W projekcie wołomińskiego budżetu dużo na inwestycje

Blisko 33 milionów zł na wydatki inwestycyjne a łączne wydatki na poziomie 218 mln zł to założenia projektu budżetu Gminy Wołomin na rok 2017, złożonego przez Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan. Burmistrz zaproponowała 108 zadań inwestycyjnych z czego 11 są to projekty wybrane bezpośrednio przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Czy rada przychyli się do tych propozycji?

– Projekt budżetu na rok 2017 w zaprezentowanym kształcie wynika bezpośrednio z naszego otwarcia na głos mieszkańców ? mówi burmistrz Elżbieta Radwan. Dodatkowo przeprowadzone konsultacje z ekspertami zaowocowały aż 108 zadaniami inwestycyjnymi. – Tak dobre parametry budżetu  są efektem oszczędnego, racjonalnego i gospodarskiego podejścia do potrzeb miasta i gminy. Działanie oparte o te trzy zasady umożliwia optymalną alokację środków budżetowych w najbardziej wymaganych obszarach ?twierdzi  skarbnik, Marta Maliszewska.
Na rok 2017 Burmistrz Wołomina proponuje rekordową liczbę zadań inwestycyjnych.
W ramach kwoty ponad 32 mln zł zaplanowano między innymi 49 zadań zlokalizowanych na drogach publicznych, trzy zadania związane z gospodarką mieszkaniową, 18 zadań dedykowanych oświacie i wychowaniu, 17 zadań dla gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, sześć zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pięć zadań dla polepszenia warunków do uprawiania kultury fizycznej. Łącznie w Gminie Wołomin w 2017 roku planuje się zrealizować 108 zadań inwestycyjnych.
Gmina Wołomin to 25 jednostek budżetowych (20 placówek oświatowych, Ośrodek Sportu i Rekreacji ?Huragan?, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Miejski Zakład Dróg i Zieleni) oraz 4 samorządowe instytucje kultury (Miejski Dom Kultury, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, Miejska Biblioteka Publiczna, Park Kulturowy ? Ossów ? Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie). Gmina Wołomin zapewnia również finansowanie działalności pięciu Ochotniczym Strażom Pożarnym.
Burmistrz Wołomina zaplanowała także zabezpieczenie wypłaty świadczeń z tytułu realizacji Programu Rodzina 500+, z wykorzystaniem na ten cel dotacji celowej w wysokości ponad 33 mln zł. Subwencja oświatowa w wysokości ponad 46 mln zł została rozplanowana na zadania oświatowe realizowane w gminie zgodnie z ustawą o oświacie.
Planowane kwoty dochodów i wydatków Gminy Wołomin na rok 2017: dochody bieżące ? 193 474 614 zł, dochody majątkowe ? 7 638 458 zł, dochody łącznie ? 201 113 072 zł, wydatki bieżące ? 185 718 837 zł, wydatki majątkowe ? 33 062 439 zł, wydatki łącznie ? 218 781 276 zł.
Projekt Budżetu Gminy na rok 2017 będzie omawiany na grudniowych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Wołominie, a następnie poddany pod głosowanie podczas sesji Rady Miejskiej, zaplanowanej na 15 grudnia br.
Opozycja na razie jest sceptyczna. – Przedłożony budżet nie wyczerpuje w pełni naszych oczekiwań. Nie zdążyliśmy go jeszcze przeanalizować. Pierwsze posiedzenia komisji problemowych w sprawie budżetu zaplanowane są na wtorek w przyszłym tygodniu. Dopiero wówczas będę mógł szerzej skomentować propozycje burmistrz Wołomina ? mówi Leszek Czarzasty, przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie i członek Klubu Radnych PiS będącego w opozycyjnej większości do burmistrz Elżbiety Radwan. – Tak na szybko widzę, że nie powinna być w tej chwili prowadzona inwestycja na ulicy Kurkowej. Należy się z nią wstrzymać bo jest wiele pilniejszych inwestycji do realizacji. Kolejny temat to pozycja określona jako ?Plac Zwycięstwa?, do tej pory była mowa o czołgu i o parku no i kwestia trzecia to znaczący wzrost kosztów na wynagrodzenia zaplanowany w budżecie nowej formuły związanej z oświatą (dotychczasowy ZEASiP). Ale tak jak powiedziałem to tylko bardzo pobieżna analiza i budżet dopiero będziemy omawiali na komisjach ? podkreśla przewodniczący Czarzasty.

Opracowanie
Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.