Protokół z konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miasta Zielonka

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka

1. Podstawa prawna

Konsultacje społeczne dotyczące przedmiotowego projektu uchwały Rady Miasta Zielonka odbyły się zgodnie z zarządzeniem nr 38/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 marca 2019 r.

2. Cel konsultacji

Celem konsultacji było:

1) przekazanie mieszkańcom Miasta Zielonka szczegółowych informacji dotyczących projektu uchwały określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka;

2) poznanie opinii mieszkańców na temat przedmiotowego projektu uchwały Rady Miasta Zielonka oraz zebranie uwag i wniosków mieszkańców w celu uzyskania jak najszerszej społecznej akceptacji dla opracowanych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka.

3. Opis przebiegu konsultacji

Konsultacje odbyły się w dniach 22 marca – 5 kwietnia 2019 r. Objęły one swoim zasięgiem wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Miasta Zielonka.

Projekt uchwały, stanowiący przedmiot konsultacji, został udostępniony poprzez:

1) publikację na stronie internetowej Miasta Zielonka www.zielonka.pl, w zakładce pn. ”Konsultacje społeczne”;

2) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka bip.zielonka.pl, w zakładce „Burmistrz Miasta – Zarządzenia Burmistrza”;

3) wyłożenie w wersji papierowej do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5;

4) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Mieszkańcy Zielonki, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mieli możliwość wyrażenia swojej opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie w dwóch formach:

1) pisemnej – na formularzu konsultacyjnym, wysłanym drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zielonka lub złożonym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka;

2) elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie opinii na adres um@zielonka.pl.

4. Wyniki konsultacji

Łącznie w czasie konsultacji wpłynął jeden wniosek.

Konsultant wniósł o:

1) zdefiniowanie procedury „panelu dyskusyjnego”;

2) zmianę liczebności grupy – z 50 na 25 – mieszkańców Miasta Zielonka, którzy mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Mieście Zielonka;

3) zmianę liczby – z 5 na 3 – organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), które wspólnie mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Mieście Zielonka;

4) uszczegółowienie lokalizacji ogłoszeń o konsultacjach na stronie internetowej Miasta,

5) wydłużenia czasu trwania konsultacji z co najmniej 7 na co najmniej 21 dni, z możliwością zachowania krótszego okresu, nie mniej jednak niż 7 dni, w uzasadnionych przypadkach.

Ponadto, Konsultant wniósł następującą opinię:

Mając na uwadze zapis z Kanonu Konsultacji Społecznych: „Konsultacje przeprowadzone jedynie z przedstawicielami organizacji pozarządowych (z wyjątkiem programu współpracy z NGO) i ekspertami nie są konsultacjami społecznymi”, należy pamiętać, iż zasięganie opinii ciał powołanych paragrafem 13, nie będzie można utożsamiać z poddaniem ich konsultacjom społecznym.

5. Imienne wyszczególnienie osób biorących udział w konsultacjach:

1) Małgorzata Stelmaszczyk

6. Wskazanie wynikające z konsultacji: przedstawić Komisjom Rady Miasta Zielonka do rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia uwag oraz wniosków Konsultanta.

7. Uwagi

Odnosząc się do opinii Konsultanta dotyczącej ciał, uwzględnionych w paragrafie 13 załącznika do konsultowanej uchwały, należy wyjaśnić, iż stałe i problemowe grupy robocze i zespoły doradczo-konsultacyjne nie będą powoływane celem konsultowania z ich członkami danej problematyki, a prowadzeniu doradztwa w zakresie przeprowadzania konsultacji, w tym w szczególności:

1) opracowywania i dostosowywania optymalnych form, metod i narzędzi konsultacyjnych do specyfiki sprawy i tematu konsultacji;

2) przeprowadzania konsultacji, np. poprzez prowadzenie paneli dyskusyjnych, organizowanie spotkań czy warsztatów konsultacyjnych;

3) analizowania i opiniowania wyników konsultacji;

4) rekomendowania Burmistrzowi Miasta Zielonka konkretnych rozwiązań oraz działań, wynikających z analiz przeprowadzanych konsultacji.

Ponadto, Burmistrz Miasta Zielonka przedstawi komisjom Rady Miasta Zielonka następujące rekomendacje w zakresie wniosków Konsultanta:

1) wprowadzenie do przedmiotowego projektu uchwały definicji i procedury organizacyjnej „panelu dyskusyjnego”;

2) wprowadzenie zmiany liczebności grupy – z 50 na 35 – mieszkańców Miasta Zielonka, którzy mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Mieście Zielonka;

3) nieuwzględnienie wniosku o zmianę liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), które wspólnie mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Mieście Zielonka;

4) uszczegółowienie lokalizacji ogłoszeń o konsultacjach na stronie internetowej Miasta,

5) nieuwzględnienie wniosku o wydłużenie czasu trwania konsultacji z co najmniej 7 na co najmniej 21 dni.

Burmistrz Miasta Zielonka, uzasadniając negatywną opinię w zakresie wniosku Konsultanta o wydłużenie czasu trwania konsultacji, informuje, iż krótszy okres, tj. 7 dni, ale łącznie ze słowem „co najmniej”, daje szersze możliwości reagowania na potrzebę czy konieczność przeprowadzenia konsultacji, każdorazowo z użyciem optymalnych metod i narzędzi konsultacyjnych, uwzględniających specyfikę problematyki.

Źródło: UM Zielonka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.