Porządek IX sesji Rady Miasta Kobyłka

LII sesja Rady Miasta Kobyłka

W dniu 20 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1 odbędzie się IX sesja Rady Miasta Kobyłka

Proponowany porządek IX sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie IX sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Miasta.
 4. Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji Rady Miasta
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności OPS, MOK oraz MBP za rok 2018.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2019-2031.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/329/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Napoleona w Kobyłce.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Dworkowej w Kobyłce.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia pn: „Szczepionka dla seniora” i udzielenia dotacji na jego realizację dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Kobyłka do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Kobyłka.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie skargi z dnia 26 marca 2019 r. na Dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skargi z dnia 11.03.2019r. na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce.
 24. Informacja o realizacji przedsięwzięć  w mieście w ramach  Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 25. Informacja o opiece przedszkolnej w mieście.
 26. Informacja dotycząca przygotowań do ?Dni Miasta Kobyłka?.
 27. Informacja o działaniach podjętych w kierunku przygotowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej organizowanej przez gminne jednostki organizacyjne i organizacje pozarządowe.
 28. Informacja dotycząca planowanej inwestycji budowy szkoły podstawowej w Kobyłce.
 29. Pytania od Informacja mieszkańców.
 30. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.
 31. Zamknięcie IX sesji Rady Miasta Kobyłka.

Źródło: UM Kobyłka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.