Pokonać bezdomność – program pomocy osobom bezdomnym

Pokonać bezdomność – program pomocy osobom bezdomnym

Program oferuje wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w zakresie pomocy społecznej. Wysokość dofinansowania projektu to 90% kosztów kwalifikowalnych.Program oferuje wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w zakresie pomocy społecznej. Wysokość dofinansowania projektu to 90% kosztów kwalifikowalnych.

Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).

Koszty pośrednie nie m​ogą być wyższe niż 10% kwoty dotacji.

Wkład własny mogą stanowić:

a) środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł publicznych – przy czym nie mogą to być środki stanowiące dotacje na realizację innych zadań zleconych lub realizację projektów współfinansowanych z unijnych środków finansowych;

b) wkład osobowy.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach naboru.

Wyceniony wkład osobowy nie powinien przekroczyć 20% całkowitej kwoty wkładu własnego (warunek nie dotyczy Modułu IV).

Oferty konkursowe w ramach Modułów I-III należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego miejscowo Urzędu Wojewódzkiego. Oferty dotyczące Modułu IV należy składać do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Termin składania wniosków:

10 lutego 2023 ​

Wysokość wsparcia:

do 90%,

moduł I: 50.000 – 100.000 zł;

moduł II: 50.000 – 150.000 zł;

moduł III: 50.000 – 300.000 zł;

moduł IV: 50.000 -200.000 zł.

Wkład własny: 

min. 10% (dopuszczalny jest wkład osobowy oraz środki finansowe z innych źródeł).

W kosztorysie nie uwzględnia się wyceny wkładu rzeczowego.

Kto może złożyć wniosek ? 

1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).

2. Instytucje kościelne.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczyć usługi dla osób bezdomnych.

Na co można uzyskać wsparcie ?

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

1. Wspieranie inicjatyw zapewniających osobom zagrożonym bezdomnością dostęp do usług społecznych, w tym do pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej.

2. Wspieranie realizacji programów profilaktycznych, ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka bezdomności, a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności.

3. Prowadzenie zajęć, warsztatów mających na celu pomoc w znalezieniu pracy.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

1. Prowadzenie działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb publicznych, w tym poprzez prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych.

2. Udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia.

3. Świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych formach pomocy pozainstytucjonalnej, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu, m.in. poprzez:

− objęcie wsparciem pozainstytucjonalnym osób opuszczających placówki udzielające tymczasowego schronienia,

− tworzenie i realizację usług opartych na modelu „najpierw mieszkanie” dla osób doświadczających bezdomności chronicznej.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA 

Cel: wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk i ogrzewalni). W ramach modułu III promowane i preferowane są następujące działania:

1. Przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych.

2. Adaptacja pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych.

3. Zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W ramach Modułu IV promowane i preferowane będą następujące działania:

1. Wymiana wiedzy pomiędzy przedstawicielami środowisk pozarządowych i ośrodkami pomocy społecznej, w szczególności wymiana doświadczeń, identyfikacja problemów.

2. Przygotowanie rekomendacji (zarówno systemowych, jak i porad dla realizatorów wsparcia).

3. Identyfikacja i promowanie dobrych praktyk.

Organizacja pozarządowa, która zostanie wybrana w drodze konkursu do realizacji modułu IV ma obowiązek zorganizować spotkania w formie webinariów o zasięgu ogólnopolskim w obszarach tematycznych:

– deinstytucjonalizacja – w obszarach: mieszkaniowym, przekształcania placówek oraz usług środowiskowych;

– badania populacji osób w kryzysie bezdomności (przegląd aktualnych badań i dobrych praktyk z kraju i zagranicy, rekomendacja do Ogólnopolskiego badania);

– prowadzenie działań profilaktycznych, w tym dobre praktyki w zakresie realizacji programów ukierunkowanych na zapobieganie bezdomności wśród osób zagrożonych eksmisją, a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2023.​

 

Więcej informacji z Mazowsza

Samorząd Mazowsza udzieli wsparcia lotnisku w Modlinie!

7,5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczył na pożyczkę długoterminową dla spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. To zielone światło dla niezbędnej dla dalszego funkcjonowania [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w rejonie energetycznym Mińsk-Mazowiecki

W dniach od 3 do 6 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie rejonu energetycznego Mińsk-Mazowiecki. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 3 do 6 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim, Sokołowskim i Wołomińskim

W dniach od 3 do 7 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego, Sokołowskiego i Wołomińskiego. [...]
0 komentarzy
Prezes ZUS: od 1 kwietnia ZUS będzie korzystał z nowych tablic GUS

Prezes ZUS: od 1 kwietnia ZUS będzie korzystał z nowych tablic GUS

Od 1 kwietnia br. ZUS będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia, ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady nie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.