Oferta pracy w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Podinspektor w Referacie Zagospodarowania i Ochrony Środowiska UM Ząbki poszukiwany

Inspektor lub główny specjalista w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji poszukiwany!

Wymagania niezbędne:

– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

– wykształcenie wyższe min. I stopnia o kierunku technicznym,

– umiejętność obsługi komputera, obsługa urządzeń biurowych,

-dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,

– doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat, min. 2 lata stażu pracy w zakresie realizacji i/lub rozliczania projektów inwestycyjnych branży budowlanej (drogownictwo).

Wymagania dodatkowe: wykształcenie wyższe min. II stopnia – specjalność: budownictwo drogowe, obsługa programu do kosztorysowania, obsługa programu do wspomagania projektowania typu CAD, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, bezkonfliktowość, panowanie nad emocjami, wysoka kultura osobista, uczciwość, dokładność, sumienność, rzetelność, kreatywność.

Zakres wykonywanych zadań:

– przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych
w ramach opisu przedmiotu, w tym: przygotowywanie wniosków wstępnych, szacowanie przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej, zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i środowiskowych zasad wyceny prac projektowych,

– przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskania pozwoleń administracyjnych,

– przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

– przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Ząbki, projektów zarządzeń Burmistrza Miasta Ząbki i innych aktów prawnych oraz stosownych projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej w zakresie merytorycznym Referatu,

– nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego,

– współpraca z Referatem Budżetowo–Finansowym, Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Biurem Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych,

– uczestniczenie w odbiorach wykonywanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów,

– rozliczanie finansowe zakończonych inwestycji,

– uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących realizowanych inwestycji,

– uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,

– uczestniczenie w odbiorach pogwarancyjnych wykonanych inwestycji,

– przygotowywanie wniosków dotyczących zmian do budżetu Miasta Ząbki,

– przygotowanie odpowiedzi oraz opracowań na pisma w zakresie realizacji
i przebiegu inwestycji,

udzielanie informacji publicznej w zakresie realizacji i przebiegu inwestycji.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

– informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) zawarte w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie ( załącznik nr 1),

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

– kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

– oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „nabór na stanowisko – inspektor lub główny specjalista w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycjilub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) w terminie do dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji: https://bip.zabki.pl/burmistrz-miasta-zabki-oglasz..

Więcej informacji z Ząbek

21 dróg dla Ząbek

21 dróg dla Ząbek

Startuje rekordowa inwestycja drogowa w historii miasta Ząbki: 21 dróg za 21 mln złotych. Od początku do końca wyremontowane zostaną ulice Gałczyńskiego, Tetmajera, [...]
0 komentarzy
Ząbki - Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Ząbki – Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na WEEKENDOWY FESTIWAL DMUCHAŃCÓW w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Harcerskiej 9. Dla posiadaczy Jestem z Ząbek – Karta [...]
0 komentarzy
Ząbki - Spotkanie Miłośników Gier Planszowych

Ząbki – Spotkanie Miłośników Gier Planszowych

Mamy dla Was ciekawą propozycję na sobotę! Jeżeli lubicie planszówki to właśnie to wydarzenie jest dla Ciebie! Zagrajmy razem bez względu ile masz [...]
0 komentarzy
Ząbki - oferta pracy

Ząbki – oferta pracy

UM Ząbki zatrudni pracowników do utrzymania czystości na terenie Miasta Ząbki. Na oferty ratusz czeka  do dnia 4 marca 2024 r.  Wymagania niezbędne: [...]
0 komentarzy
Ząbki - trwa przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 21

Ząbki – trwa przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 21

Trwa trzeci przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku trybuny miejskiej, położonej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.