Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego

Starostwo

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) Starosta Wołomiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Emilianów, gmina Radzymin, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 37/4 o powierzchni 0,2940 ha, położona w obrębie 0007 Emilianów, gmina Radzymin, dla której w Sądzie Rejonowym w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta o nr WA1W/00145028/2.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 41/VII/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., działka jest przeznaczona pod obiekty produkcyjne i usługi oznaczone symbolem 30.P/U.

3. Cena wywoławcza do I-go przetargu wynosi 600 000,00 zł netto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100). Licytacji będzie podlegać cena netto. Ostateczna cena osiągnięta w wyniku przetargu zostanie powiększona podatek VAT w wysokości 23% od ceny osiągniętej w przetargu.

4. Obciążenia nieruchomości: brak

5. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 15 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej.

7. Wysokość wadium ? 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu.

8. Wadium należy wpłacić na rachunek na konto Starostwa Powiatowego w Wołominie:
PKO BP S.A. IV o/Warszawa 36 1020 1042 0000 8802 0016 6868 do dnia 10 grudnia 2020r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.

1) Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem pkt. 14 i 15.
2) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia.
12. Udział w licytacji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Przetargu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
13. Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej:
1) dokument tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu;
2) dowód wniesienia wadium;
3) aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku spółek umowę spółki, ewentualnie stosowne pełnomocnictwa w przypadku działania przez pełnomocnika/pełnomocników;
4) ewentualnie dokumenty wynikające z rozdziału III ust. 5 regulaminu przetargu.
14. W przypadku gdyby dokumenty były niewystarczające do zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, wpłacone wadium przepada.
15. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu
i terminie podpisania aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
16. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz inne opłaty wynikające z nabycia nieruchomości ponosi nabywca.

17. Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji i Kartografii, Starostwa Powiatowego w Wołominie – tel. /22/ 346 12 04

Załączniki:
Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

160. rocznica Powstania Styczniowego w Kątach-Wielgi

160. rocznica Powstania Styczniowego w Kątach-Wielgi

W niedzielę, w Kątach-Wielgi (gm. Strachówka) odbyła się uroczystość wspominająca poległych Powstańców, którzy 160 lat temu zginęli w walkach na terenie obecnego powiatu [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 28 marca do 5 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy

Burmistrz Radzymina Online

Za nami kolejne spotkanie z Burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim, tym razem w formie online. W trakcie spotkania przedstawione zostały aktualne inwestycje prowadzone przez [...]
0 komentarzy
Uroczystości w obronie Rodziny w Wołominie

Uroczystości w obronie Rodziny w Wołominie

W sobotę z inicjatywy Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka odbyła się uroczystość w intencji Rodzin w Wołominie. Wydarzenie odbyło się pod hasłem autorstwa Jana [...]
0 komentarzy

„Skorpiony” z Pragi Północ w niecałą dobę odnalazły skradzioną toyotę

Niecałą dobę potrzebowali policjanci z grupy Skorpion działającej w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI, by odzyskać auto skradzione z terenu Białołęki. Już po [...]
0 komentarzy
Rozpoczęcie prac wiertniczych na otworem badawczym GT-1 w Wołominie

Rozpoczęcie prac wiertniczych nad otworem badawczym GT-1 w Wołominie

To historyczny moment dla Wołomina. 15 marca 2023 roku symbolicznie uruchomiono świder, by oficjalnie rozpocząć odwiert otworu badawczego GT-1 w celu poszukiwania i [...]
0 komentarzy

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Adam Lubiak, Starosta Wołomiński i Norbert Wielgos, pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych

Kilka dni temu Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina, zaapelowała do Adama Lubiaka, starosty wołomińskiego o wspólną realizację parkingu podziemnego na terenie pomiędzy budynkami starostwa, [...]
0 komentarzy
Naczelnikiem OSP w Klembowie, Panem Łukaszem Jastrzębskim

Zawsze gotowi do pomocy

Często są pierwsi na miejscu zdarzenia, chociaż działalność w straży łączą z pracą i innymi obowiązkami. O tym jak wygląda praca strażaka-ochotnika rozmawiamy [...]
0 komentarzy
Nowy pociąg na trasie Warszawa Wileńska - Tłuszcz

Nowy pociąg na trasie Warszawa Wileńska – Tłuszcz

Wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy, na tory linii Warszawa Wileńska – Tłuszcz wyjechał nowy skład złożony z dwóch pojazdów ER 160 Flirt [...]
0 komentarzy
Policjanci poszukują świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków potrącenia pieszego

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukują świadków wypadku drogowego, zaistniałego 25 lutego 2023 roku około godziny 18:15 w Markach [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.