Podpisanie umów w ramach edycji 2023 Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Podpisanie umów w ramach edycji 2023 Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał 295 umów z samorządami z województwa mazowieckiego na realizację Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Do jednostek samorządu terytorialnego trafi łącznie prawie 67,1 mln zł w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Fundusz Solidarnościowy, nowy państwowy fundusz celowy, ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób z niepełnosprawnościami. Dysponentem funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Na Mazowszu rośnie zainteresowanie funduszem wśród samorządów, co potwierdza wzrost aplikacji o środki, które umożliwiają objęcie wsparciem coraz większą liczbę osób z niepełnosprawnością lub ich opiekunów.

Na realizację Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w edycji 2023 do samorządów trafi łącznie prawie 67,1 mln zł.

Program „Opieka wytchnieniowa”

Do 139 samorządów z Mazowsza, Wojewoda Mazowiecki w ramach tegorocznej edycji programu przekaże 19 085 599,42 zł z przeznaczeniem na objęcie opieką wytchnieniową 2 190 osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, w tym:

  • 1 539 osób w ramach pobytu dziennego przez 127 samorządów, w tym 119 gmin i 8 powiatów (w roku 2022 objęto wsparciem łącznie 1 285 osób),
  • 651 osoby w ramach pobytu całodobowego przez 31 samorządów, w tym 25 gmin i 6 powiatów (w roku 2022 objęto wsparciem łącznie 414 osób).

19 jednostek samorządowych otrzymało środki na opiekę wytchnieniową realizowaną zarówno w ramach pobytu dziennego jak i całodobowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” w poprzednich latach:

Rok 2020:

– liczba JST, które realizowały Program: 45 samorządów,

– kwota przyznana przez MRiPS: 4 520 170,48 zł,

– liczba osób objętych Programem: 563 osób/członków rodzin.

Rok 2021:

– liczba JST, które realizowały Program: 98 samorządów,

– kwota przyznana przez MRiPS: 7 599 962,15 zł,

– liczba osób objętych Programem: 1 136 osób/członków rodzin.

Rok 2022:

– liczba JST, które realizowały Program: 120 samorządów,

– kwota przyznana przez MRiPS: 17 449 921,38 zł,

– liczba osób objętych Programem: 1 699 osób/członków rodzin.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, które dotyczą potrzeby kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia oraz rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym. Program dedykowany jest członkom rodzin lub opiekunom, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej, codziennej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany w dwóch formach:

– świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat.

– świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego Wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobą niepełnosprawnym, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Do 156 samorządów z Mazowsza, w tym 137 gminom i 19 powiatom, Wojewoda Mazowiecki przekaże 47 979 797,04 zł na objęcie usługami asystenckimi 2 602 osoby z niepełnosprawnościami i zatrudnienie w tym celu 2 169 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. W ubiegłorocznej edycji 2022 objęto wsparciem łącznie 2 429 osób z niepełnosprawnościami.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  w poprzednich latach:

Rok 2020:

– liczba JST, które realizowały Program: 31 samorządów,

– kwota przyznana przez MRiPS: 8 927 921,84 zł,

– liczba osób objętych Programem: 775 osób.

Rok 2021:

– liczba JST, które realizowały Program: 72 samorządów,

– kwota przyznana przez MRiPS: 13 853 661,22 zł,

– liczba osób objętych Programem: 1 189 osób.

Rok 2022:

– liczba JST, które realizowały Program: 120 samorządów,

– kwota przyznana przez MRiPS: 50 276 503,01 zł,

– liczba osób objętych Programem: 2 429 osób.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Adresatami tego Programu są osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo traktowanym na równi do wymienionych wyżej oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenckich jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także rozpowszechnienia usług asystencji osobistej i zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu: wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest na etapie przekazywania dyspozycji I transzy środków finansowych dla gmin/powiatów z obu Programów, która stanowi 50 proc. środków przyznanych na realizację zadania. W ramach I transzy zostaną również przekazane środki związane z kosztami obsługi ww. Programów.

Zgodnie z zasadami Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować zadanie od stycznia br., a poniesione koszty będą kwalifikowalne.

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenie województwa mazowieckiego w realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, począwszy od 2019 roku należy podkreślić, że środki finansowane przekazywane do gmin i powiatów z roku na rok są coraz wyższe.

Więcej informacji z Mazowsza

ZUS przelał miliony złotych za 500+ na nowy okres świadczeniowy

ZUS przelał miliony złotych za 500+ na nowy okres świadczeniowy

Od 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia Rodzina 500+. „W czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwsze ponad 600 mln złotych. [...]
0 komentarzy
ZUS: więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

ZUS: więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Do 5 czerwca prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek w tej sprawie należy [...]
0 komentarzy
Kolejna nowość na Internetowym Koncie Pacjenta

Aktualizacja bezpieczeństwa i nowe funkcje w aplikacji mojeIKP

W App Store i Google Play jest już dostępna aktualizacja aplikacji mojeIKP. Chodzi o odnowienie ważnego certyfikatu bezpieczeństwa i wprowadzenie dodatkowych funkcji, takich [...]
0 komentarzy
UserKon: CeZ i KIDL rozmawiali o rozwoju systemów wykorzystywanych przez pracowników laboratoriów diagnostycznych

UserKon: CeZ i KIDL rozmawiali o rozwoju systemów wykorzystywanych przez pracowników laboratoriów diagnostycznych

Będą zmiany w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych (RDL), Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) oraz Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). CeZ dyskutował z [...]
0 komentarzy
W długi weekend podróżuj taniej z biletem wycieczkowym KM

W długi weekend podróżuj taniej z biletem wycieczkowym KM

Długi weekend czerwcowy to czas, gdy wiele osób decyduje się na podróże pociągami. Wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów, w tym roku oferta Kolei Mazowieckich, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.