Pokonać bezdomność – program pomocy osobom bezdomnym

Pokonać bezdomność – program pomocy osobom bezdomnym

Program oferuje wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w zakresie pomocy społecznej. Wysokość dofinansowania projektu to 90% kosztów kwalifikowalnych.Program oferuje wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w zakresie pomocy społecznej. Wysokość dofinansowania projektu to 90% kosztów kwalifikowalnych.

Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).

Koszty pośrednie nie m​ogą być wyższe niż 10% kwoty dotacji.

Wkład własny mogą stanowić:

a) środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł publicznych – przy czym nie mogą to być środki stanowiące dotacje na realizację innych zadań zleconych lub realizację projektów współfinansowanych z unijnych środków finansowych;

b) wkład osobowy.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach naboru.

Wyceniony wkład osobowy nie powinien przekroczyć 20% całkowitej kwoty wkładu własnego (warunek nie dotyczy Modułu IV).

Oferty konkursowe w ramach Modułów I-III należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego miejscowo Urzędu Wojewódzkiego. Oferty dotyczące Modułu IV należy składać do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Termin składania wniosków:

10 lutego 2023 ​

Wysokość wsparcia:

do 90%,

moduł I: 50.000 – 100.000 zł;

moduł II: 50.000 – 150.000 zł;

moduł III: 50.000 – 300.000 zł;

moduł IV: 50.000 -200.000 zł.

Wkład własny: 

min. 10% (dopuszczalny jest wkład osobowy oraz środki finansowe z innych źródeł).

W kosztorysie nie uwzględnia się wyceny wkładu rzeczowego.

Kto może złożyć wniosek ? 

1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).

2. Instytucje kościelne.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczyć usługi dla osób bezdomnych.

Na co można uzyskać wsparcie ?

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

1. Wspieranie inicjatyw zapewniających osobom zagrożonym bezdomnością dostęp do usług społecznych, w tym do pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej.

2. Wspieranie realizacji programów profilaktycznych, ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka bezdomności, a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności.

3. Prowadzenie zajęć, warsztatów mających na celu pomoc w znalezieniu pracy.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

1. Prowadzenie działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb publicznych, w tym poprzez prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych.

2. Udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia.

3. Świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych formach pomocy pozainstytucjonalnej, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu, m.in. poprzez:

− objęcie wsparciem pozainstytucjonalnym osób opuszczających placówki udzielające tymczasowego schronienia,

− tworzenie i realizację usług opartych na modelu „najpierw mieszkanie” dla osób doświadczających bezdomności chronicznej.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA 

Cel: wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk i ogrzewalni). W ramach modułu III promowane i preferowane są następujące działania:

1. Przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych.

2. Adaptacja pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych.

3. Zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W ramach Modułu IV promowane i preferowane będą następujące działania:

1. Wymiana wiedzy pomiędzy przedstawicielami środowisk pozarządowych i ośrodkami pomocy społecznej, w szczególności wymiana doświadczeń, identyfikacja problemów.

2. Przygotowanie rekomendacji (zarówno systemowych, jak i porad dla realizatorów wsparcia).

3. Identyfikacja i promowanie dobrych praktyk.

Organizacja pozarządowa, która zostanie wybrana w drodze konkursu do realizacji modułu IV ma obowiązek zorganizować spotkania w formie webinariów o zasięgu ogólnopolskim w obszarach tematycznych:

– deinstytucjonalizacja – w obszarach: mieszkaniowym, przekształcania placówek oraz usług środowiskowych;

– badania populacji osób w kryzysie bezdomności (przegląd aktualnych badań i dobrych praktyk z kraju i zagranicy, rekomendacja do Ogólnopolskiego badania);

– prowadzenie działań profilaktycznych, w tym dobre praktyki w zakresie realizacji programów ukierunkowanych na zapobieganie bezdomności wśród osób zagrożonych eksmisją, a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2023.​

 

Więcej informacji z Mazowsza

ZUS: Skorzystaj z 300+ w roku szkolnym 2023/2024

Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS. W wyniku waloryzacji wzrosną o 12,12 proc. Najpopularniejszy z [...]
0 komentarzy
Rekordowe i groszowe emerytury. Ile wynoszą?

Od marca emerytury i renty w górę. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

Od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 4 do 8 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Zmieniłeś piec? Zaktualizuj deklarację CEEB

Zmieniłeś piec? Zaktualizuj deklarację CEEB

Od lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków zobowiązani zostali do złożenia deklaracji CEEB, czyli informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych w budynkach. [...]
0 komentarzy
Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Mają do niego prawo nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.