Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości – Zawady

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości - Zawady

Burmistrz Radzymina ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzymin

Przedmiot rokowań:

Nieruchomość płożona w gminie Radzymin, obręb 0022, Zawady, składająca się z działki ewidencyjnej nr 7/8 o powierzchni 0,0983 ha i działki ewidencyjnej nr 7/5 o powierzchni 0,0508 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00091111/7.

Cena wywoławcza: 110.000,00 zł
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki (23%).

Wysokość wadium: 11.000,00 zł

Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne nr 7/5 i 7/8 w obrębie 0022 Zawady ma kształt prostokąta, teren niezainwestowany, łączna powierzchnia 0,1491 ha. Działka ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, w której znajduje się częściowa infrastruktura techniczna terenu, t.j.: energia elektryczna, wodociąg, gaz.

Nieruchomość obciążona służebnością gruntową przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 7/6, przez działki 7/2 (obecnie działka nr 7/8) i 7/5, na pasie gruntu o szerokości 3,5 m, ciągnącym się wzdłuż zachodniej granicy działek nr 7/2 (obecnie działka nr 7/8) i 7/5, od drogi publicznej na południu w kierunku północnym, aż do działki nr 7/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin, zatwierdzonym Uchwałą Nr 430/LI/1998 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 62, poz. 293 z dnia 20.10.1998 r.) działka ewidencyjna nr 7/5 w obrębie 0022 Zawady położona jest w terenie rolnym, łąk i pastwisk, oznaczonym symbolem R/RZ. Działka ewidencyjna nr 7/8 w obrębie 0022 Zawady położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną o charakterze wiejskim, oznaczonym symbolem MN3.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sposób i termin zagospodarowania:
Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od dnia przeniesienia prawa własności.

Gmina Radzymin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania  zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych działek. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

W dniu 14.09.2022 r. został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W dniu 15.12.2022 r. został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W dniu 08.03.2023 r. został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Miejsce i termin rokowań:
Rokowania odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2,05-250 Radzymin, pokój nr 23 (sala konferencyjna), w dniu 3 lipca 2023 r. o godzinie 1100.

Forma i termin wniesienia zaliczki:
Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem na konto Gminy Radzymin nr 32 2490 0005 0000 4600 1989 2416, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2023 r. W tytule wpłaty  należy wskazać uczestnika rokowań oraz oznaczenie nieruchomości, będącej przedmiotem rokowania. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie, po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy  uczestnika rokowań.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.

Warunki udziału w rokowaniach:
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie złożyły zgłoszenie i wpłaciły zaliczkę.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie, opisanej „Rokowania na sprzedaż nieruchomości”, w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2,05-250 Radzymin, pokój nr 24 (sekretariat), najpóźniej do dnia 27 czerwca 2023 r. do godziny 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach, które stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (druk do pobrania);
 2. oświadczenie o zapoznaniu się stanem przedmiotu rokowań i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Radzymin, w związku z rokowaniami na sprzedaż nieruchomości,  które stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia (druk do pobrania);
 3. kopia dowodu wpłaty zaliczki.

Każda osoba przystępująca do rokowań zobowiązana jest przedstawić Komisji przeprowadzającej rokowania następujące dokumenty:

 1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty);
 2. podmiot gospodarczy – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, (CEIDG, KRS), dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot;
 3. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów;
 4. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, dokument potwierdzający tożsamość;
 5. osoby pozostające w związku małżeńskim – do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka (oryginał), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, dokument potwierdzający tożsamość;
 6. dowód wpłaty zaliczki.

Komisja przeprowadzająca rokowania dopuści do rokowań tylko tych uczestników, którzy dopełnili formalności, o których mowa wyżej.

Ważność rokowań:
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone
w ogłoszeniu.

Zawarcie umowy:
Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Gmina Radzymin zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Cena osiągnięta w rokowaniach, powiększona o podatek VAT, podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi Nabywca.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedstawić zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej wyżej ustawy.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonych rokowań.

Odwołanie rokowań:
Burmistrz Radzymina może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszone rokowania informując o tym  fakcie niezwłocznie w formie właściwej dla Ogłoszenia o rokowaniach.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o rokowaniach:
Treść niniejszego ogłoszenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

 1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2,
 2. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce gospodarka
  nieruchomościami oraz stronie internetowej urzędu www.radzymin.pl,
 3. wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie regionalnej, tygodniki: WIEŚCI PODWARSZAWSKIE, KurierW
  oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości, w których znajdują się nieruchomości objęte ogłoszeniem.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 24 (II piętro)
e-mail:  geodezja@radzymin.pl

Więcej informacji z Radzymina

Auto w rowie

Pojazd osobowy znalazł się w przydrożnym rowie w Starym Dybowie. Kobieta i dziecko opuścili go jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Dziecko nie wymagało [...]
0 komentarzy
Zderzenie motocykla i samochodu osobowego

Zderzenie motocykla i samochodu osobowego

15 lipca o godzinie 22:33 do SKKP w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Stare Załubice. Jedna osoba poszkodowana. Po przybyciu [...]
0 komentarzy
Radzymin - Informacja dot. Samodzielnego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Radzymin – Informacja dot. Samodzielnego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

W dniach 15-16 lipca 2024 roku Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń będzie NIECZYNNE. Wniosek CEIDG-1 można złożyć w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy/Dzielnicy. [...]
0 komentarzy
Nabór na stanowiska w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie

Nabór na stanowiska w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie ogłasza nabór na stanowiska: sekretarza szkoły, psychologa oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie. [...]
0 komentarzy
Zaginiony Robert Kobylski

Zaginiony Robert Kobylski

Policjanci z Komisariatu Policji w Radzyminie poszukują zaginionego 43- letniego Roberta Kobylskiego. Mężczyzna po raz ostatni widziany był 29 czerwca 2024 roku. Wszelkie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.