Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki.

Ząbki

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ząbki uchwały Nr LVII/536/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, w której określono, że przedmiot zmiany planu nie dotyczy załącznika graficznego i obejmuje wyłącznie zmianę tekstu ustaleń zawartych w § 45 ust. 1 i 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zatwierdzonego uchwałą Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach
z dnia 19 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz z 2004 r. poz. 1227 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 10 00-1800, wt.-czw. 8 00-1600, pt. 7 00-1500) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r. lub drogą elektroniczną za adres zpios@zabki.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę – w przypadku wnioskodawców będących osobami prawnymi oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki dla ww, rejonu. Informuję o m ożliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu. Informuję o możliwości składania uwag i wniosków, w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r., dotyczących opracowywanego projektu dokumentu:

  • pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową
    na adres urzędu,
  • ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki,
    w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres:
    zpios@zabki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki

 

Więcej informacji z Ząbek

Viki Gabor wystąpi na Pożegnaniu lata 2022 w Ząbkach

Już 10 września 2022 r. Viki Gabor wystąpi na Pożegnaniu lata 2022 w Ząbkach. Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ząbkach. Na [...]
0 komentarzy

Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę na budowę fontanny przy ul. Szpitalnej

5 sierpnia Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki podpisała umowę z wykonawcą fontanny posadzkowej na skwerze przy ul. Szpitalnej w Ząbkach. Wykonawca ma 120 [...]
0 komentarzy

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomontażu” w Ząbkach

Znane są już wyniki konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia terenu po „Gazomntażu” przy ul. Piłsudskiego 101. W załączeniu raport z przeprowadzonych konsultacji oraz [...]
0 komentarzy

Głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego już wkrótce

Już wkrótce mieszkańcy Ząbek w głosowaniu wybiorą zadania do budżetu obywatelskiego, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W tym roku mieszkańcy złożyli 26 [...]
0 komentarzy

Zaproszenie na obchody 102.rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza Mieszkańców Ząbek na obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach, które odbędą się w dniu 13 sierpnia br. (sobota). [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.