Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 na terenie Miasta Kobyłka

Rekrutacja na rok 2022/2023 na terenie Miasta Kobyłka została zgodnie z ustawą podzielona na dwa etapy.

 1. wewnętrzny ? w terminie od 21 lutego 2022 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2022 r. godz. do 16.00 ? składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 2. zewnętrzny ? zawierający poniższe działania we wskazanych terminach:
 • od 7 marca 2022 r. od godz. 10.00 do 18 marca 2022 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola, poprzedzające logowanie w systemie.
 • do 15 kwietnia 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 19 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00  potwierdzanie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia poprzez podpisanie umów.
 • do 22 kwietnia 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Nabór na wolne miejsca prowadzony będzie do publicznych przedszkoli tj.:

 • Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce przy ul. T. Kościuszki 6 oraz ks. F. Marmo 13c;
 • Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. Orzeszkowej 3/5 (przy ZSP2);
 • Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce przy ul. Żymirskiego 5;
 • Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce przy ul. Ceramicznej 49;
 • Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce przy ul. Natolińskiej 11;
 • Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek w Kobyłce przy ul. Mieszka I 51;
 • Publicznego Przedszkola PTASIE RADIO w Kobyłce przy ul. Oleńki 3,
 • Publiczne Przedszkole Kobyłkowo w Kobyłce przy ul. Załuskiego 21.

Aplikacja „Nabór” czynna będzie od 21 lutego 2022 roku

Krótka instrukcja postępowania z aplikacją „Nabór.”

Opis postępowania dla kandydatów
 1. Kliknij ?Zgłoś kandydaturę?.
 2. Przeczytaj informację i wpisz nr PESEL dziecka.
 3. Wybierz preferowane placówki.
 4. Uzupełnij dane o kandydacie.
 5. Wprowadź hasło w celu utworzenia konta (za jego pomocą będzie można zapoznać się z wynikami rekrutacji).
 6. Uzupełnij dane dotyczące kryterium.
 7. Wydrukuj Wniosek o przyjęcie kandydata, w przypadku składanie wersji papierowej w placówce, natomiast w przypadku składania elektronicznego należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profil zaufany i przesłać.
Wzory świadczeń znajdują się w ikonie ? ?Pliki do pobrania?.
Więcej szczegółowych informacji dotyczących aplikacji Nabór w przewodniku dla rodziców i opiekunów, który znajduje się w folderze Pliki do pobrania.
Ważne! Istnieje możliwość poprawienia dokumentu poprzez ponowne zalogowanie się. Musi to jednak nastąpić przed zweryfikowaniem formularza przez przedszkole (czyli przed złożeniem formularza w wersji papierowej w przedszkolu). Ponowne poprawienie formularza w aplikacji musi nastąpić do dnia 18 marca 2022 r. Poprawiony formularz należy wydrukować i złożyć w przedszkolu. Natomiast w przypadku chęci poprawy wniosku przesłanego elektronicznie należy skontaktować się z placówką, która ponownie udostępni wniosek do edycji.
 • do 15 kwietnia 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 19 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 potwierdzanie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia.

UWAGA! Nie potwierdzenie woli w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 • do 22 kwietnia 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 na terenie Miasta Kobyłka

Publiczne szkoły podstawowe na terenie Miasta Kobyłka:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce, ul. Jezuicka 1, tel. 22 786 10 10;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5, tel. 22 786 10 26;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, ul. Załuskiego 57, tel. 22 786 15 72.

www.sp1.kobylka.szkolnastrona.pl

www.zsp2kobylka.szkolnastrona.pl

www.sp3kobylka.pl

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) ? objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) ? zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Obwody szkół podstawowych.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zgłoszenia oraz wnioski o przyjęcie do szkół podstawowych należy składać za pośrednictwem aplikacji VULCAN.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Składanie oraz weryfikacja zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 131 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe – od 8 marca 2022 r. od godz. 10.00 ? 20 maja 2022 r. do godz. 15.00.
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe – dnia 6 czerwca 2022 r. godz. 18.00 – klasa IV, dnia 7 czerwca 2022 r. godz. 18.00 ? klasa I.
 3. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe – od 13 czerwca do 15 czerwca 2022 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik: prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe oraz sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe – do 23 czerwca 2022 r.
 5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego o świadectwo promocyjne klasy VI szkoły podstawowej – od 24 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do dnia 28 czerwca 2022 r. do godz. 16.00
 7. Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia – od dnia 29 czerwca 2022 r. od godz. 8.00 do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ? do dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 16.00

W dniach od 16 sierpnia 2022 r. do 29 sierpnia 2022 r. jeśli szkoły będą dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ LICZBA PUNKTÓW ZA KRYTERIA:

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej publicznej szkoły podstawowej ? 16 pkt;
 2. kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do danej publicznej szkoły podstawowej ? 8 pkt;
 3. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w Mieście Kobyłka i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie ? 4 pkt;
 4. miejsce zamieszkania kandydata Miasto Kobyłka ? 2 pkt.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniach rekrutacyjnych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w publicznym:

 

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - spotkanie z władzami miasta „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

Kobyłka – spotkanie z władzami miasta „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

UM Kobyłka serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Miasta Kobyłka pn. „przeMOCni w Kobyłce – samoobrona dla [...]
0 komentarzy
Kobyłka - utrudnienia w ruchu na ul. Nadmeńskiej i Kordeckiego

Kobyłka – utrudnienia w ruchu na ul. Nadmeńskiej i Kordeckiego

W sobotę, 2 grudnia w związku z organizacją II Charytatywnego Biegu Mikołajkowego w godz. 10-12, ul. Nadmeńska (na odc. od ul. Krzywej do [...]
0 komentarzy
Kobyłka - bezpłatne zajęcia dla dzieci z zakresu samoobrony

Kobyłka – bezpłatne zajęcia dla dzieci z zakresu samoobrony

Bezpłatne zajęcia dla dzieci z zakresu samoobrony odbywają się w ramach zadana publicznego dofinansowywanego ze środków Miasta Kobyłka pn. „przeMocni w Kobyłce – [...]
0 komentarzy
Zadanie publiczne pn. „przeMocni w Kobyłce – samoobrona dla dzieci i rodziców w systemie krav maga, asertywność, prewencja”

Zadanie publiczne pn. „przeMocni w Kobyłce – samoobrona dla dzieci i rodziców w systemie krav maga, asertywność, prewencja”

Burmistrz Miasta Kobyłka oraz Fundacja Ultima Arma zapraszają do udziału w wyjątkowym wydarzeniu społecznym – zadaniu publicznym „przeMocni w Kobyłce – samoobrona dla [...]
0 komentarzy
Zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z Orszagha w Kobyłce

Zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z Orszagha w Kobyłce

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi i zainstalowanych przez drogowców znaków informujących o zmianie organizacji ruchu wynikającej z oddania do użytku tunelu i zamknięciu kolizyjnego przejazdu [...]
0 komentarzy
Kiermasz Świąteczny w ZSP nr 2 w Kobyłce

Kiermasz Świąteczny w ZSP nr 2 w Kobyłce

W imieniu Rady Rodziców przy SP nr 2 UM Kobyłka serdecznie zaprasza na Kiermasz Świąteczny w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce [...]
0 komentarzy
Futbol Arena w Kobyłce - czas start!

Futbol Arena w Kobyłce – czas start!

Futbol Arena to innowacyjny projekt, który z pewnością wzbogaci kalendarz sportowy miłośników piłki nożnej. Liga Szóstek, rozgrywana pod imponującą halą pneumatyczną w Kobyłce, [...]
0 komentarzy
Modernizacja DW 634

Rozbudowa DW 634 – informacja MZDW

Ruszyły prace przy rozbudowie drogi 634 w Wołominie i Kobyłce. Drogowcy rozpoczęli już pierwsze prace przygotowawcze niezbędne do realizacji inwestycji na odcinku od [...]
0 komentarzy
Kobyłka - Konkurs Świąteczny na list do Św. Mikołaja!

Kobyłka – Konkurs Świąteczny na list do Św. Mikołaja!

UM Kobyłka serdecznie zaprasza  wszystkie dzieci do wzięcia udziału w Konkursie Świątecznym na najciekawszy list do Św. Mikołaja! Aby wziąć udział w Konkursie [...]
0 komentarzy
Kobyłka - zmiany w kursowaniu autobusów linii L26 i N62

Kobyłka – zmiany w kursowaniu autobusów linii L26 i N62

W związku z otwarciem tunelu w Kobyłce w ciągu ulic: Orszagha – Bohaterów Ossowa wprowadza się stałe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Linia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.