchwale, a nie brak nalepki. Za brak nalepki nie ma kar.  Dzięki tej decyzji uniknięto szturmu na urzędy, kolejek i nerwów petentów (mieszkańców Warszawy i podwarszawskich miejscowości). Brak nalepek dla każdego dopuszczonego samochodu rozwiązał również problem z wjazdem do centrum osób przyjezdnych i turystów – wystarczy, że ich pojazd spełnia normy, a jeśli turyści przyjadą starszym pojazdem skorzystają z możliwych 4 wjazdów okazjonalnych w roku pojazdem niespełniającym norm

Nasuwa się wniosek, że SCT w Warszawie jest wprowadzana bardzo miękko. Obecny brak wymogu rejestracji wjazdów okazjonalnych czy wyrabiania przepustek na takie wjazdy minimalizuje szanse na zostanie ukaranym za wjazd do SCT pojazdem, który nie spełnia norm. No chyba że ktoś wjeżdża codziennie i parkuje w tej samej okolicy i te 4 razy zostaną odnotowane w systemie. W związku z dużą liczbą wakatów, patroli policji jest jak na lekarstwo.  Straż Miejska wprawdzie testuje  mobilną kamerę preselekcyjną (czytającą numery rejestracyjne) i sprawdzającą w CEPIK czy dany samochód spełnia warunki wjazdu czy nie, ale taka kamera jest na razie tylko jedna.  W przyszłości na granicy strefy ma powstać system kamer automatycznie monitorujących pojazdy wjeżdżające do strefy i odnotowujące te, które nie spełniają norm,  ale to na razie pieśń przyszłości. Do tego czasu baza numerów aut niespełniających norm, które wjechały do SCT będzie budowana na podstawie danych z tej jednej mobilnej kamery. Straż może również sprawdzać parkujące samochody.  Wydaje się, że władze stolicy nie chcą zrazić mieszkańców do idei SCT i pierwszy rok obowiązywania strefy w Warszawie ma celu edukację i podniesienie świadomości niż realne karanie.   Z czasem pojawi się potrzeba korekty przepisów, będą zmieniały się również zasady – strefa będzie się uszczelniać. Musi powstać system informatyczny ewidencjonujący naruszenia wjazdu do SCT do którego będą miały dostęp policja i straż miejska. Budowany będzie również system kamer preselekcyjnych – który będzie dostarczał dowodów do postępowania o wykroczenie podobnie jak działają obecnie fotoradary. System kamer na wjazdach do strefy pozwoli również ewidencjonować korzystanie z uprawnień do wjazdów okazjonalnych.

Wprowadzenie stref czystego transportu w Warszawie i w kolejnych dużych miastach wpłynie na rynek samochodów używanych.  Planując wymianę samochodu powinniśmy mieć na uwadze  jakie samochody będą mogły wjeżdżać do stref w najbliższych latach. Kupując samochód używany należy sprawdzać jaką normę ekologiczną spełnia i czy teraz lub w perspektywie 2-5 lat będziemy mogli wjechać nim do SCT czy też nie. 

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - Zrealizuj Bon Żłobkowy: złóż wniosek do 20 lipca!

Ząbki – Zrealizuj Bon Żłobkowy: złóż wniosek do 20 lipca!

Z inicjatywy Burmistrza Małgorzaty Zyśk, Rada Miasta Ząbki podjęła 29 listopada 2023 roku uchwałę Nr LXXX/806/2023, zmieniającą zasady Programu Karta Mieszkańca „Jestem z [...]
0 komentarzy
Ząbki - kolejne warsztaty z sadzenia mięty już 23 lipca

Ząbki – kolejne warsztaty z sadzenia mięty już 23 lipca

Niedawno odbyły się pierwsze warsztaty z sadzenia mięty dla dzieci, w Parku Miejskim przy ul. Powstańców. Podczas plenerowych warsztatów najmłodsi mieszkańcy Ząbek mogli [...]
0 komentarzy
Budowa wiaduktu nad linią PKP na ul. Chełmżyńskiej: utrudnienia dla kierowców

Budowa wiaduktu nad linią PKP na ul. Chełmżyńskiej: utrudnienia dla kierowców

Trwają prace budowlane nad długo oczekiwaną inwestycją – wiaduktem nad linią kolejową PKP Warszawa – Siedlce na ul. Chełmżyńskiej, prowadzącej do Ząbek. Ten [...]
0 komentarzy
Ząbki - ostatnie wolne miejsca na półkolonie letnie z MATEMATYKA BEZ POPRAWKI

Ząbki – ostatnie wolne miejsca na półkolonie letnie z MATEMATYKA BEZ POPRAWKI

BEZ POPRAWKI – Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” zaprasza do zapoznania się z ofertą półkolonii letnich na miesiąc sierpień. Przed uczestnikami [...]
0 komentarzy
5. urodziny Dukes Ząbki i Piknik Rodzinny

5. urodziny Dukes Ząbki i Piknik Rodzinny

Już 21 lipca drużyna futbolu amerykańskiego Dukes Ząbki obchodzi swoje 5. urodziny i zaprasza wszystkich na wyjątkowe świętowanie! Wydarzenie będzie pełne atrakcji dla [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.