Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XC/832/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki w rejonie pomiędzy ulicami Batorego, Leszyckiego, Wojska Polskiego oraz parkiem miejskim im. Michała Szuberta.

Jednocześnie na podstawie art. 39 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, u dziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanymi
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów:

  1. na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach,
    w godzinach pracy urzędu (pn. 10 00-1800, wt.-czw. 8 00-1600, pt. 7 00-1500),
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na adres e-mail: zpios@zabki.pl

– w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r.

Wzór formularza wniosku jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego-juz-obowiazuje

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki

Więcej informacji z Ząbek

Pożar przy ulicy Chełmżyńskiej, przy granicy z Ząbek

Dziś o godzinie 10:23 strażacy z OSP Ząbki  zostali skierowani do pożaru na terenie zakładu segregacji odpadów znajdującego się przy ulicy Chełmżyńskiej w [...]
0 komentarzy
Ząbki - Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta

Ząbki – Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta

Weekendowy Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta już w najbliższy weekend w godz. 12:00-17:00. Wstęp z Jestem z Ząbek – Karta Mieszkańca bezpłatny! Bez [...]
0 komentarzy
Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

W programie „GOŚĆ ŻYCIA – Teresa Urbanowska zaprasza” rozmawialiśmy z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki. O zasadach działania bonu żłobkowego, ząbkowskim budżecie obywatelskim, [...]
0 komentarzy
Ząbki - Kolejne nasadzenia zieleni

Ząbki – Kolejne nasadzenia zieleni

Na miejskich skwerach dzieje się! Uzupełniamy nasadzenia i naprawiamy rabaty, które się nie przyjęły lub zostały zniszczone w poprzednich latach. Zaczęliśmy od tawuł [...]
0 komentarzy
Zielonka - II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Ząbki – Wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Miasta Ząbki przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r.  Opłatę należy uiścić [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.