Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030

Burmistrz Gminy Tłuszcz OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030, które odbędą się w terminie od 17.01.2024 r. do 21.02.2024 r.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.

Strategia Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030 podlega konsultacjom:

– z mieszkańcami gminy Tłuszcz,

– z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Tłuszcz, w tym z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,

– z sąsiednimi gminami,

– z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Projekt Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030 podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

– w formie pisemnej poprzez formularz zgłaszania uwag – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tłuszcz,
w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Tłuszcz https://www.tluszcz.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Tłuszcz w Biurze Obsługi Interesanta.

Wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres mailowy: urzad@tluszcz.pl  lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz lub osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10  do Biura Obsługi Interesantów.

w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:

26 i 29 stycznia 2024 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu – sala konferencyjna, 1 piętro

oraz on-line w dniach:

– 24 stycznia o godz. 11.00, w załączniku link do spotkania  https://teams.live.com/meet/9426976491740?p=uXlJr4lId4zaOCrj

– 31 stycznia o godz. 11.00, w załączniku link do spotkania   https://teams.live.com/meet/9474206967919?p=CcqGJnR04wxgNjjR

–  w formie telefonicznej – osoby nie mające możliwości skorzystania z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, poprzez Wydział Inwestycji
i Rozwoju pod numerem telefonu 29 777-52-64 od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu gminy.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tłuszcz, w serwisie internetowym Gminy Tłuszcz https://www.tluszcz.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Tłuszcz w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone
w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji:

– na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Tłuszcz,

– na stronie internetowej Gminy Tłuszcz: https://www.tluszcz.pl/

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tłuszcz.

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do 21.02.2024r.

Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku
z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz - bezpłatny transport w dniu wyborów samorządowych

Tłuszcz – bezpłatny transport w dniu wyborów samorządowych

W dniu ponownych wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego zorganizowanego na terenie Gminy Tłuszcz. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 17 do 26 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Powstanie parking przy stacji PKP w Jasienicy

Powstanie parking przy stacji PKP w Jasienicy

Pomysł, rozmowy, współpraca, działanie, realizacja. Wygodniejsze przesiadki z samochodów na pociągi będą mieli mieszkańcy Jasienicy. PLK S.A. i PKP S.A. podpisały umowę na [...]
0 komentarzy
Przychodnia przy ul. Powstańców 27 w Tłuszczu w zupełnie nowej odsłonie

Przychodnia przy ul. Powstańców 27 w Tłuszczu w zupełnie nowej odsłonie

Od 15 kwietnia pacjenci  mogą w nowoczesnych pomieszczeniach zadbać o swoje zdrowie. Dzięki współpracy Gminy Tłuszcz z Zarządem Centrum Medyczno – Diagnostycznego Sp. [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

Tłuszcz – spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” zwróciło oczy Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka na problemy, z jakimi mierzą się osoby niepełnosprawne [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.