Oferta pracy – sekretariat Burmistrza Radzymina

2 maja 2024 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin będzie nieczynny

Burmistrz Radzymina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.

Stanowisko pracy: od referenta do podinspektora ds. ogólnoorganizacyjnych w Referacie Ogólnoorganizacyjnym (stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji  i doświadczenia kandydata),

wymiar czasu pracy: pełny etat,
planowany termin zatrudnienia: III kwartał 2023.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
5) udokumentowany co najmniej 2 letni staż w obszarze tożsamym lub zbliżonym do stanowiska, którego nabór dotyczy;
6) wykształcenie minimum średnie;
7) znajomość podstawowych aktów prawnych a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz ustawy  o dostępie do informacji publicznej;
8) dobra znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz pakietu biurowego MS Office (w części Word, Excel) oraz urządzeń biurowych;
9) predyspozycje osobowościowe: umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji, analizy i interpretacji przepisów i aktów prawnych, dokładność, terminowość,  umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
10) umiejętność redagowania pism urzędowych interpretacji przepisów aktów prawnych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
11) wysoka kultura osobista i umiejętności reprezentowania urzędu w kontaktach z interesantami;
12) obowiązkowość, sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dyspozycyjność;
13) umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność stosowania

przepisów w praktyce, umiejętność działania pod presją czasu i otoczenia.

2. WYMAGANIA DODATKOWE – wymagania nieobowiązkowe a preferowane, których niespełnianie nie dyskwalifikuje kandydata w prowadzonym procesie naboru:
1) Prawo jazdy Kat. B;
2) wykształcenie wyższe z zakresu administracji;
3) doświadczenie zawodowe w realizacji zadań o podobnym charakterze w jednostkach samorządu terytorialnego;
4) doświadczenie zawodowe w bezpośredniej obsłudze interesanta w jednostkach samorządu terytorialnego;
5) doświadczenie w pracy z wykorzystaniem elektronicznego zarządzania dokumentami;
6) posiadanie dodatkowych kursów i szkoleń, adekwatnych do danego stanowiska pracy.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1) zapewnienie funkcjonowania Sekretariatu Burmistrza;
2) prowadzenie terminarza konferencji, narad i spotkań kierownictwa Urzędu,  organizowanie i obsługa biurowo-techniczna spotkań;
3) obsługa interesantów w tym interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy;
4) organizowanie spotkań zlecanych przez Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy;
5) koordynacja sprawnego przekazywania informacji o terminie i tematyce różnego rodzaju spotkań z Burmistrzem wskazanym przez niego kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych lub instytucjom;
6) obsługa centrali telefonicznej Urzędu, komputera oraz innych urządzeń biurowych (faxu, xero, niszczarki, skanera itp.);
7) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
8) przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty kierownictwa Urzędu oraz opatrywanie ich pieczęciami urzędowymi;
9) prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w tym EZD sekretariatu;
10) samodzielne formułowanie treści pism o tematyce wskazanej przez Burmistrza lub jego Zastępcę, Sekretarza  i ich ewidencjonowanie;
11) prowadzenie Centralnego Rejestru Umów w formie papierowej i elektronicznej;
12)   prowadzenie Rejestru Informacji Publicznej i koordynowanie spraw związanych z obiegiem wniosków i udzieleniem odpowiedzi przez merytoryczne komórki organizacyjne oraz udział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na wnioski z przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych;
13) pomoc w przygotowywaniu corocznego Raportu o Stanie Gminy z wykorzystaniem przekazywanych przez kierowników „wsadów merytorycznych treści”;
14) odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej;
15) realizacja zamówień cząstkowych materiałów biurowych, chemicznych, spożywczych, wiązanek i kwiatów na potrzeby urzędu i Burmistrza;
16) pomoc administracyjno-biurowa w pracach Biura Obsługi Interesanta Urzędu;
17) udział w organizowaniu i przeprowadzaniu spisów i innych badań masowych;
18) czynny udział w przygotowywaniu obchodów rocznic i świąt lokalnych;
19) udzielanie interesantom informacji dotyczących procedur załatwiania spraw w Urzędzie i kierowanie ich do odpowiednich komórek;
20) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych oraz uchwał rady miejskiej, decyzji i zarządzeń burmistrza;
21) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie wykonywanych zadań;
22) kompletowanie i przechowywanie dokumentów z zakresu swojego stanowiska pracy oraz przygotowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i JRWA;
23) wykonywanie zadań z zakresu spraw wojskowych i obrony cywilnej wynikających z tytułu zajmowanego stanowiska w tym udział w cotygodniowej kontroli łączności;
24) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

4. WARUNKI PRACY:
1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, ul. Pl. Tadeusza Kościuszki 2,  5-250 Radzymin.
2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. W Urzędzie obowiązuje równoważny system czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy,  w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
W przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo).
4. Praca administracyjno – biurowa z komputerem, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy.
5. Praca w siedzibie Urzędu związana z kontaktem bezpośrednim i telefonicznym z interesantami.
6. U pracodawcy jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
7. Budynek wewnątrz. nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
8. Budynek posiada zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
9. Budynek nie posiada windy

2. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (odręcznie podpisane);
2) list motywacyjny (odręcznie podpisany);
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (odręcznie podpisany) – (załącznik nr 1);
4) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze – (odręcznie podpisane) – (załącznik nr 2);
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych (odręcznie podpisane);
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (odręcznie podpisane);
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów (odręcznie podpisane);
10) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (odręcznie podpisane) – oświadczenia od pkt 6 do pkt 10 – (załącznik Nr 3);
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii (wymagane, jeżeli przez kandydata zostaną przekazane dane, o których mowa a art. 9 ust. 1 RODO) – (załącznik Nr 4);
12) klauzula o przetwarzaniu danych osobowych – zgoda (załącznik Nr 5)
13) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).

UWAGA:
Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.
Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w siedzibie Urzędu lub doręczone listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2023 roku do godz. 16.00 na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin
(sekretariat, pok. 24)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od referenta do podinspektora ds. ogólnoorganizacyjnych w Referacie Ogólnoorganizacyjnym”

Nie ma możliwości składania ofert za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.bip.radzymin.pl (Zarządzenie Nr 0050.100.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze” w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin).

Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszczone w Informacji o wyniku naboru, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radzymin oraz umieszczonej na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez okres, co najmniej 3 miesięcy. Po upływie terminu publicznego udostępnienia Informacja o wyniku naboru zostanie usunięta z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, a dane osobowe wybranego kandydata podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

INNE INFORMACJE:
Osoby, które spełniły niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym listownie, mailowo lub/i telefonicznie poinformowane.

Osoby, które nie spełniły niezbędnych wymagań formalnych i nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym listownie, mailowo lub/i telefonicznie poinformowane.

Osoba wyłoniona w naborze, podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Zwolnienie
z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu.

Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
– w zakresie wymagań i zadań oraz procedury naboru i spraw formalnych: Monika Orłowska – kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego, tel. 22 667-68-37.

Więcej informacji z Radzymina

Zawody z PAZUREM w Radzyminie

25 maja (sobota) w Radzyminie odbędą się w po raz pierwszy Zawody Z PAZUREM. Jedna z serii cyklu zawodów typu cross rozegrana zostanie [...]
0 komentarzy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie wchodzi w etap projektowy

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie wchodzi w etap projektowy

20 maja 2024 r. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Eleonory Czartoryskiej w [...]
0 komentarzy
ROKIS Radzymin Marcovia Marki

Porażka nie pójdzie na marne!

Myśleliśmy że w poniedziałek wejdziemy w zupełnie innych nastrojach. We wczorajszym meczu o bezpośredni awans do Ligi Centralnej niestety musieliśmy uznać wyższość drużyny [...]
0 komentarzy
Możliwe utrudnienia związane z pracami drogowymi na ul. Sasankowej w Łąkach

Możliwe utrudnienia związane z pracami drogowymi na ul. Sasankowej w Łąkach

Na ul. Sasankowej w Łąkach ruszają prace drogowe związane z wykonaniem nakładki asfaltowej. W związku z inwestycją, do końca maja mogą występować utrudnienia [...]
0 komentarzy
Rokis Radzymin Marcovia Marki - SPR Olkusz

Rokis Radzymin Marcovia Marki – SPR Olkusz

Odliczanie trwa. Marecki zespół jak burza przeszedł przez rozgrywki pierwszej ligi gr C piłki ręcznej kobiet. Ale pierwsze miejsce w tabeli to dopiero [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.