Prosument – kto nim może zostać?

Od kilku tygodni Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury, zapraszają na odbywające się w Wołominie szkolenia dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz dla właścicieli domków jednorodzinnych szkolenia edukacyjne z zakresu prosumenta. Szkolenia są finansowane w ramach projektu realizowanego przez uczelnię z dofinansowania z NFOŚ i GW.

Projekt szkoleniowy realizowany przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania Warszawie w partnerstwie z CASE-Doradcy jest ukierunkowany na promowanie postaw proekologicznych. Dzięki współpracy uczelni z Mazowieckim Forum Biznesu Nauki i Kultury również mieszkańcy Wołomina i okolic mogą uczestniczyć w tym projekcie.

Do tej pory odbyły się trzy edycje szkoleń w Wołominie. Uczestniczyli w nich – zgodnie z założeniami projektu przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego i właściciele domków jednorodzinnych. Kolejne szkolenie – ostatnie z przedwakacyjnego cyklu zaplanowano na czerwiec.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o przesłanie danych kontaktowych na adres: akomodacja2015@wp.pl ? szkolenie trwa osiem godzin, jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność złoszeń.

Ochrona środowiska naturalnego od wielu lat jest jedną z najczęściej poruszanych kwestii na arenie międzynarodowej. Stale podejmuje się środki mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływania różnego rodzaju przedsięwzięć na środowisko.

Jako jedno z podejmowanych często działań w zakresie zwiększenia poziomu ochrony środowiska jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz stopniowe zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE).

Wzrost wykorzystania OZE w produkcji energii stanowi jeden z głównych kierunków krajowej polityki energetycznej i środowiskowej. Jednym z elementów energetyki rozproszonej, opartej na OZE, jest prosument.

Przez prosumenta energii rozumie się świadomego odbiorcę energii z sieci elektroenergetycznej, który dzięki posiadaniu własnych mikroźródeł jest gotowy do odsprzedaży jej nadwyżek do sieci. W celu wspierania prosumentów wprowadzono szereg zapisów w ustawie o OZE. Ustawa m.in. wprowadza dla prosumentów taryfy gwarantowane (tzw. taryfy feed-in).

Gwarantowane ceny odkupu energii będą zależeć od wielkości instalacji oraz technologii wytwarzania. Prosument dostanie 15-letnią gwarancję odkupu energii przez lokalne spółki energetyczne.

? Takie rozwiązanie otwiera dostęp do rynku produkcji energii dla prosumentów ? mówi Jarosław Osiak, pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania oraz w-ce prezes CASE Doradcy sp. zo.o. od ponad 15 lat prowadzący prace badawcze z zakresu energetyki odnawialnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi program pn. Prosument ? linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Program przewiduje finansowanie instalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

? źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

?systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

? W ramach programu – Prosument powstają instalacje pozwalające osobom fizycznym na sprzedaż energii, której nie są one w stanie skonsumować na wlasne potrzeby oraz przy gwarantowanych cenach podnoszą efektywność ekonomiczną tych instalacji. Dodatkowo istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na zakup i montaż mikroinstalacji pozwalających produkować energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyni się do polepszenia jakości powietrza oraz zwiększy lokalne bezpieczeństwo energetyczne – przekonuje Jarosław Osiak, pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania oraz w-ce prezes CASE Doradcy sp. zo.o. od ponad 15 lat prowadzący prace badawcze z zakresu energetyki odnawialnej.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie NFOŚiGW.

Oprac. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.