Oświadczenie Starostwa Powiatowego w Wołominie w sprawie Pałacu w Chrzęsnem

Wołomin 29 czerwca 2015 r.: Zarząd Powiatu Wołomińskiego, działając na podstawie art. 304 kodeksu postępowania karnego, w dniu 26 czerwca 2015 r. złożył w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Piotra Uścińskiego.
Po wnikliwej analizie wszystkich dostępnych dokumentów i zasięgnięciu dwóch niezależnych opinii prawnych, kierując się dbałością o interes powiatu wołomińskiego, w dniu 2 kwietnia 2015 roku Zarząd jednogłośnie zatwierdził zawartą ugodę z wykonawcą umowy na ?Adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne-wyposażenie zespołu pałacowego?. Działania Piotra Uścińskiego, jako kierownika zamawiającego doprowadziły do powstania roszczenia wykonawcy, według stanu na dzień 19 stycznia 2015 roku, na kwotę 1 106 410,77 zł.
Zgodnie z zawartą przed mediatorem ugodą, Powiat Wołomiński ma zapłacić wykonawcy kwotę 516 tys. zł. W ostatnich dniach po uprawomocnieniu się ugody dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości 172 tys. zł., co skutkuje powstaniem szkody finansowej Powiatu. Zgodnie z treścią art. 231 par. 1 kk Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
Podjęte przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego kroki prawne są oparte wyłącznie na obowiązujących przepisach i zostały podjęte w trosce o niedopuszczenie do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i interes publiczny. Realizacja postanowień ugody zostanie pokryta z tegorocznej nadwyżki budżetowej powiatu, kosztem części zadań inwestycyjnych. Szczegółowy opis sprawy zawarcia odstąpienia od umowy z wykonawcą ww. zadania oraz korespondencja z Urzędem Zamówień Publicznych i organami ścigania, zawarte w powiadomieniu o popełnieniu przestępstwa są w dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Wołominie.

W imieniu Zarządu Powiatu
Wołomińskiego
Wicestarosta Adam Łossan,
Członek Zarządu Mariusz Dembiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.