Poszukiwany nauczyciel wspomagający

Miejskie Przedszkole nr 5 w Zielonce zatrudni, w trybie pilnym – nauczyciela wspomagającego. Przyszły pracownik zapewni wsparcie dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczycielom z nim pracującym.

Osoby zainteresowane aplikacją proszone są o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 761 04 83 lub osobiście w placówce przy ul. Wyszyńskiego 7.

Minimalne wymagania na stanowisko nauczyciela współorganizującego kształcenie:

Nauczyciel pracujący jako tzw. wspomagający w oddziale, w którym uczą się uczniowie z niepełnosprawnością powinien mieć przygotowanie w zakresie którejś ze specjalności w zakresie pedagogiki specjalnej uzyskane zasadniczo (w zależności od poziomu edukacyjnego mogą one nieco się różnić) w formie:

 • jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia lub studiów pierwszego stopnia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz mieć przygotowanie pedagogiczne lub
 • jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz mieć przygotowanie pedagogiczne, lub
 • studiów wyższych na kierunku innym niż wymieniony powyżej, a ponadto ukończyć studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Zakres zadań:

Do zadań nauczyciela wspomagającego należy:

 1. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie;
 2. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
 4. udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 5. prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

Do szczegółowych zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie należy:

 1. Przeanalizowanie dokumentacji ucznia.
 2. Zorganizowanie spotkania z rodzicami/opiekunami ucznia oraz z nim samym na początku września każdego roku szkolnego, celem wzajemnego poznania się i ustalenia zakresu pomocy; utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami.
 3. Systematyczna współpraca i udział w zebraniach zespołu nauczycieli uczących w danej klasie.
 4. Obserwowanie relacji między wspomaganym uczniem a zespołem klasowym.
 5. Opracowywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego we współpracy z wychowawcą i członkami zespołu nauczycieli uczących w klasie.
 6. Prowadzenie dokumentacji pracy z dziećmi z orzeczeniami (w oparciu o zapisy w orzeczeniu). Sporządzanie notatek o pracy z uczniem i gromadzenie ich w segregatorze ucznia celem modyfikowania i zwiększenia efektywności pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie.
 7. W zależności od indywidualnych potrzeb ucznia w zakres pomocy wchodzą: notowanie treści lekcji, czytanie treści z tablicy lub książki, notowanie treści sprawdzianów, klasówek, pomoc uczniowi w sytuacji niepełnosprawności fizycznej, notowanie treści pracy domowej, organizowanie miejsca pracy na lekcji – w zależności od potrzeby ucznia (w oparciu o zapisy w orzeczeniu).
 8. Pomoc w zakresie korzystania z zasobów czytelni, biblioteki, internetu – w zależności od potrzeb ucznia.
 9. Wspieranie ucznia w sytuacji trudności komunikacji z nauczycielami i rówieśnikami.
 10. Zgłaszanie pedagogowi szkolnemu trudności w pracy z uczniem; wspólne znalezienie optymalnej dla ucznia metody pomocy.
 11. Aktywizowanie ucznia do pracy na lekcji – wspomaganie, a nie wykonywanie prac za ucznia.
 12. Pomoc w organizacji wycieczek, wyjść, imprez klasowych.
 13. Zapewnienie opieki i pomocy uczniowi podczas przemieszczania się na inne zajęcia w obrębie budynku szkolnego.
 14. Wspieranie ucznia w rozwoju, budowanie wiary we własne możliwości, stwarzanie warunków do podejmowania nowych zadań, rozwijania zainteresowań, osiągania sukcesów.
 15. W przypadku nieobecności ucznia objętego wspomaganiem, nauczyciel pomaga innemu uczniowi, wyznaczonemu przez nauczyciela przedmiotu lub wykonuje inne czynności wyznaczone przez dyrektora szkoły.

Kontakt do placówki:

Miejskie Przedszkole nr 5
ul. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
Tel. (22) 761-04-83

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - ulica Brzozowa z nową nawierzchnią

Zielonka – ulica Brzozowa z nową nawierzchnią

Ulica Brzozowa, na odcinku od Wojska Polskiego do Wrzosowej, w nowym standardzie. Nakładka asfaltowa zastąpiła dotychczasową, pełną  kolein drogę gruntową. Warunki pogodowe umożliwiły szybką [...]
0 komentarzy
Zielonka - Zielona Sobota w PSZOK

Zielonka – Zielona Sobota w PSZOK

Kolejna odsłona akcji „Zielona sobota w PSZOK”, w ramach której można otrzymać upominki i gadżety w zamian za przywiezienie do Punktu przy ul. [...]
0 komentarzy
Zielonka - nowe elementy w miejskiej przestrzeni

Zielonka – nowe elementy w miejskiej przestrzeni

Słoneczny weekend i wyższe temperatury od kilku dni sprawiły, że poczuliśmy przyjemny powiew wiosny. To dobry czas, by rozpocząć działania w mieście przed [...]
0 komentarzy
Firma TEESTEL z 20-letnim stażem w Zielonce

Firma TEESTEL z 20-letnim stażem w Zielonce

W ramach cyklicznych odwiedzin Przedsiębiorców z Zielonki, w tym miesiącu Burmistrz Miasta wraz z Radną Jadwigą Wójcik, spotkali się z Panem Tomaszem Schmidtem, [...]
0 komentarzy
Zielonka - Królowe boiska – nowe zajęcia w OKiS

Zielonka – Królowe boiska – nowe zajęcia w OKiS

Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza Panie we wtorkowe wieczory na wspólne treningi piłki nożnej lub koszykówki.  Od wtorku 27 lutego nasz Ośrodek Kultury [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.